Testo critico di V

Versione stampabilePDF version
Testo critico di V Edizione interpretativa di V
I I
Farai un vers pos mi sonelh
en vauc e m'estauc al solelh;
donnas i a de mal conselh
et sai [dir] cals:
cellas c'amor de cavalier 
tornon a mals.
[F]arai un vers, pos mi sonelh
en vauc et m'estauc al solelh;
donnas i a de mal conselh
et sai cals:
cellas c'amor de cavalier 
tornon a mals.
II II
D[o]nna [non] fai pechat mortal
que ama cavalier leal;
mas si es monges o clersga[l]
non a raizo;
per dreg la deuria hom cremar 
ab un tezo.
[.]dnna fai pechat mortal
que non ama cavalier leal;
mas si es monges o clersgau
non a raizo;
per dreg la deuria hom cremar 
ab un tezo.
III III
En Alvergnhe, part Lemozi, 
m'en ane[i] un iorn a tapi,
trobei la moiller [d'En] Guari
et d'En Bernard;
saluderon mi sinplamentz
per sant Launart.
En Alvergnhe, part Lemozi, 
m'en ane un iorn a tapi,
et trobei la moiller Guari
et d'En Bernard;
saluderon mi sinplamentz
per sant Launart.
IV IV
La una·m diz en son latin:
"O, Dieus vos salh, don pelerin.
Mout mi senblatz di belh aizin,
mon escient,
mas trop vezem anar pel mond
d[e] folla gent."
La una·m diz en son latin:
"O, Dieus vos salh, don pelerin.
Mout mi senblatz di belh aizin,
mon escient,
mas trop vezem anar pel mond
di folla gent."
V V
Ar aziret cal respondutz:
anc no li diz ni baf ni bu[tz],
ni fer ni fust no a[i] mentagutz
mas sol aitan:
"Ba[ba]riol Ba[ba]rial
ba[ba]rian."
[A]r aziret cal respondutz:
anc no li diz ni baf ni buf,
ni fer ni fust no a mentagutz
mas sol aitan:
"Bariol Barial
barian."
VI VI
So diz N'Agnes a N'[Ermessen]:
"Trobat avem qe anam qeren!
Sor, per amor Deu, l'alberguen,
qe ben es mutz,
e ia per lui nostre conseilh
non er sabutz."
[S]o diz N'Agnes a N'Aimercen:
"Trobat avem qe anam qeren!
Sor, per amor Deu, l'alberguen,
qe ben es mutz,
e ia per lui nostre conseilh
non er sabutz."
VII VII
La una·m pres sotz son mantel
et mes m'en la cambra el fornel;
sapchatz q'a mi fo bon et bel:
el foc fo bos
et eu calfei me volentiers
als gros carbos.
La una·m pres sotz son mantelh
et mes m'en la cambra el fornel;
sapchatz q'a mi fo bon et bel:
el foc fo bos
et eu calfei me volentiers
als gros carbos.
VIII VIII
A maniar mi deron capos
et sapchatz agui mais de dos,
et no i ac cog ni cogastros 
mas sol nos tres,
e·l pans fo blancs e·l vin fo bos
e·l pebr'espes.
[A] maniar mi deron capos
et sapchatz agui mais de dos,
et no i ac cog ni cogastros 
mas sol nos tres,
e·l pans fo blancs e·l vin fo bos
e·l pebr'espes.
IX IX
"Sor, si aqest hom es ginhos
ni laicha a parler per nos;
nos aportem nostr[e] gat ros
de mantenent,
q[e]·l fara parlar az estros,
si de re·nz ment."
"Sor, si aqest hom es ginhos
ni laicha a parler per nos;
nos aportem nostr gat ros
de mantenent,
ql fara parlar az estros,
si de re·nz ment."
X X
N'Agnes anet per l'enoios
et fo granz et a gloncz guinhos;
et eu, can lo vi entre nos,
aig·n espavent
q[e] a pauc non perdei l'amor
et l'ardiment.
[N]'Agnes anet per l'enoios
et fo granz et a gloncz guinhos;
et eu, can lo vi entre nos,
aig·n espavent
q'a pauc non perdei l'amor
et l'ardiment.
XI XI
Qant aguem begut et maniat,
e·m despoillei per lor grat;
detras m'aporteron lo chat
mal et felon;
la una·l tira del costat
tro al tallon.
[Q]ant aguem begut et maniat,
e·m despoillei per lor grat;
detras m'aporteron lo chat
mal et felon;
la una·l tira del costat
tro al tallon.
XII XII
Per la coa [de] mantenen
tiro·l [g]at, el escoisen;
plaias mi feron mais de cen
aqella vetz,
mas eu no·[m] mongra ges en[qu]ers
qi m'ausizes.
[P]er la coa mantenen
tiro·l quat, el escoisen;
plaias mi feron mais de cen
aqella vetz,
mas eu no mongra ges enconvers
qi m'ausizes.
XIII XIII
Pos diz N'Agnes a N'[Ermessen]:
"Mutz es, qe ben es conoissen.
Sor, del bainh non apareillem 
e del soiorn."
.xli. iorn estei
az aqel torn.
Pos diz N'Agnes a N'Aimersen:
"Mutz es, qe ben es conoissen.
Sor, del bainh non apareillem 
e del soiorn."
.xli. iorn estei
az aqel torn.
XIV XIV
Tant la fotei com auziretz:
.c. e iiii vinz et viii vetz
q'a pauc no·i romped mos cor[r]e[t]z
et mon arnes;
et no·us pues dir lo malavegz
tan gran m'en pres.
[T]ant la fotei com auziretz:
.c. e iiii vinz et viii vetz
q'a pauc no·i romped mos coredenz
et mon arnes;
et no·us pues dir lo malavegz
tan gran m'en pres.
XV XV
Ges no·us sai dir los malaveigs
tan grans m'en pres.
Ges no·us sai dir los malaveigs
tan grans m'en pres.