Collazione

Versione stampabilePDF version

 

    v 1   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Autet ebas entrels prims fuoills
 Autet ebas entrels p(ri)ms fuelhs
 Autet e bas entrels p(ri)ms fols
 Autet ebas entrels prims fuelhs
 Autet e bas entrels prims fuo illz
 Autet ebas entrels prims fueills
 Autet ebas entrels prims fueills
 Autet ebas en trels prims  foilç

 
    v 2   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 son nou deflors liram eil renc
 son nou de flors el ram li renc
 Son nuo de flors el rams li renc
 So(n) nou de flors els rams li renc
 Son nou de flors els rams li renc
 Son nou de flors els rams li renc
 So(n) nou de flors els rams li renc
 son nuo deflors el rams lire(n)c
                 els rams
    v 3   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 enoi ten mut bec ni ongla
 e noy te mut bec ni guola
 Eno i ten mut bec ni gola
 enoi te mut bec ni gola
 E noi ten mut bec ni gola
 Enoi ten mut bec ni gola
 Enoi ten mut bec ni gola
 Enoite mut bec nigola

 
    v 4   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 nuills auzels anz braia echanta
 nuls auzels ans bray e canta
 Nuillz aucels anz brai eçanta
 nuils auzels ans brai ecanta
 Nuills aucels anz bra ie chanta
 Nuls ausels anz braie zanta
 Nuls ausels anz braie zanta
 Nuillç auçel anç brai ecanta
 Nuls auzels
    v 5   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Cadahus
 quadaus
 Cadaus
 cadaus
 Cadaus
 Cadaus
 Cadaus
 Ca daus
 Chadaus
    v 6   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 En son hus
 en son us
 en son us
 en son us
 en son us
 en son us
 en son us
 ensonus

 
    v 7   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 pelioi qai dels edel temps
 per ioy quai dels e del temps
 p(er) ioi cai dels edel te(m)ps
 per ioi cai dels edel temps
 p(er) ioi qai dels e del tems
 P(er) ioi quai dels edel temps
 Per ioi qai dels edel temps
 p(er) ioi cai dels edel temps

 
    v 8   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Chant mas amors mi asauta
 chan mas amors mi assauta
 Can mas amors mi asa uta
 chan mas amors mi asauta
 Chan mas amors mi assauta
 Chan mas amors mi asauta
 Chan mas amors mi asauta
 Can mas amors mi asauta
 en trels
    v 9   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Quils mota abloson acorda
 quels motz ab lo so acorda
 Quils moz ablo son acorda
 quels motz ablo son acorda
 Quils motz ab lo son acorda
 Quilz motz ab lo son acorda
 Quilz motz ab lo son acorda
 Quils  moç ablo son acorda

 
    v 10   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Dieu ograzisc emos huoills
 Dieu o grazisc et amos huelhs
 Deu o gracisc et amos oills
 Dieu ho grazisc et amos hueils
 Deu ograzisc et a mos oillz
 Deu ograzisc ea mos oills
 Deu ograzisc ea mos oills
 Deu ogratisc etamos oilç
 Dieu         et     oils
    v 11   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 que p(er)lor conoissensam uenc
 que per lor conoyssensam uenc
 Que p(er)lor conoissencham uenc
 que per lur conoisensam uenc
 Que p(er) lor conoiscenzam uenc
 Que p(er) lor conoissam uenc
 Que per lor conoisensam uenc
 Que per lor conoissencham uenc
               conoisensam
    v 12   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 jois qadreichauci efolla
 ioys qua dreyt aucy e fola
 Jois cadreit auci efola
 iois cadreit auci efola
 Jois cadreg ausi efola
 Jois cadreg ausi efola
 Jois cadreg ausi efola
 jois cadreit auci efola
      cadreg ausi
    v 13   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Lira qieu nagui elanta
 lira quieu naui e lanta
 Lira q(ue)u naui elanta
 lira quieu nauie lanta
 lira queu nagui e lanta
 lira queu nagui elanta
 lira queu nagui elanta
 Lira queu naigui elanta

 
    v 14   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 er ua sus
 ar uai sus
 Er ua sus
 er uai sus
 Er uau sus
 Er uau sus
 Er uau sus
 Er uai sus
 Er vau
    v 15   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 qui qen mus
 qui quen mus
 qui quen mus
 qui quen mus
 qui qen mus
 Qui quem mus
 Qui quem mus
 qui quen mus
     qeu
    v 16   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 damor donsuifis eferms
 damor don suy fis e ferms
 Damor don sui fis e fre(m)s
 damor don soi fis eferms
 Damor don soi fis e ferms
 Damor don sui fis eferms
 Damor don soi fis eferms
 Damor don soi fis efer
           soi
    v 17   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 cablieis calcor plus mazauta
 quab lieys qual cor plus mazauta
 Cab lei qual cor plus madauta
 cabliei calcor plus mazauta
 Qab lei qual cor plus masauta
 Cablei calcor plus mazauta
 Cablei calcor plus mauzauta
 Cab lei qual cor plus ma dautra
                          azauta
    v 18   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 suiliatz abferma corda
 suy liatz ab ferma corda  
 Sui liaz ab ferma corda
 soi liatz ab ferma corda
 Soi liatz ab ferma corda
 Sui liatz ab ferma corda
 Soi liaz ab ferma corda
 soi liaç ab ferma corda
 sui liatz
    v 19   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Merces amors caras macuoills
 Merce amors quar a cuelhs
 Merces amors qar macuoills
 Merce amor quar acueils
 Merces amors car ma cuoillz
 Merces amors carma cuoillz
 Merces amors carma cuoillz
 Merces amors car ma acuilliç
                    acuilliz
    v 20   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Tart mi fo mas engrat mo prenc
 tart mi fo mas engrat mo prenc
 Tar mi fo mas engrat mo p(re)nc
 tart mi fo mas engrat mo prenc
 ta rt mi fon mas en grat mo pr enc
 Tart mi fon maos en grat mo prenc
 Tart mi fo(n) mas en grat mo prenc
 Tart mi fo mas en grat mo prenc
         fon
    v 21   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Car si mart dinz la meolla
 quar sim art dins la muelha
 Car si mart dins la mela
 quar si mart dins la mueilla
 Caissi mart dinz la meola
 Caissi mart dinz la meola
 Caissi mart dinz la meola
 Car simart dinç la  meola
             dins
    v 22   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 J al fuocs non uuoill q(ue) sescanta
 lo fuecx nonuelh que sescanta
 Lo focs no(n) uoill q(ue) sescha(n)ta
 lo fuecx no vueill q(ue) sescanta
 lo focs no uoill que ses canta
 lo focs non uoill que ses canta
 lo focs no(n) uoill que sos canta
 Lo foc no(n) uoill que  ses canta
    fuocs
    v 23   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 mas pels us
 mas pels us
 Mas pels us
 mas pels us
 Mas pels us
 Mas pel sus
 Mas pel sus
 mas pels us

 
    v 24   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Es tant clus
 estauc clus
 estau clus
 estauc clus
 estau clus
 Estau clus
 Estau clus
 estau clus

 
    v 25   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 q(ue) dautruis iois fant greus gems
 qui dautruy ioy fan gra(n)s gems
 Qui daltrui ioi fan greus gems
 qui dautrui ioi fai greus gems
 Que dau trui ioi fan greus gems
 Que dautrui ioi fan gros gems
 Qe dautrui ioi fan gros gems
 Qui dal trui ioi fan gre us gems

 
    v 26   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Epus tellail ensa gauta
 e pus ben la en sa guau ta
 E pustela gen sa gauta
 epustela ensa gauta
 E pust ella ien sa gauta
 E pustella iensa gauta
 Epustella ien sa gauta
 Epustella ien saga uta
 p ustellai en la gauta
    v 27   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Cel cab lieis si des acorda
 selh quab lieys se dezarcorda
 Cel cab lei se des acorda
 sel cab liei si dezacorda
 Cel qab lei si desacorda
 Sel cab lei si desacorda
 Cel cab lei si desacorda
 Cel cab lei se des acorda

 
    v 28   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Debon amor falsa lescuoills
 De bonamor falsa lescuelhs
 De bona mor falsa lescueills
 De bonamor falsa lescueils
 De bon amor falsa les cuoillz
 Debonamor falsa les cuoillz
 Debonamor falsa les cuoillz
 Debon amor falsa les cuillç
                     lescueilz
    v 29   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 e drutz es tornatz enfadenc
 e drutz es tornatz en fadenc
 E druz es tornaz en fadenc
 edrutz es tornatz enfadenc
 edrutz es tornatz en fadenc
 Edrutz estornatz en fadenc
 Edrutz estornatz en fadenc
 Edruç es tornaç  en fadenc
 druz
    v 30   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 qui di qel parlars noil cola
 qui di quel parlar nol cola
 Qui di q(ue)l parlars nol cola
 qui di quel parlars noill cola
 Que di quel parlars nol cola
 Que di quel parlars nol cola
 Quedi quel parlars nol cola
 Quidiquel par lars nol cola

 
    v 31   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 nuilla ren calcor creanta
 nulha re qual cor crebanta
 Nulla re ca cor creanta
 nuilla re cacor crebanta
 nuilla ren ca cor creanta
 Nuilla ren ca cor creansa
 Nuilla ren ca cor creanta
 Nuilla reca cor cre anta
                  creanta
    v 32   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 de pretz us
 de pretz us
 D(e) p(re)z us
 de prez us
 De prez uis
 De prezius
 De prezius
 De preç ius
    prezius
    v 33   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Car estrus                 
 quar enfrus
 car efrus
 quar enfrus
 car e frus
 carestus
 carestus
 car e(n)frus
     enfrus
    v 34   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 esdaco q(ue)u mout ai crems
 Es da quo quieu moltaicrems
 Esdaco  q(ue)u mot ai crems
 es daquo quieu mot ai crems
 es da qo q ueu mout ai crems
 Es daquo queu mout ai crems
 Es daquo queu mout ai crems
 es daco queu mot ai crems
    aquo      mout   trems
    v 35   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Equi deparlar trassauta
 e qui de parlar trassauta
 E qui de parlar trasauta
 equi deparlar trassauta
 E qui de par lar trasauta
 Equi de parlar trasauta
 Equi de parlar trasauta
 Equi de par lar tras sauta
                 trasauta
    v 36   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 dreitz es qenla lengais morda
 dreitz es q(ue) la lenguas morda
 Dreiz es qu en la le(n)guas morda
 dreitz es que lalenguas morda
 Dretz es quen la lengas morda
 Dretz es quen la lengas morda
 Dretz es qen la lengas morda
 Dreiç es quen la lengas  morda
 dreitz
    v 37   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Vers es qieu lam et es orguoills
 Vers es quieu lam et es erguels
 Ures es q(ue)u lam et es orguoills
 Vers es quieu lam (et) es orgueils
 Vers es queu lam et es orgoillz
 Vers es queu lam et es orgoills
 Vers es quieu lam et es orgoills
 Vers es queu lam et es orgoi lç
          ieu           orguoilz
    v 38   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 masabs iauzir celar lotrenc
 mas abiauzir celar lo tenc
 Mas ab iauçir celar lo trenc
 mas ab iauzir celar lo trenc
 mas ab iausir selat lo tenc
 Mas ab iauzir selat lo trenc
 Mas ab iauzir selat lo trenc
 mas abiaucir celar lotre(n)
               selat
    v 39   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Quez anc pos sainz  pauls fetz pistola
 q(ue) anc pus sainh paul fe pistola
 Canc puois sains pauls fez pistola
 canc pos saint paul fes pistola
 Qanc pos saintz pauls fetz pi stola
 Quanc pois sains pauls fetz pistolla
 Quanc puois sains pauls fez pistola
 Canc pos sainç paulus feç pistola
 Quant     sains
    v 40   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 ni nuills hom de ius caranta
 ni nuls hom deius ……………
 Ni nulls om deius xl
 ni nuils hom deius ill
 Ni nuillz homs de ius xl
 Ni nulls hom deius xl
 Ni nuls hom deuis xl
 Ninuillç om deius  xl
    nulz
    v 41   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 non poc plus
 no pot plus
 Non poc plus
 no poc plus
 non poc plus
 no(n) pec plus
 no(n) pec plus
 No poc plus
    pec
    v 42   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 neis ihesus
 neys ihesus
 neis iesus
 neis gezus
 Neis yesus
 Neis ensus
 Neis ensus
 neis iesus

 
    v 43   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  far detals car totz essems
 far de tal quar ab  semps
 Far de tals car ab sems
 far detal quar absems
 far de tals car ab sems
 far de tals car absems
 far de tals car absems
 far detals car ab sems
            car ab semps
    v 44   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 als bos aips don es plus auta
 als bos ayps quar es plus auta
 Al bos aips con es plus auta
 als bos aip quar es plus auta
 ab los aibs don plus auta
 ab los aibs doncs plus sa auta
 ab los aibs doncs plus sa auta
 albos aips don es plus auta
 ablos aips doncs plus es auta
    v 45   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 cella com p(er) pros recorda
 selha quom per pros recorda
 Celas com per pros recorda
 celas com per pros recorda
 Cellas com p(er) pros recorda
 Cellas com p(er) pros recorda
 Cellas com per pros recorda
 Ce las com per pros retorda
 Cellas
    v 46   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Pretz eualors uostre capduoills
 Pretz e ualors uos tres capduelhs
 Prez e ualors uostre capduoills
 Pretz evalors vostres cabdueils
 Pretz e ualors uostre cabduoillz
 Pretz eualors uostres chanduoills
 Pretz eualors uostres chanduoills
 Preç eualors vostre capdoil lç
                     capdoillz
     v 47   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Esla bella cab sim retenc
 es la belha quab sim retenc
 Es la bella cab sim retenc
 es labela cabsim retenc
 es la bella cabssim retenc
 Es labella cabssim retenc
 Es la bella cabssim retenc
 Es labela cab sim retenc
      bella
     v 48   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 q(ue) ma sol et ieu liei sola
 qui ma sol etieu liey sola
 Qui ma sol et eu lei sola 
 qui ma sol (et) ieu lieis sola
 Qui ma sol et eu lei fola
 Qui ma solet eu lei sola
 Qui ma solet eu lei solla
 Qui ma sel et eu lei sola

 
    v 49   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Cautraelmon noma talenta
 quautrel mon nom atalan ta
 Caltrel mon no ma talenta
 cautrelmon nomatalanta
 Qautrel mon noma talanta
 Cautrel mon noma talanta
 Cautrel mon noma talanta
 Cal trel mon nomatalenta

 
    v 50   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 anz sui brus
 ans suybrus
 Anz soi brus
 ans soi brus
 Anz soi brus
 Anz sui brus
 Anz soi brus
 anç soi brus

 
    v 51   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Et estrus
 et estrus
 et estrus
 (et) estrus
 et estrus
 Et estrus
 Et estrus
 et estrus

 
    v 52   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 adautras elcor teing prems
 alas autras el cor tenc prems
 Als altras el cor tenc prems
 alas autras elor tenc prems
 alas autras el cor teing prems
 alas autras el cor teing prems
 alas autras el cor teing prems
 als altras el cor te(n)g prems
 alas autras
    v 53   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 mas pel sieu ioi trepa esauta
 mas pel sieu ioy trepae sauta
 Mas pel seu ioi trep esauta
 mas pel sieu ioi trepe sauta
 Mas pel seu ioi trepae sauta
 mas pel sieu ioi trep esauta
 mas pel sieu ioi trep esauta
 mas pel seu ioi t(r)ep esa uta
         sieu
    v 54   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 no uuoill cautra ma comorda
 no uuelh quautra mo comorda
 No uoill caltra ma como(r)da
 no vueill eau tra mo comorda
 No uoill qautra mo comorda
 No(n) uoill cautra mo comorda
 No(n) uoill cautra mo comorda
 no voil  caltra ma comorda
    voill
    v 55   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Arnautz ama enon di nems
 Arnautz ama e no(n) di temps
 Arnauz ama e non di nemps
 Arnautz ama enon di nemps
 Arnauz ama enonditz nems
 Arnautz ama eno(n) ditz nems
 Arnauz ama enon ditz nems
 Arnauç ama e non di temps
                 ditz
    v 56   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 Camors la frena la gauta
 Quamors mafrena la guanta
 Camors ma frena la ganta
 camors mafrena laganta
 Kamors ma frena la gauta
 Camors ma frena la gauta
 Camors ma frena la gauta
 camors ma frena laganta

 
    v 57   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
 que fols gabs no laill comorda
 Que fols guaps no(n) la comorda  
 Q(ue) fols gaps no la como(r)da
 que fols gaps no la comorda
 Que fols graps nola comorda
 Que fols gaps nola comorda
 Que fols gaps nola comorda
 Que fols gaps nolai comor da
                 lai comorda