Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
  [.............................] rs atras
  [..............................] ir. mer
  [...............................] os los
  [.............................] els co -
  [............................] z. quieu
  [..........................] mido(n)s
  [.............................] dolens.
  [.............................] m cuy -
  gey [......................] . e pus
  sai etz ami uengutz. chanta
  rai sim nai estat mutz. que
  non uuelh remaner cofes.

 
  [..........] rs, a tras [.......................] ir
  m'er [......] os los [.....] e·ls co [....] z
  qu'ieu [..........] midons, [.....] dolens,
  [....] m cuygey [..............................].
  E pus sai etz a mi vengutz,
  chantarai, si·m n'ai estat mutz,
  que non vuelh remaner cofes.
  II
  M out uos dei lauzar egra -
  zir. quar anc uos uenc cor
  ni talens. de saber mos cap -
  tenemens. e uuelh quen sap -
  chatz alques dir. e ia lauers
  nom siaescutz. sieu suy auols
  ni recrezutz. que pel uer no(n)
  passetz ades.

 
  Mout vos dei lauzar e grazir
  quar anc vos venc cor ni talens
  de saber mos captenemens,
  e vuelh que·n sapchatz alques dir;
  e ia l'avers no·m sia escutz,
  s'ieu suy avols ni recrezutz,
  que pel ver non passetz ades.
  III
  Q uar qui per auer uol me(n)tir.
  aquelh lauzars es blasiname(n)s.
  e torn en mals essenhamens.
  es fai als autres escarnir. non
  es en digz bos pretz sauputz.
  mais als fagz es reconogutz. e
  pels fagz uen lo digz apres.
  Quar qui per aver vol mentir,
  aquelh lauzars es blasinamens
  e torn en mals essenhamens,
  es fai als autres escarnir;
  non es en digz bos pretz sauputz,
  mais als fagz es reconogutz,
  e pels fagz ven lo digz apres.

 
  IV
  P er mi meteys uoletz auzir.
  quals suy o drutz er clau las -
  dens. ades pueja mos pessame(n)s.
  on pus de pren en cossir. e dic uos
  ben quieu no suy drutz. tot per -
  so quat no suy uolgutz. mas be(n)
  am sol midons mames.
  Per mi meteys voletz auzir,
  quals suy, o drutz... er clau las dens,
  ades pueja mos pessamens,
  on pus de pren en cossir;
  e dic vos ben qu'ieu no suy drutz
  tot per so quat no suy volgutz,
  mas ben am, sol midons m'ames.
 
  V
  P eire rogier cum puesc sufrir.
  quades am aissi solamens. mera -
  uil me siesc uius dauens. en -
  aissim fai midons murir. sieu
  muer per lieys farai uertutz. p(er)
  quem platz que si fos perdutz.
  dreg agra que plus mazires.
  Peire Rogier, cum puesc sufrir
  quades am aissi solamens?
  meravil me siesc vius da vens;
  en aissi
·m fai midons murir.
  S'ieu muer per lieys farai vertutz,
  per que·m platz que, si fos perdutz,
  dreg agra que plus m'azires.

 
  VI
  A ral uen en cor quem azir. mas
  ia fo quer autres sos sens. quai -
  tals es sos captenemens. p(er) qieu
  ley dey totz temps grazir. sol pel
  ben quem ues escazutz. ia mais
  nom neschazes salutz. li dey tos -
  temps estar als pes.

 
  Ara·l ven en cor que m'azir,
  mas ia fo qu'er' autres sos sens
  qu'aitals es sos captenemens,
  per q'ieu ley dey totz temps grazir,
  sol pel ben que·m v'es escazutz;
  ia mais no
·m n'eschazes salutz,
  li dey tos temps estar als pes.
  VII
  E sim uolgues tan cossentir. q(ue)
  tostemps fos sos endendens. ab
  belhs digz nestera iauzens. e fe -
  ram senes fag iauzir. e deurian
  esser crezutz. quieu non quier
  tan ian fos crezutz. mas dun bo(n)
  respieg don uisques.

 
  E si·m volgues tan cossentir
  que tos temps fos sos endendens,
  ab belhs digz n'estera iauzens,
  e fera·m senes fag iauzir;
  e deuria·n esser crezutz,
  qu'ieu non quier tan ian fos crezutz
  mas dun Bon Respieg don visques.

 
  VIII
  B on respieg daut bas son cazuz.
  e si nom recep sa uertutz. p(er) cossel
  li do quem pendes.
  Bon Respieg, d'aut bas son cazuz,
  e si no·m recep sa vertutz,
  per cossel li do que·m pendes.