Collazione

Versione stampabilePDF version
    Ordine delle coblas:
 
C: III, V(1,3,2,4-6), VI, VII(1,3,2,4-6), VIII(1,3,5,6,2,4), IX, X, XI, XII, XIII(bis), XIV, XV(bis).
N, N(bis): I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, IX, X, XII, XIII, XIV.
V: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.
I, 1
v. 1
   C
   N
   N(bis)
   V
 
[U]n vers farai poi me semeil
[U]n vers farai poi me smeil,
[F]arai un vers pos mi sonelh
I, 2
​v. 2
   C
   N
   N(bis)
   V
 
que ia con eo stava al soleill;
que ia con eo stava al soleill;
en vauc et m'estauc al solelh;
I, 3
​v. 3
   C
   N
   N(bis)
   V
 
dames i a de mal conseil
dames i a de mal conseil
donnas i a de mal conselh
I, 4
​v. 4
   C
   N
   N(bis)
   V
 
et sab dir quale, +1
et sab dir quale: +1
et sai cals: -1
I, 5
​v. 5
   C
   N
   N(bis)
   V
 
cele c'amor de chevaler
cele c'amor de chevaler
cellas c'amor de cavalier 
I, 6
​v. 6
   C
   N
   N(bis)
   V
 
tenunt per male. +1
tenunt per male. +1
tornon a mals.
II, 1
​v. 7
   C
   N
   N(bis)
   V
 
[.]Donas fon grand pezat mortal
[.]Donas fon grand pezat mortal
[.]dnna fai pechat mortal -2
II, 2
​v. 8
   C
   N
   N(bis)
   V
 
que n'ama chevaler leal,
que n'ama chevaler leal,
que non ama cavalier leal;
II, 3
​v. 9
   C
   N
   N(bis)
   V
 
mais aman monges et clergal
mais aman monges et clergal
mas si es monges o clersgau
II, 4
​v. 10
   C
   N
   N(bis)
   V
 
non es rason
non es rason:
non a raizo;
II, 5
​v. 11
   C
   N
   N(bis)
   V
 
mais li deureireie l'on usclar
mais li deureireie l'on usclar
per dreg la deuria hom cremar 
II, 6
​v. 12
   C
   N
   N(bis)
   V
 
ab un tizon.
ab un tizon.
ab un tezo.
III, 1
​v. 13
   C
   N
   N(bis)
   V
En Alvernhe, part Lemozi,
[.] En Alvernaz, per Limozin,
[.] En Alvernaz, per Limozin,
En Alvergnhe, part Lemozi, 
III, 2
​v. 14
   C
   N
   N(bis)
   V
m'en aniey totz sols a tapi;
m'en ane tot sol a tapin;
m'en ane tot sol a tapin;
m'en ane un iorn a tapi,
III, 3 
​v. 15 
   C
   N
   N(bis)
   V
trobey la moler d'en Guari
trobai la moiler de Varin
trobai la mugler de Varin
et trobei la moiller Guari
III, 4
​v. 16
   C
   N
   N(bis)
   V
e d'en Bernart;
et de Bernard;
e de Bernard;
et d'En Bernard;
III, 5
​v. 17
   C
   N
   N(bis)
   V
saluderon me francamen
saluteo me sinplament
saluteo me sinplament
saluderon mi sinplamentz
III, 6
​v. 18
   C
   N
   N(bis)
   V
per sanh Launart.
per sanint Leunard.
per saint Leunard.
per sant Launart.
IV, 1
​v. 19 
   C
   N
   N(bis)
   V
 
[L]'una mi dis en son latin:
[L]'una mi dis en son latin:
La una·m diz en son latin:
IV, 2
​v. 20
   C
   N
   N(bis)
   V
 
"Et Deus te salve, don pelegrin. +1
"Et Deus te salve, dom pelegrin. +1
"O Dieus vos salh, don pelerin.
IV, 3
​v. 21
   C
   N
   N(bis)
   V
 
Molt me pari de bel eisin,
Molt me pari de bel eisin,
Mout mi senblatz di belh aizin,
IV, 4
​v. 22
   C
   N
   N(bis)
   V
 
men esien,
men esient,
mon escient,
IV, 5
​v. 23
   C
   N
   N(bis)
   V
 
mais trop en vai per sto camin
mais trop en vai per sto camin
mas trop vezem anar pel mond
IV, 6
​v. 24
   C
   N
   N(bis)
   V
 
de folla gent."
de folla gent."
di folla gent."
V, 1
​v. 25
   C
   N
   N(bis)
   V
Aujatz ieu que lur respozi;
[.]A audirez qu'ai respondut,
[.]A audirz qu'ai respondut,
[A]r aziret cal respondutz:
V, 2
​v. 26
   C
   N
   N(bis)
   V
mas que lur dis aital lati:
c'a lor non seis ne ba ne but,
c'a lor non seis ne ba ne but,
anc no li diz ni baf ni buf,
V, 3
​v. 27
   C
   N
   N(bis)
   V
anc fer ni fust no y mentaugui,
ne fer ne fust n'ai mentagut
ne fer ne fust n'ai mentagut
ni fer ni fust no a mentagutz
V, 4
​v. 28
   C
   N
   N(bis)
   V
"Tarrababart,
mais sol aitant:
mais sol aitant:
mas sol aitan:
V, 5
​v. 29
   C
   N
   N(bis)
   V
marrababelio riben,
"Babariol Babariol
"Babariol babariol
"Bariol Barial -2
V, 6
​v. 30
   C
   N
   N(bis)
   V
saramahart."
Babarian."
babarian."
barian." -1
VI, 1
​v. 31
   C
   N
   N(bis)
   V
So dis n'Agnes e n'Ermessen:
[S]o dis Agnes e N'Ermesen:
[.]A dis Agnes e N'Ermesen:
[S]o diz N'Agnes a N'Aimercen:
VI, 2
​v. 32
   C
   N
   N(bis)
   V
"Trobat avem qu'anam queren!
"Trobat aven qu'anam queren!
"Trobat avem qu'anam queren!
"Trobat avem qe anam qeren!
VI, 3
​v. 33
   C
   N
   N(bis)
   V
Alberguem lo tot plan e gen,
Por amor deu, sor, albergen,
Por amor Deu, sor, albergen,
Sor, per amor Deu, l'alberguen,
VI, 4
​v. 34
   C
   N
   N(bis)
   V
que ben es mutz
que mens muz
que mens muz
qe ben es mutz,
VI, 5 
​v. 35
   C
   N
   N(bis)
   V
e ia per el nostre secret
ne ia per lui nostre conseill
ne ia per lui nostre conseill
e ia per lui nostre conseilh
VI, 6
​v. 36
   C
   N
   N(bis)
   V
non er saubutz."
non ert saipuz."
non ert saipuz."
non er sabutz."
VII, 1
​v. 37
   C
   N
   N(bis)
   V
La una·m pres sotz so mantelh,
[.]Ges me pres per lo mantel
[.]Ges me pres per lo mantel
La una·m pres sotz son mantelh
VII, 2
​v. 38
   C
   N
   N(bis)
   V
meneron m'en a lur fornelh
e·n la chabra emmena al fornel;
e·n le chabra emmena al fornel;
et mes m'en la cambra el fornel;
VII, 3
​v. 39
   C
   N
   N(bis)
   V
et a mi fon mout bon e belh:
sapzaz c'a mi fo bon e bel,
sapzaz c'a mi fo bon e bel,
sapchatz q'a mi fo bon et bel:
VII, 4
​v. 40
   C
   N
   N(bis)
   V
e·l foc fo·m bo
lo fog fo bon
lo focs fo bon
e·l foc fo bos
VII, 5
​v. 41
   C
   N
   N(bis)
   V
et ieu calfei me voluntiers
et eu me scaufei volonter
et eu me scaufai volonter
et eu calfei me volentiers
VII, 6
​v. 42
   C
   N
   N(bis)
   V
al gros carbo.
au gros carbon.
au gros carbon.
als gros carbos.
VIII, 1
​v. 43
   C
   N
   N(bis)
   V
A manjar me deron capos
[A] manzar me degron capos
[A] manzar me degron capos 
[A] maniar mi deron capos
VIII, 2
​v.44 
   C
   N
   N(bis)
   V
et ieu dirney me volentos
et sazaz que foron mais de dos;

et sazaz que foron mais de dos;
et sapchatz agui mais de dos,
VIII, 3
​v. 45
   C
   N
   N(bis)
   V
et anc sol no y ac coguastro
et non i fo cog ni cogastros,
et non i fo cog ni cogastros,
et no i ac cog ni cogastros 
VIII, 4 
​v. 46
   C
   N
   N(bis)
   V
mas quan nos tres.
sol que nos tres;
sol que nos tres;
mas sol nos tres,
VIII, 5
​v. 47
   C
   N
   N(bis)
   V
e·l pan fon cautz e·l vin fon bos
lo pan fo chalt, lo vin fo bon,
lo pan fo chalt, lo vin fo bon,

e·l pans fo blancs e·l vin fo bos
VIII, 6
​v. 48
   C
   N
   N(bis)
   V
fort et espes,
lo peur'espes.
lo peur'espes.
e·l pebr'espes. 
IX, 1
v. 49
   C
   N
   N(bis)
   V
"Sor, aquest hom es enginhos
"[S]ors, aques hom es engignos
"[S]ors, aques hom es engignos
"Sor, si aqest hom es ginhos
IX, 2
v. 50
   C
   N
   N(bis)
   V
e laissa son parlar per nos;
et lasa lo parlar parlar per nos;
et lasa lo parlar per nos;
ni laicha a parler per nos;
IX, 3
v. 51
   C
   N
   N(bis)
   V
aportatz lo nostre cat ros
piandon per nostre gat ros
piandon per nostre gat ros
nos aportem nostr gat ros -1
IX, 4
v. 52
   C
   N
   N(bis)
   V
tost e corren,
de mantenant;
de mantenat,
de mantenent,
IX, 5
v. 53
   C
   N
   N(bis)
   V
que li·n fara dir veritat
cil lo fara parlar destros
cil lo fara parlar destros
ql fara parlar az estros,
IX, 6
v. 54
   C
   N
   N(bis)
   V
si de res men."
et deraiament."
et deraiament."
si de re·nz ment."
X, 1
v. 55
   C
   N
   N(bis)
   V
Quant ieu vi vengut l'enujos,
[A]dont anderon per l'enoios,
[A]donc anderon per l'enoios
[N]'Agnes anet per l'enoios
X, 2
v. 56
   C
   N
   N(bis)
   V
grans ac los pels, fers los guinhos,
qui a grat onglas et lonc gignons:
qui a grant onglas et lonc grignons,
et fo granz et a gloncz guinhos;
X, 3
v. 57
   C
   N
   N(bis)
   V
ges son solas no mi fon bos,
et eu, quand lo vit entre nos,
et eu, quand lo vit entre nos,
et eu, can lo vi entre nos,
X, 4
v. 58
   C
   N
   N(bis)
   V
totz m'espaven:
ac pro espavent;
ac pro espavent;
aig·n espavent
X, 5
v. 59
   C
   N
   N(bis)
   V
ab pauc no perdiey mas amors
a pauc non perdi la valors
a pauc non perdi la valors 
q'a pauc non perdei l'amor -1
X, 6
v. 60
   C
   N
   N(bis)
   V
e l'ardimen.
e l'ardiment.
e l'ardiment.
et l'ardiment.
XI, 1
v. 61
   C
   N
   N(bis)
   V
Quan aguem begut e maniat,
[Q]uand agren begut e manzat,
[Q]uan agren begut e manzat
[Q]ant aguem begut et maniat,
XI, 2
v. 62
   C
   N
   N(bis)
   V
despulley·m a lur voluntat;
i io me despolei a lor grat;
i io me despolei a lor grat;
e·m despoillei per lor grat;
XI, 3
v. 63
   C
   N
   N(bis)
   V
derreire m'aportero·l cat
detries me porteron un gat
detiers me porteron un gat
detras m'aporteron lo chat
XI, 4
v. 64
   C
   N
   N(bis)
   V
mal e fello
mal e felon
mal e felon;
mal et felon;
XI, 5
v. 65
   C
   N
   N(bis)
   V
et esorgeron me del cap
tiren lo mi per lo costat
tiren lo mi per lo costat 
la una·l tira del costat
XI, 6
v. 66
   C
   N
   N(bis)
   V
tro al talo.
tros qu'au talon.
tros qu'au talon.
tro al tallon.
XII, 1
v. 67
   C
   N
   N(bis)
   V
Per la coa·l pres n'Ermessen
[P]er la coa de mantenen
[P]er la coa de mantenen
[P]er la coa mantenen -1
XII, 2
v. 68
   C
   N
   N(bis)
   V
e tira el cat escoyssen;
pilleron lo gat ez escoisen:
pilleron lo gat ez escoisen,
tiro·l quat, el escoisen;
XII, 3
v. 69
   C
   N
   N(bis)
   V
plaguas me feyron mays de cen
plaie me feron mais de cen
plaie me feron mais de cen 
plaias mi feron mais de cen
XII, 4
v. 70
   C
   N
   N(bis)
   V
aquella ves;
aquella ves,
aquella ves,
aqella vetz,
XII, 5
v. 71
   C
   N
   N(bis)
   V
coc me, mas ieu per tot aquo
mas eu non parleria ges
mas eu non parleria ges
mas eu no mongra ges enconvers
XII, 6
v. 72
   C
   N
   N(bis)
   V
no·m mogui ges.
qui m'aucies.
qui m'aucies.
qi m'ausizes.
XIII, 1
v. 73
   C
   N
   N(bis)
   V
 
[S]o dis n'Agnes e·n'Ermesem:
[S]o dis n'Agnes e n'Ermesem:
Pos diz N'Agnes a N'Aimersen:
XIII, 2
v. 74
   C
   N
   N(bis)
   V
  
"Mutz es, que ben lo conoissen."
"Mutz es, que ben lo conoissem." 
"Mutz es, qe ben es conoissen.
XIII, 3
v. 75
   C
   N
   N(bis)
   V
 
Mas pur del baign apareillen  
 
Sor del bainh non apareillem 
XIII, 4
v. 76
   C
   N
   N(bis)
   V
 
e del soiorn
E del soiorn 
e del soiorn."
XIII, 5
v. 77
   C
   N
   N(bis)
   V
  
.viii. iorn ez ancar m'en estei
.viii. iorn ez ancar m'en estei
.xli. iorn estei
XIII, 6
v. 78
   C
   N
   N(bis)
   V
 
en aquel sotorn. +1
en aquel sotorn. +1
az aqel torn.
XIII (bis)      C Ni o feyra qui m'aucizes,
entro que pro fotut agues
ambedos, qu'ayssi fon empres
a mon talen,
ans vuelc mais sufrir la dolor
e·l greu turmen.
XIV, 1
v. 79
   C
   N
   N(bis)
   V
Aitan fotey cum auziretz:
[E]u futi tant com audirez:
[E]u futi tant com audirez:
[T]ant la fotei com auziretz:
XIV, 2
v. 80
   C
   N
   N(bis)
   V
.c. e quatre .xxviii. vetz;
.c.xx.iiii.viii. ves;
.c.xx.iiii.viiii. ves;
.c. e iiii vinz et viii vetz
XIV, 3
v. 81
   C
   N
   N(bis)
   V
ab pauc no·m rompet mon corretz
a pauc non ronpei mon cores
a pauc non rompei mon cores
q'a pauc no·i romped mos coredenz +1
XIV, 4
v. 82
   C
   N
   N(bis)
   V
e mon ernes;
e mon arnes;
e mon arnes;
et mon arnes;
XIV, 5
v. 83
   C
   N
   N(bis)
   V
e venc m'en trop gran malaveg
non vos sai dir lo maleves
non vos sai dir lo maleves
et no·us pues dir lo malavegz
XIV, 6
v. 84
   C
   N
   N(bis)
   V
tal mal me fes.
con m'en es pres.
con m'en es pres.​
tan gran m'en pres.
XV, 1
v. 85
   C
   N
   N(bis)
   V
 
 
 
Ges no·us sai dir los malaveigs
XV, 2
v. 86
   C
   N
   N(bis)
   V
 
 
 
tan grans m'en pres.
XV(bis)    C Monet, tu m'iras al mati,
mo vers portaras el borssi
dreg a la molher d'en Guari
e d'en Bernat,
e diguas lor que per m'amor
aucizo·l cat.