Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
  ANc ieu nonlaic mas ella ma. totzte(m)ps
  enson poder amors. Efaim irat let sa
  ui fol. Cum cellui qen re nois torna. com
  nois deffen qui ben ama. Camors coman
  da. Com serua eblanda. p(er) qieu naten.
  Soffren. Bona partida. Qand mer esca
  rida.
I.
Anc ieu non l'aic mas ella m'a
totz temps en son poder Amors
e fai·m irat let, savi fol
cum cellui q'en re no·is torna,
c'om no·is deffen qui ben ama,
c'Amors comanda
c'om serva e blanda:
per q'ieu n'aten
soffren
bona partida
qand m'er escarida.
  Sieu dic pauc inz elcor mesta. Qestar mi
  fai temen paors. La lengais plaing mas
  lo cors uol. So don dolens si soiorna. Quel
  languis mas nosen clama. Qen tant a
  randa. Cum mars garanda. Non a ta(n)t
  gen presen. Cum la chausida. Qieu ai
  encobida.
II.
S'ieu dic pauc inz el cor m'esta
q'estar mi fai temen paors;
la lengai·s plaing mas lo cors vol
so don dolens si soiorna
qu'el languis, mas no s'en clama,
q'en tant aranda
cum mars garanda
non a tant gen
presen,
cum la chausida
q'ieu ai encobida.
 
 
  Tant sai son pretz fin ecerta. P(er) qieu nom
  puosc uirar aillors. P(er)so ofatz quel cors
  men dol. Que qan sols clau ni saiorna.
  Eu non aus dir qui maflama. Lo cors
  mabranda. Eill huoill nant lauianda.
  Car solamen. Uezen. Mestai aizida. Ueus
  qem ten auida.
III.
Tant sai son pretz fin e certa
per q'ieu no·m puosc virar aillors;
per so o fatz que·l cors m'en dol,
que qan sols clau ni s'aiorna:
eu non aus dir qui m'aflama;
lo cors m'abranda
e·ill huoill n'ant la vianda.
car solamen
vezen
m'estai aizida:
ve·us qe·m ten a vida!
  Fols es qui p(er) parlar enua. Qier cum sos
  iois sia dolors. Car lausengier cui dieus
  afol. Non ant ies lengueta adorna. lus
  conseilla elautre brama. P(er)qeis desman
  da. Amors tals fora granda. Mas ieum
  deffen. Feignen. delor brugida. Et am ses
  faillida.
IV. 
Fols es qui per parlar en va
qier cum sos iois sia dolors!
Car lausengier, cui Dieus afol,
non ant ies lengueta adorna:
l'us conseilla e l'autre brama,
per qe·is desmanda
Amors tals fora granda.
Mas ieu·m deffen
feignen
de lor brugida
et am ses faillida.
  Pero gauzen miten esa. Ab un plazer ab
  que ma sors. Mas mi non passara ial col.
  P(er) paor quil nom fos morna. Qenqeram
  sent dela flama. Damor qim manda. Q(ue)
  mon cor non espanda. Si fatz souen. temen.
  puois uei p(er) crida. Maintamor delida.
V.
Pero gauzen mi ten e sa
ab un plazer ab que m'a sors,
mas mi non passara ia·l col
per paor qu'il no·m fos morna,
q'enqera·m sent de la flama
d'Amor, qi·m manda
que mon cor non espanda;
si fatz, soven
temen,
puois vei per crida
maint'amor delida.
  Maint bon chantar leuet epla. nagrieu
  plus fait sim fes socors. Cella qem da
  ioi el mi tol. Qer sui letz er mo trastorna.
  Car ason uol me liama. Ren noil deman
  da. Mos cors ni noill fai ganda. Mas fran
  chamen. lim ren. Doncs si moblida. Mer
  ces es perida.
VI.
Maint bon chantar levet e pla
n'agr'ieu plus fait, si·m fes socors
cella qe·m da ioi e·l mi tol;
qer sui letz, er m'o trastorna,
car a son vol me liama.
Ren no·il demanda
mos cors, ni no·ill fai ganda,
mas franchamen
li·m ren:
doncs, si m'oblida
Merces es perida.
  Mieills deben ren. Sit pren. Chanssos gra
  zida. Carnautz non oblida.
VII.
Mieills-de-Ben ren,
si·t pren,
chanssos, grazida,
c'Arnautz non oblida.