Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 

  D   Outz    ar(naut)z daniel.
       braitz e critz. e chans
       e sos e uoutas. aug
       dels auzelhs quen lur
  lati fan precx. quecx ab sa par
  a tressi cum nos fam. ablasa
  miguas en cuy entendem. e don
  cas ieu quen la gensor ente(n)di.
  dei far chanso que sia de tal obr(a).
  que noy aia mot fals ni rimaes  
  S ieu fuy grazitz. e       tampa.
  mas paraulas coutas. per tal
  que ges al chauzir no fuy pecx.
  ans uolgui mais penre aur fin
  queram. al prim que ieu e mi
  dons nos baizem. em fetz escut
  de son ric mantelh indi. que lau
  zengiers fals lengua de colobra.
  non o uisson don tan fals mot
  N o fuy marritz. ni        sescampa.
  no prezi destoutas. al prim q(ui)n
  trei al castelh dins los decx. ue
  zer la belha de cuy ai molt gran
  fam. quanc no(n) ac tal lo nebot
  sanh guillem. cent uetz lo iorn
  en badal em nestendi. per ma do
  na que totas autras sobra. si cu(m)
  ual mais gran gaug q(ue) no fay 
  D ieu lo grazitz. p(er)        rampa.
  que foron assoutas. las fally
  das. quel fe longis lo secx. don
  quen un lieg ieu e mido(n)s iaga(m).
  en la cambra. on amduy nos
  mandem. los rics couens per
  que tal ioy atendi. que sieu ge(n)
  cors iogan rizen descobra. e q(ue)l
  remir contral lum de la la(m)pa.  
  G  es rams floritz. de floretas
  enuoutas. cuy fan tremblar
  auzelhos ab lurs becx. non es
  plus fresc per quieu no uuelh
  roam. auer ses lieys ni tot ihe
  ruzalem. pero totz fis mas iun
  tas alum rendi. quen lieys a
  mar agrondal reys de dobra. o
  selh cuy es lestel e luna pampa. 
  B occa que ditz. ben cug que(m)
  auras toutas. tals promessas
  don lemperaire grecx. en foron
  ratz ol senhor de roam. o selh q(ue)
  ten sur e mais besleem. doncs
  ben suy fols que quier tan que(m)
  repenti. que gens amors non
  a poder quem cobra. ni san ley
  dier ni on que ioy acampa.
  L os deschauzitz. ab las le(n)guas
  esmoutas. an fait falhir los se
  nhor dels gualecx. non dup ieu
  ges per ques dreg sil blasmam.
  que son nebot pres romieu so
  sabem. raimon lo fil del comte (et)
  aprendi. quel reys ferran fera
  greu de bretz cobra. simantene(n)
  nol solue non lescampa.
  L eu lagra uist mas laiximen
  per tal obra. qual coronar fuy
  del bon rey destampa.