Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

    I
  ai can li iorn son lonc e may. mes bel dos cha(n)s
  dauzels de lonc. e can mi soi partitz de lay. remenbram
  vnamor de lo(n)h. vau de talan enbro(n)s e clis. si q(ue) chans ni
  flors dels bels pis. nom ual pus quel yuern niglay.
  Lai can li jorn son lonc e may
  m’es bel dos chans d’auzels de lonc,
  e can mi soi partitz de lay
  remenbra·m un’amor de lonh:
  vau de talan enbrons e clis,
  si que chans ni flors dels bels pis
  no·m val pus que l’yvern ni glay.
    II
  B en te(n)c lo senhor p(er) u(er)ay. q(ue) formet sestamor de lo(n)h. q(ue) p(er) .i.
  ben q(ue) me(n) eschay. nai dos mals si bem soi de lo(n)h. ai car fos ieu
  lay peleris. si q(ue) nos fos pels sieus belshuelhs re
  mirar.

 
  Ben tenc lo Senhor per veray 
  que formet sest’amor de lonh,
  que per un ben que m’en eschay
  n’ai dos mals si be·m soi de lonh.
  Ai! car fos ieu lay peleris
  si que nos 
  fos pels sieus bels huelhs remirar.
    III
  S el q(ue) fes tot cant ue(n) e uay. e formet sestamor de
  lo(n)h. me don pod(er) al cor qieu nay. q(ue) uenha sestamor de lo(n)h. v(er)ai
  ame(n) el luec aisi. si q(ue) la cambra el iardi. mi ressembles tos
  temps palais.
  Sel que fes tot cant ven e vay
  e formet sest’amor de lonh,
  me don poder al cor q’ieu n’ay
  que venha sest’amor de lonh
  veraiamen el luec aisi:
  si que la cambra e
·l jardi
  mi ressembles tos temps palais.
    IV
  I ratz e dole(n)s me(n) partiray. sieu ia la
  uey lamor de lonh. mais no say coras lam ueray. car trop so(n)
  nostras t(er)ras lo(n)h. cassatz ya pas e camis. e p(er) aiso no soi deuis.
  mais tot sia si co(m) dieu play.

 
  Iratz e dolens m’en partiray
  s’ieu ja la vey l’amor de lonh,
  mais no say coras la·m veray
  car trop son nostras terras lonh:
  c’assatz y a pas e camis
  e per aiso no soi devis...
  mais tot sia si com Dieu play!
    V
  I amais amors no(m) iauziray.
  si no(m) iaus de estamor. de lonh car melhor ni iens(er) no(n) sai.
  uas nulha part ni pres ni lonh. car ta(n) pareys so(s) pretz so
  briers. q(ue) lay el re(n)g dels sarrazis. fos yeu ab lieys caitieus
  clamatz.
  Ja mais amors no·m jauziray
  si no·m jaus de est’amor de lonh,
  car melhor ni jenser no
·n sai
  vas nulha part, ni pres ni lonh,
  car tan pareys sos pretz sobriers
  que lay el reng dels Sarrazis
  fos yeu ab lieys caitieus clamatz!
    VI
  V er ditz qim apela lial. ni deziro(n) damors de 
  lonh. car nulhautramor tan no(m) play. co(m) chauzime(n) damor
  de lonh. mas so qieu uuelh mes el aital. q(ue)naisi marret mos
  pairi. qieu ames eno fos amatz.

 
  Ver ditz qi m’apela lial 
  ni deziron d’amors de lonh,
  car nulh autr’amor tan no·m play
  com chauzimen d’amor de lonh.
  Mas so q’ieu vuelh mes el aital
  qu’enaisi marret mos pairi:
  q’ieu ames e no fos amatz.