Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 I
 reambautz daurega
  
 A  
b nou cor e ab nou talen. ab nou saber. E ab nou sen
 E ab noubel captenemen. Uueil. un uou uerset comensar.
 e qi mos nous bos mots entent. bener plus nou a son uiuent.
 com vestz. sen deu renouelar.
 
 Reambautz d’Aurega
 
 Ab nou cor e ab nou talen,
 ab nou saber e ab nou sen
 e ab nou bel captenemen,
 vueil un nou verset comensar
 e, qi mos nous bos mots entent,
 ben er plus nou a son vivent,
 c'om vestz s’en deu renovelar.
 
 II
  
 Q  ieu renouel mon ardimen. cai nouel ab ueil pessamen
 franc de noueil ab uieil paruen e =
 cant em al nouel. te(m)ps clar. qel nouels foils nais dont dei=
 sen lo nouels critz. don iois sempren dels ausels qintron en
 amar.
 
  
 Q’ieu renovel mon ardimen,
 c’ai novel ab veil pessamen,
 franc de noveil ab vieil parven,
 er cantem al novel temps clar,
 qe‧l novels foils nais dont deisen
 lo novels critz don iois s’empren,
 dels ausels q’intron en amar.
 
 III
 
 D  on amars mi fai alegrar. qeuam si com non pot comdar.
 tam ben coneuam ni pensar. qieu am la gensor ses co(n)tent
 si dieus mam enoi met cuiar. qal miels damar. Lam saup
 triar. amors qe nos aiustet gent.
 
 
 Don Amars mi fai alegrar,
 q’eu am si c'om non pot comdar
 tam ben con eu am ni pensar,
 q’ieu am la gensor ses content:
 si Dieus m’am! E no‧i met cuiar,
 q’al miels d’amar la‧m saup triar
 Amors qe nos aiustet gent.
 
 IV
 
 D  amor me deg eu ben lauzar. mais qas amor guizardonar.
 nim posc qamors ma sim tencar. dat amors p(er) son chauzimen.
 mais qamor no(n) pot estuiar. a sos obs amors ni donar ad
 autrui con ai cor rizen.
 
  
 D’amor me deg eu ben lauzar    
 mais q’as Amor guizardonar
 ni‧m posc: q’Amors m’a si‧m ten car
 dat, Amors, per son chauzimen
 mais q’Amor non pot estuiar
 a sos obs, Amors, ni donar
 ad autrui, con ai cor rizen.
 
 V
  
 R  ire dei eu eu sim faz souen. qel cors me ri neus en
 durmen. emidonz ritan douzamen qe sies ris desd ui mes som par. deu me fa son ris plus
 jauzen. qe sem rizion qatre cent angel. qem deuriom gaug
 far.
 
  
 Rire dei eu eu si‧m faz soven,
 qe‧l cors me ri neus en durmen
 e midonz ri tant douzamen
 qe si es ris desd ui m’es, so‧m par;
 Deu me fa son ris plus jauzen,
 que se‧m rizion qatre cent
 angel, qe‧m deuriom gaug far.
 
 VI
  
 G  aug ai eu tan qe mil dolen. se(n)rio(n) del meu gaug manen.
 car del men gaug tuig meu paren. Uiurion ab
 gaug (et) eisament. La mi donz qel mi pot tot dar.
 
  
 Gaug ai eu tan qe mil dolen
 senrion del meu gaug manen,
 car del men gaug tuig meu paren
 viurion ab gaug et eisament;
 la midonz qe‧l mi pot tot dar.
 
 VII
 
 D  omna dals non aia parlar. mas de uos dona qe baisar. Uos
 cuig. domna qant augno(m)nar. Uos dona qe sos uestimen.
 e mon cors do(m)na uos esgar. qa des mius ueg mi do nastar
 uostre bel non cors couinen.
 
  
 Domna, d’als non ai a parlar
 mas de vos, dona, qe baisar
 vos cuig, domna, qant aug nomnar
 vos, dona, qe sos vestimen
 e mon cors, domna, vos esgar,
 q’ades mi‧us veg midona star
 vostre bel non cors covinen.
 
 VIII
 
 D  emon nou uers uueil totz pregar qeil manon de nouel
 chantar. a lieis qam senes talen uar. deus mabai (et)
 amors seim ment qautre ris me semblon plorar. Sim te(n)
 ferm en guag sens laissar. mi donz cautre drut no(n) cosse(n)t.
 
 
 De mon nou vers vueil totz pregar
 qe il m’anon de novel chantar
 a lieis q’am senes talen var.
 Dieus m’abais, et Amors, seim ment,
 q’autre ris me semblon plorar,
 si‧m ten ferm en gaug sens laissar
 midonz, c’autre drut non cossent.
 
 IX
  
 J  a dieus mais do(m)na nom prezent sol gar ma do(m)na e mo(n)
 iuglar.
 
 
 Ja Dieus mais domna no‧m prezent:
 sol gar ma domna e mon Iuglar.
 
 X
 
 D  ieus gart ma do(m)na e mon iuglar e iamais do(m)na nom
 prezent.
 
 
 Dieus gart ma domna e mon Iuglar
 e ia mais domna no‧m prezent.