Pickens

Versione stampabilePDF version

Versione 1:

I.
Lan qand li jorn son lonc e mai
M’es bels douz chans d’auzels de loing,
E qand me sui partitz de lai
Remembra·m d’un’amor de loing;
Vauc de talan enbroncs e clis,
Si que chans ni flors d’albespis
No·m platz plus que l’inverns gelatz.

II.
Ja mais d’amor no·m gauzirai
Si no·m gau d’est’amor de loing:
Qe gensor ni meillor non sai
Ves nuilla part ni pres ni loing.
Tant es sos pretz verais e fis
Qe lai el renc dels Sarrazis
Fos eu per lieis chaitius clamatz.

III.
Iratz e gauzens me·n partrai
Qan veirai cest’amor de loing;
Mas non sai coras la·m veirai,
Car trop son nostras terras loing:
Assatz i a portz e camis,
E per aisso no·n sui devis,
Mas tot sia cum a Dieu platz!

IV.
Be·m parra jois qan li qerrai,
Per amor Dieu, l’alberc de lonh:
E s’a lieis plai, albergarai
Pres de lieis, si be·m sui de loing.
Adoncs parra·l parlamens fis
Qand drutz loindas er tant vezis
C’ab bels [digz] jauzirai solatz.

V.
Ben tenc lo seignor per verai
Per q’ieu veirai l’amor de loing,
Mas per un ben qe me n’eschai
N’ai dos mals, car tant m’es de loing.
Ai! car me fos lai peleris
Si qe mos fustz e mos tapis
Fos pelz sieus bels huoills remiratz!

VI.
Dieus qe fetz tot qant ve ni vai
E fermet cest’ amor de loing
Mi don poder, qe·l cor eu n’ai,
Q’en breu veia l’amor de loing
Veraiamen en locs aizis,
Si qe la cambra e·l jardis
Mi resembles totz temps palatz.

VII.
Ver ditz qui m’apella lechai
Ni desiran d’amor de loing,
Car nuills autre jois tant no·m plai
Cum jauzimens d’amor de loing;
Mas so q’eu vuoill m’es tant ahis
Q’enaissi·m fadet mos pairis
Q’ieu ames e nos fos amatz.

VIII.
Mas so q’ieu vuoill m’es tant ahis...
Totz sia mauditz lo pairis
Qe·m fadet q’ieu non fos amatz!

Versione 2:

I.
Lan quan li jorn son lonc e mai
M’es bels dous chanz d’auzels de loing,
E qan mi soi partitz de lai
Remembran d’un’ amor de loing.
Vauc de talan enbroncs [e] clis,
Si que chans ni flors d’albespis
No·m platz plus que li vertz gelatz.

II.
Ja mais d’amor no·m jauzirai
Si no·m gaug d’est’ amor de loing,
Que gensor ni meillor non sai
Ves nuilla part ni pres ni loing.
Tant es sos pretz verais e fis
Que lai el renc del[s] Sarracis
Fos eu per leis caitius clamatz.

III.
Iratz e jausens me·n partrai
Qan verai cest’ amor de loing,
Que per un ben que me n’eschai,
N’ai dos mals, si be·m soi de loing.
A! con fora dreigs pellegris
Si ja mos fots ni mos tapis 
Fos per sos bels oillz remiratz!

IV.
Dieus que fes tot qant es e fai
E formet nostr’ amor de loing
Mi don poder q’enquerra lai,
[Eu] remir cest’ amor de loing
Veraiamen en tal[s] aisis
Si que la cambra e·l jardis
Mi resemblon maisos e palatz!

V.
Ben para jois qant li querrai
Per amor Dieu l’alberc de loing,
E s’a lei platz, albergarai
Pres de lei, si be·m soi de loing.
Adoncs para·l parlamenz fis
Quan druz londanz er tan vezis,
Ab bels ditz jauzira solatz.

Versione 3:

I.
Lan quan li jorn son lonc e may
M’es bels dous chans d’auzelhs de lonh,
E quan mi suy partitz de lay
Remembra·m d’un’ amor de lonh.
Vau de talan embroncx e clis,
Si que chans ni flor d’albespis
No·m valon plus qu’yverns gelatz.

II.
Be tenc lo senhor per veray
Que fermet sest’ amor de lonh,
Mas per un ben que me n’eschay
N’ai dos mals quar tant suy de lonh.
A! quar no fuy lai pelegris
Si que mos fustz e mos tapis
Fos pels sieus belhs huelhs remiratz!

III.
Be·m parra joys quan li querray
Per amor Dieu l’ostal de lonh,
E s’a lieys platz, alberguarai
Pres de lieys, si be·m suy de lonh,
Qu’aissi es lo parlamens fis
Quan drutz lonhdas es tan vezis
Qu’ab cortes ginh jauzis solatz.

IV.
Iratz e dolens me·n parray
S'ieu no vey sest’ amor de lonh:
No·m sai quora mais la veyrai
Que tan son nostras terras lonh.
Assatz hi a pas e camis,
E per aisso no·n suy devis,
Mas tot sia cum a lieys platz!

V.
Ja mai d’amor no·m jauziray
Si no·m jau d’est’ amor de lonh,
Que mielher ni gensor non sai
Ves nulha part ni pres ni lonh.
Tant es sos pretz ricx et sobris
Que lai el reng dels Sarrazis
Fos hieu per lieys chaitius clamatz!

VI.
Dieus que fetz tot quant ve ni vay
E formet sest’ mor de lonh
Mi don poder, que cor be n’ai,
Qu’ieu veya sest’ amor de long.
Verayamen en luec[s] aizis,
Si que las cambras e·ls jardis 
Mi resemblo novels palatz.

VII.
Ver ditz qui m’apella lechay
E deziros d’amor de lonh, 
Que nuhls autres joys tan no·m plai
Cum jauzimen d’amor de lonh.
Mas so qu’ieu vuelh m’es tant ahis
Qu’enaissi·m fadet mos pairis
Qu’ieu ames e no fos amatz.

Versione 4:

I.
Lai can li jorn son lonc e may
M’es bel dos chans d’auzels de lon[h],
E can mi soi partitz de lay
Remembran un’ amor de lonh.
Vau de talan enbrons e clis,
Si que chans ni flor dels bels pis
No·m val plus que l’yvern in glatz.

II.
Be tenc lo senhor per veray
Que formet sest’ amor de lonh,
Que per un ben que me n’eschay
N’ai dos mals, si be·m soi de lonh.
A! car me fos ieu lay peleris
Si que [mos fustz e mos tapis]
Fos pels sieus bels huelhs remirat[z].

III.
Sel que fes tot cant ven e vay
E formet sest’ amor de lonh 
Me don poder al cor qu’ieu n’ay 
Que venha sest’ amor de lonh 
Veraiamen el[s] luec[s] aisi[s],
Si que la cambra e·l jardi[s]
Mi ressembles tos temps pala[tz
].

IV.
Iratz e dolens me·n partrai
S’ieu ja la vey l’amor de lonh,
Mais no say coras la·m veray
Car trop son nostras terras lonh.
C’assatz y a pas e camis,
E per aiso no soi devis;
Mais tot sia si com Dieu pla[tz].

V.
Ja mais, amors, no·m jauziray
Si no·m jaus d’est’ amor de lonh,
Car melhor ni jenser non sai
Vas nulha part ni pres ni lonh,
Car tan pareys son pretz sobris
Que lay el reng dels Sarrazis
Fos yeu ab lieys caitieus clamatz.

VI.
Ver ditz qui m’apela l[e]ial
Ni deziron d’amors de lonh, 
Car nulh
autr amor tan no·m play
Com chauzimen d’amor de lonh;
Mas so qu
ieu vuelh m’es es aital 
Qu’enaisi m
’arret mos parri[s]
Qu’ieu ames e no fos amatz.

Versione 5:

I.
Lai qan li jorn son long en mai
M’es bells dous chans d’auzells de loinh,
E qam sui partitz de lay
Remembra·m d’un’ amor de loinh.
Vau de talan enbroncs e clis,
Si qe chanz ni flors d’albrespis
No·m val plus que l’iverz gelatz.

II.
Dieus qi fes tot qan ven e vai
E fermet est’ amor de loinh
Mi don poder, pos bon cors n’ai,
Con jauzisca d’amor de loinh
Veraiamentz en tals aissis
Si qe li cambra e li jardis
Mi resenbles novells plaissatz.

III.
Be·m parra jois qan li qerrai
P[er] amor Dieu l’ostal de loinh,
E s’a leis platz, alberjerai
Pres de leis, si ben sui de loinh.
Adoncs parra·l parllamentz fis
Qan drutz lointans er tan vesis,
Ab cortes [genh] jausis solatz.

IV.
Iratz e marritz me·n partrai
S’ieu ja la vei l’ amor de loinh,
Mas non sai si ja la verrai
Qar trop son nostras terras loinh:
Asatz hi a pas e camis,
Per qu’ieu non puesc esser devis;
Mas tot sia si con Dieu platz.

V.
Ver dis qi m’apellet liçay
Ni deziros d’amor de loinh, 
Qar neguna res tan no·m plai
Com jauzimentz d’amor de loinh.
Ai! qar mi fos ieu pelleris, 
Si qe mos fustz e mos tapis
Fos pels sieus bells hueills remiratz!

VI.
Ja mai d’amor non jauzirai
S’aquest’amor non jau de loinh,

Quar meillor ni gensor non sai
Vas nulla part ni pres ni loinh,
Qe tant es sos bos pretz sobris
Qe lai el renc dels Sarrazis
Fos ieu per leis caitius clamatz.

Versione 2-a:

I.
[L]an cant li jorn son lonc en mai
M’es bels douz chanz d’auzels de lonh,
E quant me soi partit de lai
Remembra·m d’un’ amor de lo[n]g[h].
Vau de talan enbronchs e clis,
Si que flors ni chant d’albrespis
No·m val plus que l’ivers gelatz.

II.
Ja mais d’amor no·m jausirai
Si non vau d’est’ amor de longh,
Que genser ni meylor non sai
Vas nulha part ni prop ni lonh.
Tant es sos prets verais e fins
Que lai el renc dels Sarrazins
Fos eu chaitius per leis clamatz.

III.
Iratz e marritz me·n partrai
Si ja remir l’ amor de lonh,
Que per un ben que me n’eschai
N’ai dos mals, si be·m son de lonh.
Ai! com fora dretz pelegris
Si ja mos flocs ni mei tapis 
Sion per sos hoilhs remiratz!

IV.
Deus que fe tot can ve e vai
E formet nostr’ amor de lonh
Me·n don poder qu’enqueras lai
Eu remir cest’ amor de lonh
Veraiamen en tal[s] aizis
Si que la cambra e li jardins
Mi resenbles totz jorns pala[tz].

V.
Ben parra jois quant li querrai
Per amor Deu l’ostal de lonh,
E s’a leis platz, albergarai
Pres de leis, si ben son de lonh.
Adonch parra parlamens fis
Can drutz loindas sera vezis,
C’ab cortes joi jatz bel solatz.

VI.
Ver diz qui m’apela lichai
E desiran d’amor de loing, 
Car tan bela domna non sai 
Vas nulha part ni prop ni lonh,
Car fin’ amor a tan apris
Que cant troba dos amans fis
Sab ben faire d’estrains privatz.

Versione 5-a:

I.
Lay quan li jorn son loyn en may
M’es bel douç xans d’auçel de loyn,
E quar me soy partit de lay
E·m membra d’un’ amor de loyn
Vau de talanç embronchs e clis,
Si que xant ne flor d’alvespis
No·m val pus que l’ivern gelatz.

II.
Deus qui fe tot quan ve ni vay
E formet est’ amor de loyn
Me do poder que·l cor bel m’ay
De veser est’ amor de loyn
Veramen e en lochs asis,
Si que la cambra e·l jardis
Mi resemblet totz temps palatz.

III.
Be·m parra joy quant e·l querray
Per amor Deu l’ostal de loyn,
E s’a leys platz albergaray
Pres de leys, si be·m soy de loyn.
Adonch seran parlamentz fis
Quan drutz loy[n]dans er tam vesis
C’ap cortes jeyns jau bel solatz.

IV.
Be tench lo senynor per veray
Per qu’eu veuray senynor de loyn,
Car jencer ne meyllor no·n say
Ni çay ni lay, ni pres ni loyn,
Que tant parex so pretz sobris
Que lay el reyns del[s] Sarraÿs
Fos heu per leys xaytius clamatz.

V.
Ja mays car anar no faray
Tro veya est’ amor de loyn
E no say si ja la veyray
Car trop so[n] nostras terras loyn;
Asatz hi a pas e camis,
E per aquo no·n so devis:
Mas tot si’ axi com Deu platz!

VI.

Iratz e dolentz m·en partray
S’eu ja vey est’ amor de loyn,
Car peu un be qu[i me·n] estxay
N’ay [cen] mals car tant soy de loyn;
Mas tot quant heu vuyll m’es taÿs
Qu’enaxi·m fadet mos payris
Qu’eu ames e no fos amatz.

Versione 6:

I.
Lan qan li jorn son long en mai
M’es bel del chant d’ausels de long,
Et can me soi parti de lai
Mi menbre d’un’ amor de long.
Vau de talanz enbrunz e clins,
Si qe chant ni flor d’albespins
Non val mais qan l’ive[rn] clamatz.

II.
Ni ja d’amor non chausirai
Si no chan d’est’ amor de long,
Qe zenser ni meillor no sai
Vers nulla part [ni] pres ni long.
Qe tant es sos pretz gai e fins
Qe lai el reng de Sarrazins
Fos eu per lei caitiu clamatz.

III.
Ben parra joi qan li qerrai
Per amor Deu l’ostal de long,
Et s’a lei plais, albergerai
Pres de lei, se tot soi de long.
Adonc sera parlamen fins
Can druz luintans sera vizins
A bel diz et a gai solatz

IV.
Iraz e dolent me·n partrai
S’eu non vei cest’ amor de long, 
Et non sai se ge la verai
Qar tan son nostres terres long;
Et tant i a pas et chemins
Per q’eu non puis estre vezins;
Mas tuiz sia si com Deu plaz.

V.
Deu qe fist tuiz can ven et vai
E fermez cest’ amor de long
Mi don poder, pos talent n’ai 
Qe remir cest’ amor de long
Veraiamen in palazins,
Si qe la canbra et lo zardins
Me fos tan pres come longaz.

Versione 7

I.
Lan qan li jorn son long en mai
M’es bels chans d’auzels de long,
E qam mi sui partitz de lai
Mi [membra] d’un’ amor de long.
Vau de talan embroncs e cliz,
Si qe chantz ni f[l]ors d’albrespis
Non val mais q[e l’] ivern gela[tz].

II.
Dieus qi fes tot qant ven e vai
E forme[t] qest’ amor de loing
Mi don poder al cors q’eu ai
Q’en breu [r]emir [l’] amor de loing,
Qe maintz i a portz e camis,
Ni eu no sui del plus devis;
Mas tot sia ci som Dieu platz.

III.
Ben tieng lo segnor per verai
[Per q’ieu veirai] l’amor de loing,
Mas per un ben qi me n’eschai
Val dos mals, qar tan fui de loing.
Ai! qe no sui la pelegris 
Si qe motz fuitz e mos [t]apis
Fosson dels sieus bels oils miratz!

IV.
Ben paira joi qan li qerrai
De la part Dieu l’ostal de loing,
E s’a leis plai, m’albergarai
Pres de leis, si ben sui de loing:
Aqest er doutz perlamenz fis
Qan drutz loindas sera vezis 
Ab cortes ditz e bel solatz.

V.
[Ja] d’autr’ amor non jauzirai
Si non jau de s’amor de loing,
Qe genzor ni meillor non sai 
Ves nulla part ni pres ni loing,
E es tant sos ric pretz auzitz 
Qe lai el reng dels Sarazis
Fos ieu ab leis chaitius clamatz. 

VI.
Iratz e dolens me·n partrai
S’ieu ja la vai d’amor de loing,
E no sai coras la veirai,
Qe trop son nostras terras loing.

Versione 8:

I.
[L]an que li jor sunt lonc en may
M’est bel dolz chanz d’oisel de [loig],
[E q]an me sui partis de lai
Membre [moi d’un]e amor de loig.
Vais de talens bruns et enclins,
Si que chanz ne flors d’aubespins
Non val maiz que l’ivers gelaiz.

II.
Mol teg lou segnor per verai
Per que l’en dit amor de loig,
E per un ben que me n’eschai
Ai deus maus, car trop sui de loig.
Deus! car fusse sains pelegrins
Tan que mos fust e mos tapins
Fust de ses biauz eus remirais! 

III.
Ben parra jois quant li querrai
Per amors Dé l’hostal de loig,
E se li plais, helbergerai
Pres de li, car trop sui de loig.
Adoncs sera parlemens fins
Quant dru lointains seront veisins:
En corteis jois gist gens soulais.

IV.
Ja mais d’amors non jauzirai
Se non jauzis d’amors de loig,
E bien sai que grieument l’aurai,
Quar trop sunt nostres terres loig.
Dieus! tant i a pas et chemins
Que griément en serai saisins;
Or seit del tot si com li plais!

Versione 9:

I.
Lan qant li jor sont lonc en mai
M’est bel del chant d’auziaus de long,
E qant me sui partiz de lai
Membre moi d’une amor de long.
Vais de talant, bruns et enclin[s],
Si que chant ne flors d’aubespin[s]
Non mi vaut mais qu’ivers jalaiz.

II.
Bien aurai jor qant li querrai
Por amor Dieu l’ostal de long,
Et se li plaist, s’ erbergerai
Pres de li, que trop sui de long.
Adons sera parlemans fins
Quant dru lontan sont pres voisin[s]:
En corteis geu gist beaus solaz.

III.
Ja mais d’amor non jauzirai
S’eu non jauzis d’amor de long,
Qant por un bon qui me n’eschai
N’ai dous mals, qe trop sui de long.
He, las! que non fui palerin[s],
Si que nos fuz et mos tapin[s]
Fous de ses bels euz remiraz!

IV.
Celui seignor teng [por] verai
Qui fait jauzir d’amor de long:
Plus bel[e] ne gençor ne sai
Negune part ne pres ne long.
Tant aim en terre es Sarrazin[s]
Volgre por li chaitis clamar.