Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

Coms de Peytius Coms de Peytius
  III
EN aluernhe part lemozi.
men aniey totz sols a ta
pi. trobey la moler den
guari. e den bernart. sa-
luderon me francamen. per sanh
​                                     [launart.​
En Alvernhe, part Lemozi,
m'en aniey totz sols a tapi;
trobey la moler d'en Guari
e d'en Bernart;
saluderon me francamen
per sanh Launart.
  V
Aujatz ieu que lur  
respozi. anc fer ni fust noy me(n)
taugui. mas que lur dis aital
lati. tarrababart. marrababelio
riben. saramahart.
Aujatz ieu que lur respozi;
anc fer ni fust no y mentaugui,
mas que lur dis aital lati:
"Tarrababart,
marrababelio riben,
saramahart."
  VI
So dis nagnes e nermessen. tro-
bat auem quanam queren. al-
berguem lo tot plan e gen. que
ben es mutz. e ia per el nostre se
cret. non er saubutz.
So dis n'Agnes e n'Ermessen:
"Trobat avem qu'anam queren!
Alberguem lo tot plan e gen,
que ben es mutz
e ia per el nostre secret
non er saubutz."
  VII
La unam pres sotz so mantelh.
(et) ami fon mout bon e belh. me-
neron men a lur fornelh. el foc
fom bo. (et) ieu calfei me uolu(n)tiers
al gros carbo.
La una·m pres sotz so mantelh,
et a mi fon mout bon e belh:
meneron m'en a lur fornelh
e·l foc fo·m bo
et ieu calfei me voluntiers
al gros carbo.
  VIII
Amanjar me deron capos. el
pan fon cautz el uin fon bos. (et)
ieu dirney me uolentos. fort
(et) espes. (et) anc sol noy ac coguas
tro. mas quan nos tres
A manjar me deron capos
e·l pan fon cautz e·l vin fon bos
et ieu dirney me volentos
fort et espes,
et anc sol no y ac coguastro
mas quan nos tres.
  IX
Sor aquest hom es enginhos.
e laissa son parlar per nos. a
portatz lo nostre cat ros. tost
e corren. que lin fara dir ueri-
tat. si de res men.
"Sor, aquest hom es enginhos
e laissa son parlar per nos;
aportatz lo nostre cat ros
tost e corren,
que li·n fara dir veritat
si de res men."
  X
Quant ieu ui uengut lenujos.
grans ac los pels fers los guinhos.
ges son solas no mi fon bos. totz
mespauen. ab pauc no per diey
mas amors. elardimen.
Quant ieu vi vengut l'enujos,
grans ac los pels, fers los guinhos,
ges son solas no mi fon bos,
totz m'espaven:
ab pauc no perdiey mas amors
e l'ardimen.
  XI
Quan aguem begut e man-
iat. despulley ma lur volu(n)tat.
derreire ma porterol cat. mal
e fello. (et) escorgeron me del
cap. tro al talo.
Quan aguem begut e maniat,
despulley·m a lur voluntat;
derreire m'aportero·l cat
mal e fello
et esorgeron me del cap
tro al talo.
  XII
Per la coal pres nermessen.
e tira el cat escoyssen. plaguas
me feyron mays de cen. aquel
la ues. coc me mas ieu per tot
aquo. nom mogui ges.
Per la coa·l pres n'Ermessen
e tira, e·l cat escoyssen;
plaguas me feyron mays de cen
aquella ves;
coc me, mas ieu per tot aquo
no·m mogui ges.
  XIII
Ni ofeyra qui maucizes. en
tro que pro fotut agues. am
be dos quayssi fon empres. a
mon talen. ans uuelc mais
sufrir la dolor. el greu turmen.
Ni o feyra qui m'aucizes,
entro que pro fotut agues
ambedos, qu'ayssi fon empres
a mon talen,
ans vuelc mais sufrir la dolor
e·l greu turmen.
  XIV
Aitan fotey cum auziretz .c.
e quatre .xxviii. uetz. ab pauc
nom rompet mos corretz. e
mos arnes. e uenc men trop
gran malaueg. tal mal me fes
Aitan fotey cum auziretz:
.c. e quatre .xxviii. vetz;
ab pauc no·m rompet mon corretz
e mon ernes;
e venc m'en trop gran malaveg
tal mal me fes.
  XV(bis)
Monet tu miras al mati. mo
uers portaras el borssi. dreg a
la molher den guari. e den ber
nat. e diguas lor que p(er) mamor
aucizol cat.
Monet, tu m'iras al mati,
mo vers portaras el borssi
dreg a la molher d'en Guari
e d'en Bernat,
e diguas lor que per m'amor
aucizo·l cat.