Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
reambautz daurenga. Raembautz d’Aurenga
  I
Car uei qe clars chanz sabriua. dels aucels el prims fre

mirs nies douz ebels lor auzirs. tan q(ue) no sai coisim uiua

sens chantar. p(er) qe comenz una chansoneta gaia.
Car vei qe clars
chanz s’abriva
dels aucels, e‧l prims fremirs,
nies douz e bels lor auzirs
tan que no sai coisi‧m viva
sens chantar, per qe comenz
una chansoneta gaia.
 
  II
El sols blancs clars. ueg qe raia cautz greus secs

durs et(?) ardenz. qem o fram totz mos bons talens. mas una uoluntatz

gaia. dun franc ioi qem mou dezirs. no vol cap flacs

uolers uiua.
E‧l sols blancs, clars,
veg qe raia
cautz, greus, secs, durs et ardenz,
qe‧m o fram totz mos bons talens.
Mas una voluntatz gaia
d’un franc ioi, qe‧m mou dezirs
no vol c’ap flacs volers viva.
 
  III
Ges nomes clars ni mesqiua est iois don faz les sospir ni sai sant

mi ualc mos dirs ni mi noc. e tem qem uiua. enaisi trop

lemiamen. lamors qeil tenc meina gaia.
Ges no m’es clars
ni m’esqiva
est iois, don faz les sospir,
ni sai sant mi valc mos dirs
ni mi noc; e tem qe‧m viva
enaisi trop lemiamen
l’Amors qe‧il tenc meina gaia.
 
  IV
Mos cors clars e ses maia. an sui a mestz grantz iauzins                                             

plens e uoigz de bel comens. qe luna meitatz ??  gaia. eliautra

ma dorm. cos sirs ab voluntat mort uiua.
Mos cors clars
e s’esmaia!
an sui a mestz grantz iauzins
plens e voigz de bel comens;
qe l’una meitatz gaia
e li autra  m’adorm cossirs
ab voluntat mort viva.
 
  V
Cus volers clars qem caliua. mes peing enant e faillirs most??

tems. qe iauenirs. vel p(er) mais a loin qe uiua. qe tortz gaugz

p(er) qes pauentz sa tempra ab uoluntat gaia.
C’us volers clars
qe‧m caliva
m’espeing enant e faillirs
most tems qe iavenirs
vel per mais a loin qe viva
qe tortz gaugz; per q’espaventz
sa tempra ab voluntat gaia.
 
  VI
Uostramics clars nous essaia. do(m)na nirs mostra paruens corres en vos totz sos sens. ni sap sil

es dur o gaia. tant uos temp qel descubrirs. lieis chars e no

sap qes uiua.
Uostr’amics clars
no‧us essai,
a domna nirs mostra parvens
corres en vos totz sos sens
ni sap si l’es dur o gaia!
Tant vos temp qe‧l descubrirs
lieis chars e no sap q’es viva.
 
  VII
Qe non es clars ab compliua amics ni ab genz mentirs si no(n)

tem  so camatirs leu deu venir anz qel uiuei. com no(m) ama fina

menz ses granz temenz al qes gaia.
Qe non es clars,
ab c’om pliva,
amics, ni ab genz mentirs,
si non tem so; c’a matirs
leu deu venir anz q’el vivei
com no‧m ama finamenz
ses granz temenz al qes gaia.
 
  VIII
Ai francs cors clars res veraia. do(m)na ualliam chausimenz q(ue)m

sapchatz p(er) fardat gaia. dir so qe vol mos suffris nom dansi

voles qe uiua.
Ai! Francs cors clars!
Res veraia! Domna vallia‧m chausimenz
que‧m sapchatz, per fardat gaia,
dir so qe vol; mos suffris
no‧m dan si voles qe viva.
 
  IX
Domnal meilher res qe uiua de loing. ses fuec mes compres em

donnas voluntat gaia.
Domna‧l meilher res qe viva!
De loing ses fuec m’escompres
e‧m donnas voluntat gaia.
 
  X
Ai dousa res coin de gaia. aram p(er) is mara morirs si

nom datz socors com uiua.
Ai! Dous res coind’e gaia
ara‧m peris mara morirs
si no‧m datz socors com viva.