Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Raymbaut. daure(n)ca. Raymbaut d'Aurenca
I I
E  Ras ca(n) la flor se eu(er)sa. pels tre(n)cans brancx e pels  daure(n)ca.
    tertres.car forsal neus e co(n)glapis. q(ue)ls cotz els destrenh els
    tre(n)ca. do(n) uey mortz q(ui)ls brays e critz e siscles. dauzels pels
    rams e pels giscles. mays mi te(n) uert e iauze(n)t yoys. er ca(n)
uey sotz los dolens croys.
Eras can la flors se eversa
pels trencans brancx e pels tertres,
car forsa.l neus e conglapis
que.l cotz e.ls destrenh e.ls trenca,
don vey mortz quils, brays e critz e siscles,
d’auzels pels rams e pels giscles -
mays mi ten vert e iauzent yoys
er, can vey sotz los dolens croys.
II II
C  ar e(n)aysi es e(n)uersa. qu(el)s bels plas me se(m)-
blan tertres. e par mi flors los co(n)glapis. el caut me suisq(ue)l freyt tre(n)-
ca. el tro(n) me par. chant e siscles. e parom fulhat los giscles. cay-
sim soy ferms baysatz e(n) ioys. quer no uey res que(m) sia croys.
Car enaysi es enversa
qu’els bels plas me semblan tertres,
e parmi flors los conglapis,
e.l caut me suis que.l freyt trenca,
el tron me par chant e siscles,
e paro.m fulhat los giscles :
c’aysi.m soy ferms baysatz en ioys
quer no vey res que.m sia croys.
III III
ay una gent fade e(n)u(er)sa. com seran noyritz en tertres. q(ue) fan
trop pieg q(ue) co(n)glapis. car q(ue)cx ab sa le(n)ga trenca. e(n) parla bas (et)
ab sisclis. Bastos ni gisclis ni menassas.ans lur es ioys. ca(n) fa(n)
so do(n) ho(m) los clam croys.
May una gent fad’ e enversa,
com  s’eran noyritz en tertres,
que fan trop pieg que conglapis
car quecx ab sa lenga trenca
en parla bas e ab sisclis,
bastos ni glisclis ni menassas,
ans lur es ioys
can fan so don hom los clam croys.
IV IV
oncx car baya(n) no(n) seu(er)sa. no(n) o tol o(n)glas
ni t(er)tres. dona ni gels ni co(n)glapis. mas no(n) poder trop entre(n)ca. dona p(er) q(ue)
chant e sicles. uostres bels uelh me son giscles. q(ue) castian sil cor que
ioys. q(ui)eu no(n) aus au(er) tala(n) croys 
Doncx, car bayan non s’eversa,
non o tol onglas ni tertres,
dona, ni gels ni conglapis,
mas non poder trop en trenca:
dona per que chant e siscles,
vostres bels uelh me son giscles
que castian si.l cor que ioys,
qu’ieu non aus aver talan croys.
V V
A  nat ay com causeu(er)sa. lo(n)c tems
serca(n) uals e t(er)tres. cochat  com ho(m) q(ui) co(n)glapis. destrenh e mazeletre(n)ca.
ca(n)c nom co(n)querc chans ni siscles. pus uils fels sers co(n)q(ue)r siscles.
mas er dieu lau malberc ab ioys. mal grat del fals lauze(n)gier crois
Anat ay com caus’eversa,
lonc tems sercan vals e tertres,
cochat com hom qui conglapis
destrenh e mazel’ e trenca
c’anc no.m conquerc chans ni siscles
pus vils fels sers conquer siscles -
mas er, Dieu lau!, m’alberc ab ioys
mal grat del fals lauzengier crois.
VI VI
M  On uers an caysi le(n)u(er)sa. (et) nol tollan boys ni tertres. lay o(n) ho(m)
no(n) se(n) co(n)glapis. ma freg poder q(ue)itre(n)ca. ca mi dons la cant el siscles.
si q(ue)l cor lin i(n)trel giscles. sel q(ue) sap ge(n) chantar ab ioys. car nos tanh
a ca(n)tadors croys.
Mon vers an, c’aysi l’enversa,
e no.l tollan boys ni tertres,
lay on hom non sen conglapis
ni a freg poder que i trenca,
c’ a mi dons la cant e.l siscles
si quel cor l’intre.l giscles
sel que sap gen chantar ab ioys,
car no.s tanh a cantadors croys!
VII VII
Ona dona amors e ioys. nos te ensems malgrat
                                                               [dels croys.
Bona dona amors e ioys
nos te ensems malgrat dels croys !