Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Anc eu nol aic mas elama. Toz tems
en son poder amors. Em fai mirar
let saui fol. Cu(m) celui quen re nos
torna. Com nos defen qui ben ama. Ca
mors comanda. Quom la s(er)ua la blanda.
P(er) queu naten sofren bona partida. Can
mer escarida.
I.
Anc eu no l'aic mas ela m'a
toz tems en son poder Amors
e·m fai mirar let savi fol
cum celui qu'en re no·s torna,
c'om no·s defen qui ben ama,
c'Amors comanda
qu'om la serva la blanda:
per qu'eu n'aten
sofren
bona partida
can m'er escarida.    
Eu dic pauc quinz el cor mesta. Estar mi
fai tem(er)s paors. la lengas plai(n)g mas
lo cors uos dol. Ço don dolen se soiorna.
Gen languis mas nosen clama. Quen ta(n)
aranda. Cu(m) mars clau egaranda. Nona
tan gen p(re)sen. Cu(m) la causida. Qeu ai en co
bida.
II.
Eu dic pauc qu'inz el cor m'esta
estar mi fai temers paors;
la lenga·s plaing mas lo cors vos dol
ço don dolen se soiorna
gen languis, mas no s'en clama,
qu'en tan aranda
cum mars clau e garanda
non a tan gen
presen,
cum la causida
q'eu ai en cobida.
Tam sai son p(re)z fin ecertai. p(er) que no(n)
puos uirar aillors. P(er) so faz eu quel
cors men dol. Can soleing clau ni saior
na. Eu no(n) aus dir q(ui) ma flama. lo cors
ma branda. Car solam(en) ueçen. Mei stai
aiçida. Veus quim ten auida.
III.
Tam sai son prez fin e certa
per que non puos virar aillors;
per so faz eu que·l cors m'en dol,
can soleing clau ni s'aiorna:
eu non aus dir qui m'aflama;
lo cors m'abranda
car solamen
veçen
mei stai aiçida:
ve·us qui·m ten a vida!
Pero iauzen me ten esa. ab un plaçers 
d(e) que masors. Mas i no(n) passara ial
col. p(er) paor quil me fos morna. Can
quaram si(n)t dela flama. Damor quim ma(n)
da. Queu mo(n) cor no(n) espanda. Si faz soue(n)
temen. Que uei p(er) c(ri)da ma(n)gta gen p(er)ida.
IV.
Pero iauzen me ten e sa
ab un plaçers de que m'a sors,
mas i non passara ia·l col
per paor qu'il me fos morna,
c'anquara·m sint de la flama
d'Amor, qui·m manda
qu'eu mon cor non espanda;
si faz, soven
temen,
que vei per crida
mangta gen perida.
Fols es qui p(er) parlar
en ua. Quer cu(m) sos iois sia dolor. Que
ill lausengiers cui dieus afol. No(n) auges
lenga tadorna. lus cosseill le laltre
brama p(er) ques desmanda amors tals
fora granda. Mas em defen fegne(n). de
lurbaugida. et an ses faillida.
V.
Fols es qui per parlar en va
quer cum sos iois sia dolor!
Que·ill lausengiers, cui Dieus afol,
non au ges lenga t'adorna:
l'us cosseill le l'altre brama
per que·s desmanda
Amors tals fora granda.
Mas e·m defen
fegnen
de lur baugida
et an ses faillida.
Mangt bon chanter leuot epla. Nagreu
plus faig sim feis secors. Cil que(m) dona
ioi el mi tol. Er soi lez. er mo trastorna.
Car ason uol mi liama. Re noill dema(n)
da. Mos cors ni noil fai ganda. anz fra
cam(en) li mren do(n)c si moblida. M(er)ces espen
da.
VI.
Mangt bon chanter levot e pla
n'agr'eu plus faig, si·m feis secors
cil que·m dona ioi e·l mi tol;
er soi lez, er m'o trastorna,
car a son vol mi liama.
Re no·ill demanda
mos cors, ni no·il fai ganda,
anz fracamen
li·m ren:
donc, si moblida
Merces espenda.