Pos Raimons e Trucs Malecs

Versione stampabilePDF version

BdT 29,15

Mss.: D 138, H 41, I 186, K 172 = Arnaut Daniel; C 115, R 82 = Arnaut de Maroill; A 205 = Giraut de Borneill.

Metrica: a7 a7 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 (Frank 6:1). Sirventese di 5 coblas singulars di 9 versi, seguite da una tornada di 4.

Edizioni: Canello 1883, 1, p.94; Lavaud 1910-11, 1, 20; Toja 1960, 1, p.173; Perugi 1978, vol. II, p. 3; Wilhelm 1981, p. 74; Eusebi 1984, p. 1; Perugi 2015, p. 16.