Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
nc eu nolac mas ela ma.
    Toç te(m)ps enson poder amors.
    Efai mirat lei saui fol.
Con celui qen ren nos torna.
Qom nos defent. qi ben ama.
Camors comanda.
Com la serue la blanda.
P(er) qeu naten soffren bona partida.
Can mer escarida.
I.
Anc eu no l'ac mas ela m'a
toç temps en son poder Amors
e fai·m irat lei, savi fol
con celui q'en ren no·s torna,
q'om no·s defent qi ben ama,
c'Amors comanda
c'om la serv'e la blanda:
per q'eu n'aten
soffren
bona partida.
can m'er escarida.
En dic pauc qinç elcor mesta.
Qestat mi fai temen paors.
Las langas. plai(n)g mais lo cor uol.
Cho don dolent se soiorna.
Gen langis mais no(n) sen clama
Qen tant amanda.
Cum mars entra garanda.
Nona tan gen presen.
Cum la chausida.
Qeu ai encobida.
II.
En dic pauc q'inç el cor m'esta
q'estat mi fai temen paors;
las langas plaing mais lo cor vol
cho don dolent se soiorna:
gen langis, mais non s'en clama,
q'en tant amanda
cum mars entra garanda
non a tan gen
presen,
cum la chausida
q'eu ai encobida.
Tan sai son preç fin (et) certa
P(er) qeu non puos uirar aillors
P(er) cho faç eu qel cor mi dol.
Can soleiç chan ni soiorna.
Eu no(n) aus dir qi ma flama.
Lo cors ma branda
E loil nan la uianda.
Car solamen. ueçen
Mestai açida
Ueus cum ten a uida.
III.
Tan sai son preç fin et certa
per q'eu non puos virar aillors;
per cho faç eu qe·l cor mi dol,
can soleiç chan ni soiorna:
eu non aus dir qi m'aflama;
lo cors m'abranda
e·l oil n'an la vianda,
car solamen
veçen
m'estai açida.
Veus cum ten a vida!
Fols es qi p(er) parlar enua.
Qer cossi iois sia doloros.
Car lausengers cui deus afol.
Non au ges lenga ta dorna.
Lus conseilla lautre brama.
P(er) qes demanda amors tal fora g(ra)nda.
Mas em defen. Feignen
De lor bruçida.
Et am senç folida.
IV.
Fols es qi per parlar en va
qer cossi iois sia doloros,
car lausengers, cui Deus afol,
non au ges lenga t'adorna:
l'us conseilla l'autre brama,
per qe·s demanda
amors tal fora granda;
mas em defen
feignen
de lor bruçida
et am senç folida.
Pero iauçen mi ten ensa.
Ab un plaçers de qe ma sors.
Mas mi nom passara ial col.
P(er) paor qil me fos morna.
Qenqera sint de la flama.
Damor qim manda.
Qe mon cor nospanda.
Si faç temen. Souen.
Qeu uei per crida
Mant amor delida.
V.     
Pero iauçen mi ten en sa
ab un plaçers de qe m'a sors;
mas mi no·m passara ia·l col
per paor qi·l me fos morna,
q'enqera sint de la flama
d'Amor qi·m manda
qe mon cor no 'spanda:
si faç temen
soven
q'eu vei per crida
mant amor delida.
Mant bon chantar leuet epla.
Na greu plus faiç se(n) fes socors.
Cil qim dona ioi el mi tol.
Qer sui leç. ama motrastorna.
Car ason uoil maliama.
Ren noil demanda.
Mos cors ni noil fai ganda.
Anç francamaen. Li(m) ren
Do(n)c si moblida.
Merces es p(er)ida.
VI.
Mant bon chantar levet e pla
n'agr'eu plus faiç s'en fes socors
cil qi·m dona ioi e·l mi tol,
q'er sui leç ama m'o trastorna;
car a son voil m'a liama.
Ren no·il demanda
mos cors ni no·il fai ganda,
anç francamaen
li·m ren:
donc, si m'oblida,
Merces es perida.
Meilç de ben ren. Sic pren
Chançon graçida
Car nauç non oblida.
VII.
Meilç de ben ren,
sic pren
chançon graçida
c'Arnauç non oblida.