Collazione

Versione stampabilePDF version
   
C
M
R
a
 
Raymbaut   d’Au
Raimbaud   d’Orenia
Raymbaut   d’Aurenca
Raembauts  d’Aurenga
 
I, 1
v. 1
 
C
M
R
a
 
Escotatz,   mas   no    sai    que   s’es,
Escotatz,   mas   no    sai    qe     s’es,
Escotatz,   mas   no    say   que   s’es,
Escoutats, mais  no    sai    qe     s’es,
 
I, 2
v. 2
 
C
M
R
a
 
senhors,   so      que         vuelh   comensar.
seinhor,   aisso  q’ieu‧s    vueilh  contar.
senhors,   so      que         vuelh   comensar.
segnior,   so       qu’ieu‧s  voil     comensar.
 
I, 3
v. 3
 
C
M
R
a
 
Vers,   estribot,       ni  sirventes
Vers,   ni chanços,  ni  serventes
Vers,   estribot,       ni  sirventes
Vers,   estribot,       ni  sirventes
 
I, 4
v. 4
 
C
M
R
a
 
non  es,  ni   nom no‧l sai      trobar;
non  es,  ni   no‧il sa nom      trobar;
non  es,  ni   nom vol puesc  trobar;
non  es,  ni   non lo sei          trobar;
 
I, 5
v. 5
 
C
M
R
a
 
ni  ges  no    sai   qo‧l     me  fezes
ni  ren  non  sai   cossi‧l        fezes
ni  ges  no   say  co‧l      mi  fezes
ni  eu  no    sai   consi‧l        fezes
 
I, 6
v. 6
 
C
M
R
a
 
s’aital   no‧l   podi’acabar,
si tal     no‧l   podi’acabar,
s’aytal  no‧l   podi’acabar,
s’aital   no‧l   podi’acabar,
 
I,
prosa
 
C
 
M
 
R
 
a
 
que hom mais no vis fach aital per home ni per femna en est segle ni en
l’autre qu’es passatz.
qe anc non fos mais fag per home ni per femna en aqest segle ni en l’autre
q’es passatz.
que ia hom mays non vis fag aytal ad home ni a femna en est segle ni en
l’autre qu’es passatz.
c’anc hom d’autal miga non n’ausis far ad home ni ad femna en aquest
segle ni en l’altre qe n’es passatz.
 
II, 1
v. 7
 
C
M
R
a
 
Sitot  m’o  tenetz  a  folles
Sjtot  m’o  tenes   a  fades
Sitot  m’o  tenes   a  foles
Sitot  m’o  tenes   a  foles
 
II, 2
v. 8
 
C
M
R
a
 
per        tan      no‧m  poiria   laissar
ges        aisso  non    vueilh  laissar
per        tan      no‧m  poiria  layssar
ies  per  aisso  no‧m  dei       laissar
 
II, 3
v. 9
 
C
M
R
a
 
que ieu  mon  talan  non         disses:
q’ieu     mon  talan  non  vos  djsses:
que ieu  mon  talan  non         disses:
/
 
II, 4
v. 10
 
C
M
R
a
 
no  m’en  poiria  hom  castiar;
de so q’ara vos vueilh mostrar;
no  m’en  cuies  hom  castiar;
c’ades no‧m  cudon    chastiar:
 
II, 5
v. 11
 
C
M
R
a
 
tot  quant  es   no     pretz  un  poges
so   qe      fon  non   pres   un  poges
tot  cant    es   non   pres   un  poies
tot  qant   er    no‧m  prez  im  poies
 
II, 6
v. 12
 
C
M
R
a
 
mas  so  qu’ades  vey  et  esguar,
ves   so  q’ara      vei    e  esgar,
mas  so  c’ades    vey  et  esgar,
vas   so  c’ades    vei   et  esgar,
 
II,
prosa
 
C
 
 
M
 
 
R
 
 
a
 
e dir vos ai per que. Quar s’ieu vos o via mogut, e no‧us o trazia a cap,
tenriatz m’en per folh. Quar mais amaria seis deniers e mon punh que
milh soltz el cel.
e dir ai vos per qe. Vos o ai mogut, qe si non vos o trazia a cap, tenria
m’en hom per fol. Qar mais presa hom sieis deniers el poinh qe cen sols al
cell.
e dir vos ay per que. Car si ieu vos o avia mogut, e no‧us o trazia a cap,
tenriatz m’en per fol. Car mais amaria seis deniers en mon puhn que mil
sols el cel.
e sai vos ben dire per qe. Car s’eu vos dizia paraula et non lei trasia a cap,
sai qe tenrias m’en per fat, qe mais am aver seis diners el poign qe mil sols
al cel.
 
III, 1
v. 13
 
C
M
R
a
 
Ia  no‧m deman ren  far  que‧m  pes
Ia  non tema      ren  far  qe‧m    pes
Ia  no‧m tema    res  far  que‧m  pes
Ja  ren no‧m tema    far   qi‧m    pes
 
III, 2
v. 14
 
C
M
R
a
 
mos  amicx,  aquo‧l  vuelh  preguar;
mos  amics,  aisso‧l  vueilh  pregar;
mos  amicx,  aco‧l    vuelh   preiar;
mos  amics,  aisso‧l  voil     pregar;
 
III, 3
v. 15
 
C
M
R
a
 
s’als  ops  no‧m  vol  valer  manes
s’als  ops  no‧m  vol  valer  manes
s’als  obs  no‧m  vol  valer  manes
s’al   obs  no‧m  vol  valer  manes
 
III, 4
v. 16
 
C
M
R
a
 
Pus   m’o   profer’al    lonc  tarzar;
qant  hom  promet ab  lonc  tardar;
pus   m’o   profer’ab   lonc  tarzar;
pos   m’o   profer’a     long  tarzar;
 
III, 5
v. 17
 
C
M
R
a
 
pus   leu        que  selh  que m’a  conques
ges   meilhs  qe    cell   qi    m’a  conqes
pus   leu        que  sel   que  m’a  conques
plus  tost       de    lieis  qe    m’a  conqes
 
III, 6
v. 18
 
C
M
R
a
 
no‧m  pot  nulh     autre  gualiar.
no‧m  pot  nuilha  res     engannar.
no‧m  pot  nulh     autre  galiar.
no‧m  pot  nulla    res     emanar.
 
prosa
 
C
 
M
 
R
 
a
 
Tot aisso dic per una dona que‧m fai languir ab belhas paraulas et ab loncx
respiegz, no sai per que. Pot me bon’esser, senhors?
Tot aisso dic per una donna qe‧m fai morir ab bellas paraulas e ab loncs
espers. Pot mi bon’esser, seinhor?
Tot ayso dic per una domna que‧m fay languir ab belas paraulas et ab lonc
respieg, no say per que. Pot me bon’esser, senhors?
Tot aiso dir per una dona qe‧m fai morir ab lonc respeig et ab bellas
paroulas. Pot mi donc bon’esser, segniors?
 
IV, 1
v. 19
 
C
M
R
a
 
Que  ben  a  passat    quatre  mes,
Qe    ben  a  passatz  qatre    mes,
Que  ben  a  passatz  quatre  mes,
Ge    ben  a  passat    qatre    mes,
 
IV, 2
v. 20
 
C
M
R
a
 
– oc!  e  mais de  mil ans    so‧m par –
–        e a mi        cent antz  so mi par –
– oc!  e  may de  mil ans     so‧m par –
–        et a mi  a   cent anz   so‧m par –
 
IV, 3
v. 21
 
C
M
R
a
 
que  m’a  autreyat e   promes
qe    m’a  autreiat  e   promes
que  m’a  autreiat  e   promes
qe   m’a  autreiat   et  promes
 
IV, 4
v. 22
 
C
M
R
a
 
que‧m  dara  so  que    pus m’es car.
de s’amor     so  qe‧m  n’es   plus  car.
que‧m  dara  so  que    m’es  pus   car.
qe‧m   dara  so   qe      m’es  plus  car.
 
IV, 5
v. 23
 
C
M
R
a
 
Dompna!  pus  mon  cor  tenetz pres
Donna!    pos  bon  cor   m’aves mes
Dona!      pus  mon  cor  tenes pres
Donna!    pos  bon  cor   m’aves mes
 
IV, 6
v. 24
 
C
M
R
a
 
adoussatz  me  ab   dous  l’amar.
abdoussas  mi  ab   dous  l’amar.
adossas     me  ab   dos    l’amar.
adolsas      me  del  dolz  l’amar.
 
prosa
 
C
 
M
 
R
 
a
 
Dieus, aiuda! In nomime Patris et Filii et Spiritus Sancti! Aisso, que sera,
dona?
Dieus, aiuda! In nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti, Deus, Amen!
Ostas donna e qe Deabols er aisso?
Dieus, aiuda! In nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti! Aiso, que sera,
domna?
/
 
V, 1
v.25
 
C
M
R
a
 
Qu’ieu  suy  per  vos  guays,  d’ira  ples;
Q’jeu    sui   per  vos  gais,     d’ira  ples;
Qu’ieu  soy  per  vos  gays,    d’ira  ples;
/
 
V, 2
v. 26
 
C
M
R
a
 
iratz-iauzens   mi    faitz  trobar;
iratz-iausentz  si‧m far     torbar;
iratz-iauzens   me   fays   trobar;
/
 
V, 3
v. 27
 
C
M
R
a
 
e  suy  m’en  partitz  de  tals  tres
e  sui   me     partitz  de  tals  tres
e  so    m’en  partitz  de  tals  tres
/
 
V, 4
v. 28
 
C
M
R
a
 
qu’el  mon  non a,  mas vos,   lur par;
q’el    mon,  ma vos,  non ha   lur par;
qu’el  mon  non a,  mas vos,   lur par;
/
 
V, 5
v. 29
 
C
M
R
a
 
e   suy  folhs  channtaires  cortes
e‧n        fatz   chanços e serventes
et  soy  fols   cantayre       cortes
/
 
 
V, 6
v. 30
 
C
M
R
a1
 
tan  qu’om  m’en  apela   ioglar.
tan  q’om    m’en  apella  ioglar.
tan  c’om    m’en  apela   ioglar.
/
 
prosa
 
C
 
M
 
 
R
 
a
 
Dona, far ne podetz a vostra guiza, quo fetz N’Ayma de l’espatla que
l’estuget lai on li plac.
Donna, far en podes a vostra giza, con fes na Ponsa de l’espala e non sai
q’ieu manes al re contan qa gesor mor non puesc morir si muer per
dezirers de uos.
Dona, far ne podetz a vostra guia, co fes n’Ayma de l’espatla que la
estuiet lay on li plac.
/
 
VI, 1
v. 31
 
C
M
R
a
 
Er  fenisc  mon  no-sai-que-s’es,
Ar  fenisc  mon  non-sai-que-s’es,
Er  fenisc  mo    no-say-que-s’es,
/
 
VI, 2
v. 32
 
C
M
R
a
 
qu’aissi  l’ai   volgut    batejar;
q’aissi‧l  deu hom ben  bateiar;
c’aisi      l’ay  volgut    bateiar;
/
 
VI, 3
v. 33
 
C
M
R
a
 
pus  mais  d’aital  non  auzi  ges
/
pus  may  d’aital  non  auzi  ies
/          
 
VI, 4
v. 34
 
C
M
R
a
 
be‧l  dey  enaissi   apellar;
/
be‧l  dey  ennaysi  apelar;
/
 
VI, 5
v. 35
 
C
M
R
a
 
e  digua‧l,   quan  l’aura  apres,
e  chan lo,  qan    l’aura  apres,
e  diga‧l,     can    l’aura  apres,
/
 
VI, 6
v. 36
 
C
M
R
a
 
cuy  que  s’en  vuelha  azautar.
cell  qe    s’en  volra    asautar.
cuy  que  s’en  vuelha  azautar.
/
 
prosa
 
 
C
 
M
 
R
 
a
 
E si om li demanda qi l’a fach, pot dir que selh que sap ben far tota
fazenda quan se vol.
Vai, ses-nom, e qi‧t demanda, qi t’a fag, digas li d’En Rainbaut, qe sap ben far una balla de foudat qan si vol.
E si hom li demanda qi l’a fag, pot dir que sel que sap be far totas
fazendas can se vol.
/