Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

ar(naut)z. daniel.

AUtet e bas entrels p(ri)ms

fuelhs. son nou de flors

el ram li renc. e noy te

mut bec ni guola. nuls

auzels ans bray e canta. quada

us. en sonus. per ioy quai dels

e del temps. chan mas amors

mi assauta. quels motz ab lo so

Arnautz Daniel

 

AUtet e bas, entre.ls prims fuelhs,

son nou de flors el ram li renc,

e no.y te mut bec ni guola

nuls auzels, ans bray e canta

quadaus

en son us:

per ioy qu’ai d’els e del temps

chan, mas Amors mi assauta

que.ls motz ab lo so acorda.

Merce amors quar a    acorda.

cuelhs. tart mi fo mas engrat

mo prenc. quar sim art dins la

muelha. lo fuecx no uuelh que

sescanta. mas pels us. estauc

clus. qui dautruy ioy fan gra(n)s

gems. e pus ben la en sa guau

ta. selh quab lieys se dezacorda.

Merce, Amors, qu’ar acuelhs!

Tart mi fo, mas en grat m’o prenc,

quar, si m’art dins la muelha

lo fuecx, no vuelh que s’escanta;

mas pels us

estauc clus,

qui d’autruy ioy fan grans gems,

e pus ben l’a en sa guauta

selh qu’ab lieys se dezacorda.

Dieu o grazisc (et) amos huelhs.

que per lor conoyssensam uenc.

ioys quadreyt aney e fola. lira

quieu naui e lanta. ar uai sus.

qui quen mus. damor don suy

fis e ferms. quab lieys qualcor

plus mazauta. suy liatz ab fer

Dieu o grazisc e a mos huelhs,

que per lor conoyssensa.m venc

ioys, qu’a dreyt aney e fola

l’ira qu’ieu n’aui e l’anta;

ar vai sus

qui que.n mus

d’amor, don suy fis e ferms,

qu’ab lieys qu’al cor plus m’azauta

suy liatz ab ferma corda.

De bonamor falsa    ma corda.

lescuelhs. e drutz es tornatz en

fadenc. qui di quel parlar nol

cola. nulha re qual cor creba(n)ta.

de pretz us. quar enfrus. es da

quo quieu moltai crems. e qui

de parlar trassauta. dreitz es q(ue)

la lenguas morda.

 

De bon’amor falsa l’escuelhs,

e drutz es tornatz en fadenc

qui di que.l parlar no.l cola

nulha re qu’al cor crebanta

de pretz us,

quar enfrus

es d’aquo qu’ieu molt ai crems;

e qui de parlar trassauta

dreitz es que la lenguas morda.

Vers es quieu lam (et) es erguels.

mas ab iauzir celat lo tenc. q(ua)nc

pus sainh paul fe pistola. ni nuls

hom deius             no pot plus.   

neys ihesus. far de tal quar ab

semps. als bos ayps quar es

plu auta. selha quom per pros

 

Vers es qu’ieu l’am, e es erguels:

mas ab iauzir celat lo tenc;

qu’anc, pus Sainh Paul fe pistola

ni nuls hom deius

no pot plus                                   

neys Ihesus

far de tal, quar absemps

a.ls bos ayps quar es plu auta

selha qu’om per pros recorda.

Pretz e ualors uos    recorda.

tres capduelhs. es la belha quab

sim retenc. qui ma sol (et) ieu lieys

sola. quautrel mon nom atalan

ta. ans suy brus. (et) estrus. alas

autras el cor tenc prems. mas

pel sieu ioy trepae sauta. no uu

elh quautra mo comorda.

Pretz e valors, vostres capduelhs

es la belha qu’ab si.m retenc,

qui m’a sol e ieu lieys sola,

qu’autr’el mon no m’atalanta,

ans suy brus

e estrus

a las autras e.l cor tenc prems;

mas pel sieu ioy trepa e sauta

no vuelh qu’autra m’o comorda.

Arnautz ama e no(n) di nemps.

qua mors mafrena la guanta.

que fols guaps no(n) la comorda.

Arnautz ama e non di nemps,

qu’Amors m’afrena la guanta

que fols guaps non la comorda.