Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 I
 raeambauts daurenga.
 
 E
scoutats mais no sai qe ses. segnior. so qieus voil comensar vers
 estribot ni sirventes. no(n) es ni non lo sei trobar. ni eu no sai
 consil fezes. saital nol podia cabar. canc hom dautal miga no(n)
 nausis far. ad home ni ad femna en aq(ue)st segle. ni en laltre
 qe nes passatz. 
 
 Raeambauts d’Aurenga
 
 
Escoutats, mais no sai qe s’es,
 segnior, so qu’ieu‧s voil comensar.
 Vers, estribot, ni sirventes
 non es, ni non lo sei trobar;
 ni eu no sai consi‧l fezes
 s’aital no‧l podi’acabar,
 canc hom d’autal miga non n’ausis far ad home ni ad femna en aquest segle ni en l’altre qe n’es passatz.
 
 II
 
 Si tot mo tenes a foles. ies p(er) aisso nom dei laissar. cades nom
 cudo(n) chastiar. tot qant er nom prez impoies vas so cades vei (et)
 esgar. e sai vos ben dire. p(er) qe car seu vos dizia paraula (et) no(n)
 lei trasia a cap. sai qe tenrias men p(er) fat qe mais am auer seis
 diners el poign. qe mil sols al cel.
   
 
 Sitot m’o tenes a foles
 ies per aisso no‧m dei laissar
 c’ades no‧m cudon chastiar:
 tot qant er no‧m prez im poies
 vas so c’ades vei et esgar,
 e sai vos ben dire per qe. Car s’eu vos dizia paraula et non lei trasia a cap, sai qe tenrias m’en per fat, qe mais  am aver seis diners el poign qe mil sols al cel.
 
 III
  
 Ja ren nom tema far qim pes. mos amics aissol voil pregar.
 sal obs nom vol valer manes. pos mo p(ro)fer a long tarzar
 plus tost de lieis qe ma conqes. no(m) pot nulla res emanar.
 tot aiso dir per una dona qem fai morir ab lo(n)c respeig.
 (et) ab bellas paroulas pot mi donc bon esser segniors.
  
 
 Ja ren no‧m tema far qi‧m pes
 mos amics, aisso‧l voil pregar;
 s’al obs no‧m vol valer manes
 pos m’o profer’a long tarzar;
 plus tost de lieis qe m’a conqes
 no‧m pot nulla res emanar.
 Tot aiso dir per una dona qe‧m fai morir ab lonc respeig et ab bellas paroulas. Pot mi donc bon’esser, segniors?
 
 IV
 
 Ge ben a passat qatre mes (et)ami a cent anz. som par. qema
 autreiat (et) p(ro)mes. qem dara so qem es plus car. donna pos bo(n)
 cor maues mes. a dol sal me del dolz lamar.
 
 
 Ge ben a passat qatre mes,
 – et a mi a cent anz so‧m par –
 qe m’a autreiat et promes
 qe‧m dara so qe m’es plus car.
 Donna! pos bon cor m’aves mes
 adolsas me del dolz l’amar.