Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  arnaut danel   Arnaut Danel
    I
  Sim fos amors de ioi donar tan larga. ​co(n) ieu 
                       soi liei dauer cor fin efra(n)c. ia demo
  s ior(n)s nom calgra far embarc. quieu am ta(n)t 
                   aut quespers mi puei em plo(n)ba. eca(n)
  malbir co(n) soi de pretz al som.mot mena(n) mais 
                             car auc lauziei uoler. queras sai 
  ieu q(ue) mos cors emos sens. me fara(n) far 
                                   mon grat rica (con)questa
  Si.m fos amors de ioi donar tan larga,
  con ieu soi liei d'aver cor fin e franc
  ia de mos iorns no.m calgra far embarc
  qu'ieu am tant aut qu'espers mi puei'e.m plonba.
  E can m'albir con soi de pretz al som
  mot m'en an mais car anc l'auziei voler
  qu'eras sai ieu que mos cors e mos sens
  me faran far, mon grat, rica conquesta​.
    II
  Pero sim fauc lonc esper nomen barga. quen tan   
                              ric luoc mi soi mes emesta(n)c.
  do(n) li bel dig mi te(n)ran de ioi larc. esegrai ta(n)t 
                   co(n) mi port alato(n)ba. quieu non soy 
  ies cel q(ue) lais aur per plom. e pus en liei no(n)
                           tainh com ren esmer. tan li serai fis 
  e obediens. tro desamor sil platz baizan miuesta
  Pero si.m fauc lonc esper no m'enbarga
  qu'en tan ric luoc mi soi mes e m'estanc
  don li bel dig mi tenran de ioi larc
  e segrai tant c'on mi port a la tonba;
  qu'ieu non soy ies cel que lais aur per plom
  e pus en liei non tainh c'om ren esmer
  tan li serai fis e obediens
  tro de s'amor, s'il platz, baizan mi vesta.
    III
  Sa gra(n)s ualors esotz pretz mi descarga. dels 
                         grieus sospirs do(n) mi dolon li flanc.
  car empatz pre(n)c la fan el sofri el parc. pueis de 
                                beutatz son las autras emco(n)
  ba. q(ue)la genser par quaia pres un tom. pus bas
                              de liei qui la ue eso uer. car totz 
  bo(n)s aips ioi eiouens esens. reinhon en liei qus 
                                          no(n) ues nens nin resta.
  Sa grans valors e sotz pretz mi descarga
  dels grieus sospirs don mi dolon li flanc
  car em patz prenc l'afan e.l sofri e.l parc
  pueis de beutatz son las autras em conba
  la genser par qu'aia pres un tom
  pus bas de liei, qui la ve, es o ver,
  car totz bons aips, ioi e ivens e sens
  reinhon en liei, q'us non v'es nens ni.n resta.