Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Peirols. Peirols    
DEl sieu tort farai esmenda. Lieis
qem fetz partir de se. Qanqer ai
talan qeil renda. Sill platz mas chan-
sos e me. Ses respieich dautra merce.
Sol sofra qen lieis mentenda. Equel
bel nien matenda.
Del sieu tort farai esmenda,
lieis qe·m fetz partir de se,
q'anqer ai talan qe·il renda,
si·ll platz, mas chansos e me,
ses respieich d'autra merce;
sol sofra q'en lieis m'entenda
e que·l bel nien m'atenda.
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
       
Ges p(er)negun mal qem prenda. delieis
amar nom recre. Anz sofre cum que
menprenda. La pena el dan q(e) men ue.
Bem degra far cal que be. Mas nois
taing q(e)lan reprenda. Sitot ses uers
quil mesprenda.
 
Ges per negun mal qe·m prenda
de lieis amar no·m recre,
anz sofre, cum que m'enprenda,
la pena e·l dan qe m'en ve:
be·m degra far calque be,
mas no·is taing qe la·n reprenda
sitot s'es vers qu'il mesprenda.
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
       
Mout encossir nuoich edia. Enomen
sai conseillar. P(er)o si sendeuenia. Gran
talan ai qun baisar. Li pogues tolre
(et) emblar. E sella sen iraissia. Volun-
tiers lo li rendria.
Mout en cossir nuoich e dia
e no m'en sai conseillar;
pero si s'endevenia,
gran talan ai q'un baisar
li pogues tolre et emblar,
e s'ella s'en iraissia
voluntiers lo li rendria.
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
       
Eu sai ben que non poiria. demado(m)p-
nal cor ostar. p(er) ira ni p(er) feunia ni p(er)
autra dompna amar. P(er) so men lais
era estar. Mas si cum li plaira sia. Q(e)u
 
lamarai totauia.   
 
Eu sai ben que non poiria
de madompna·l cor ostar
per ira ni per feunia
ni per autra dompna amar,
per so m'en lais era estar,
mas si cum li plaira sia,
q'eu l'amarai tota via.
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
        
Enon es nuills hom cui teigna. tant
apoderat amors. E alieis non platz qe(m)
soueigna. Dels plazers ni dels socors. ca
uia trobat aillors. Anz uol q(e) sai mi de-
streigna. P(er) tal q(e) nom uol nim deigna
 
E non es nuills hom cui teigna
tant apoderat Amors,
e a lieis non platz qe·m soveigna
dels plazers ni dels socors
c'avia trobat aillors,
anz vol qe sai mi destreigna
per tal qe no·m vol ni·m deigna.
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
       
Bona dompna encui reigna. Sens ebel-
tatz eualors. soffriretz caissim destreig
na. Lo desiriers el amors. siuals dels pla-
zers menors. Mifaitz tant don iois mi
ueigna. Ecauos nois descoueigna.
 
Bona dompna, en cui reigna
sens e beltatz e valors,
soffriretz c'aissi·m destreigna
lo desiriers e l'amors?
Sivals dels plazers menors
mi faitz tant don iois mi veigna
e c'a vos no·is descoveigna.
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
       
Chanssoneta uai decors. dir amidonz
qet reteigna. pois mi retener no(n) deig-
na.   
Chanssoneta, vai de cors
dir a midonz qe·t reteigna,
pois mi retener non deigna.
7 1
7 2
7 3