Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
I
  A   Chantar mer de so qieu no uol
       ria. tant me rancur de lui cui
  sui amia. car eu lam mais q(ue) nuilla
  ren q(ue) sia. Vas lui nom ual merces ni
  cortesia. ni ma beltatz ni mos pretz ni 
  mos sens. catressim sui enganada (et)
  trahida. com degresser sieu fos desaui
  nens.
  A chantar m'er de so q'ieu no volria,
  tant me rancur de lui cui sui amia
  car eu l'am mais que nuilla ren que sia;
  Vas lui no·m val merces ni cortesia,
  ni ma beltatz ni mos pretz ni mos sens,
  c'atressi·m sui enganada et trahida
  com degr'esser, s'ieu fos desavinens.
 
II
  D aissom conort car anc non fis fail
  lenssa. amics uas uos p(er) nuilla cap
  tenenssa. anz uos am mais non fetz
  seguis ualenssa. eplatz mi mout que
  eu damar uos uenssa. lo mieus amics
  car etz lo plus ualens. Mi faitz orgoil
  en digz (et) en paruenssa. e sietz francs
  uas totas autras gens.
  D'aisso·m conort car anc non fis faillenssa,
  amics vas vos per nuilla captenenssa,
  anz vos am mais non fetz Seguis Valenssa,
  e platz mi mout que eu d'amar vos venssa,
  lo mieus amics, car etz lo plus valens;
  mi faitz orgoil en digz et en parvenssa,
  e sietz francs vas totas autras gens.
 
III
  M eraueill me cu(m) uostre cors sorgoilla.
  amics uas me p(er) qai razon qe(m) doilla.
  non es ies dreitz cautramors uos mi
  toilla. p(er) nuilla ren qeus diga nius o
  coilla. e membre uos cals fols comenssa
  mens. de nostramor ia dompnedieus
  non uuoilla. Qen ma colpa sial depar
  timens.
  Meraveill me cum vostre cors s'orgoilla,
  amics, vas me, per q'ai razon qe·m doilla;
  non es ies dreitz c'autr'amors vos mi toilla
  per nuilla ren qe·us diga ni·us ocoilla;
  e membre vos cals fo·ls comenssamens
  de nostr'amor, ia dompnedieus non vuoilla
  q'en ma colpa sia·l departimens.
 
IV
  Proessa grans qel uostre cors saizi
  na. e lo rics pretz qauetz men atai
  na. cuna non sai loindana ni uezi
  na. Si uol amar uas uos no siaclina.
  Mas uos amics et ben tant conois
  sens. Q(ue) ben deuetz conoisser la plus
  fina. emembre uos de nostres coui
  nens.
  Proessa grans q'el vostre cors s'aizina
  e lo rics pretz q'avetz m'en ataina,
  c'una non sai loindana ni vezina
  si vol amar vas vos no si' aclina;
  mas vos, amics, et ben tant conoissens
  que ben devetz conoisser la plus fina,
  e membre vos de nostres covinens.
 
V
  V aler mi deu mos pretz emos parat
  ges. ema beutatz e plus mos fins co
  ratges. p(er) qieu uos man lai on es uo
  stre estatges. esta chansson q(ue) me sia
  messatges. e uoill saber lo mieus bels
  amics gens. p(er) que metz uos ta(n)t fers
  ni ta(n)t saluatges. no sai si ses orgoills
  ni mals talens.
  Valer mi deu mos pretz e mos paratges
  e ma beutatz e plus mos fins coratges,
  per q'ieu vos man lai on es vostre estatges;
  esta chansson que me sia messatges;
  e voill saber, lo mieus bels amics gens,
  per que m'etz vos tant fers ni tant salvatges,
  no sai si s'es orgoills ni mals talens.
 
VI
  M as aitan plus uuoill li digas mes
  satges. Qen trop orgoill ant gran dan
  maintas gens.
  Mas aitan plus vuoill li digas, messatges,
  q'en trop orgoill ant gran dan maintas gens.