Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  I
Compan [...]
(et) aur [...]
de sen. (et) er [...]
ede iouen.
Compan [...]
et aur [...] de sen
et er [...] e de ioven.
  II
Etenhatz [...]
quins enso [...]
greu part [...]
ason talen
E tenhatz [...]
qu'ins en so [...]
greu part [...] a son talen.
  III
Dos cauals [...]
son (et) ardit per armas eualen. mas no-
ls puesc tener amdos que luns lautre
no consen.
Dos cavals [...]
[...] son et ardit per armas e valen
​mas no·ls puesc tener amdos, que l'uns l'autre no consen.
  IV
Sils pugues adomesgar amon talen. ia
no uolgraillors mudar mon garnime(n).
que meils forencaualguatz de nuill ho-
me uiuen.
Si·ls pogues adomesgar a mon talen,
​ia no volgr'aillors mudar mon garnimen,
que meils for'encavalguatz de nuill home viven.
  V
Launs fo dels montanhiers lo plus
corren. mas aitan fera estranheza ha
longuamen. (et) es tan fers esaluatges
que de bailar si defen.
Launs fo dels montanhiers lo plus corren
mas aitan fera estranheza ha longuamen
​et es tan fers e salvatges que de bailar si defen.
  VI
Lautre fo noiritz saios pres colofen.
(et) anc nouis belazor mon essien. aq-
uest noner ia camiatz per aur ni
per argen.
L'autre fo noiritz sa ios pres Colofen
​et anc no vis belazor, mon essien,
​aquest non er ia camiatz per aur ni per argen.
  VII
Quiel donei ason senhor poilli pais-
en. pero sei retinc ieu tant de couen.
que sil lo ten un an quieu lo tengu-
es mais de sen.
Qu'ie·l donei a son senhor poilli paisen
pero se·i retinc ieu tant de coven
que s'il lo ten un an qu'ieu lo tengues mais de sen.
  VIII
Caualier datz mi conseill dun pensa-
men. anc mais no fui eisarratz de
cauzimen. eno sai abcal me tenha de
nancnes ho de narsen.
Cavalier, datz mi conseill d'un pensamen,
anc mais no fui eisarratz de cauzimen
e no sai ab cal me tenha: de N'Ancnes ho de N'Arsen?                       
  IX
De gimel ai lo castel elmandame(n). eper
niol fauc ergueill atota gen. cambe
dui me son iurat epleuit per sagra-
men.
De Gimel ai lo castel e·l mandamen
​e per Niol fauc ergueill a tota gen
c'ambedui me son iurat e plevit per sagramen.