Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

DOutz    ar(naut)z daniel.

braitz e critz. e chans

e sos e uoutas. aug

dels auzelhs quen lur

lati fan precx. quecx ab sa par

a tressi cum nos fam. ablasa

miguas en cuy entendem. e don

cas ieu quen la gensor ente(n)di.

dei far chanso que sia de tal obr(a).

que noy aia mot fals ni rimaes

Arnautz Daniel

Doutz braitz e critz

e chans e sos e voutas

aug dels auzelhs qu’en lur lati fan precx,

quecx ab sa par, atressi cum nos fam

ab las amiguas en cuy entendem:

e doncas ieu, qu’en la gensor entendi,

dei far chanso que sia de tal obra

que no.y aia mot fals ni rima estampa.

Sieu fuy grazitz. e    tampa.

mas paraulas coutas. per tal

que ges al chauzir no fuy pecx.

ans uolgui mais penre aur fin

queram. al prim que ieu e mi

dons nos baizem. em fetz escut

de son ric mantelh indi. que lau

zengiers fals lengua de colobra.

non o uisson don tan fals mot

S’ieu fuy grazitz

e mas paraulas coutas,

per tal que ges al chauzir no fuy pecx,

ans volgui mais penre aur fin que ram

al prim que ieu e midons nos baizem

e.m fetz escut de son ric mantelh indi,

que lauzengiers fals, lengua de colobra,

non o visson don tan fals mot s’escampa.

No fuy marritz. ni    sescampa.

no prezi destoutas. al prim q(ui)n

trei al castelh dins los decx. ue

zer la belha de cuy ai molt gran

fam. quanc no(n) ac tal lo nebot

sanh guillem. cent uetz lo iorn

en badal em nestendi. per ma do

na que totas autras sobra. si cu(m)

ual mais gran gaug q(ue) no fay

No fuy marritz

ni no prezi destoutas

al prim qu’intrei al castelh dins los decx,

vezer la belha de cuy ai molt gran fam

qu’anc non ac tal lo nebot sanh Guillem:

cent vetz lo iorn en badal e.m n’estendi

per madona que totas autras sobra

si cum val mais gran gaug que no fay rampa.

Dieu lo grazitz. p(er)    rampa.

que foron assoutas. las fally

das. quel fe longis lo secx. don

quen un lieg ieu e mido(n)s iaga(m).

en la cambra. on amduy nos

mandem. los rics couens per

que tal ioy atendi. que sieu ge(n)

cors iogan rizen descobra. e q(ue)l

remir contral lum de la la(m)pa.

Dieu lo grazitz,

per que foron assoutas

las fallydas quel fe Longis lo secx,

don qu’en un lieg ieu e midons iagam         f. 205 r

en la cambra on amduy nos mandem

los rics covens per que tal ioy atendi

que sieu gen cors iogan, rizen descobra

e que.l remir contra.l lum de la lampa.

Ges rams floritz. de floretas

enuoutas. cuy fan tremblar

auzelhos ab lurs becx. non es

plus fresc per quieu no uuelh

roam. auer ses lieys ni tot ihe

ruzalem. pero totz fis mas iun

tas alum rendi. quen lieys a

mar agrondal reys de dobra. o

selh cuy es lestel e luna pampa.

Ges rams floritz

de floretas envoutas

cuy fan tremblar auzelhos ab lurs becx,

non es plus fresc, per qu’ieu no vuelh Roam

aver ses lieys ni tot Iheruzalem:

pero totz fis, mas iuntas, a lu.m rendi,

qu’en lieys amar agr’onda.l reys de Dobra

o selh cuy es l’Estel'e Luna-Pampa.

Bocca que ditz. ben cug que(m)

auras toutas. tals promessas

don lemperaire grecx. en foron

ratz ol senhor de roam. o selh q(ue)

ten sur e mais besleem. doncs

ben suy fols que quier tan que(m)

repenti. que gens amors non

a poder quem cobra. ni san ley

dier ni on que ioy acampa.

Bocca que ditz?

Ben cug que m’auras toutas

tals promessas don l’emperaire grecx

en for’onratz o.l senhor de Roam

o selh que ten Sur e mais Besleem:

doncs ben suy fols que quier tan que.m repenti,

que gens Amors non a poder que.m cobra,

ni san ley dier, ni on que ioy acampa.

Los deschauzitz. ab las le(n)guas

esmoutas. an fait falhir los se

nhor dels gualecx. non dup ieu

ges per ques dreg sil blasmam.

que son nebot pres romieu so

sabem. raimon lo fil del comte (et)

aprendi. quel reys ferran fera

greu de bretz cobra. simantene(n)

nol solue non lescampa.

Los deschauzitz

ab las lenguas esmoutas

an fait falhir los senhor dels Gualecx,

non dup’ieu ges, per qu’es dreg si.l blasmam,

que son nebot pres romieu, so sabem,

Raimon lo fil del comte; e aprendi

que.l reys Ferran fera greu de bretz cobra

si mantenen no.l solv e non l’escampa.

Leu lagra uist mas laiximen

per tal obra. qual coronar fuy

del bon rey destampa. arnautz

Leu l’agra vist mas laixi men per tal obra

qu’al coronar fuy del bon rey d’Estampa.