Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
reambautz daurenga Raembautz d’Aurenga
  I
Ben sai qa cels seria fer qem blasmon qar tant souent
chant.
Se lur costauon mei chantar. miels mestai uos liei plai
qem tengai qieu no(n) chant migha sen p(er) au qe nentend
en autrui plazer.
 
Ben sai q’a cels seria fer
qe‧m blasmon qar tant sovent chant
se lur costavon mei chantar
miels m’estai
vos liei plai
qe‧m tengai
q’ieu non chant migha sen au
qe n’entend en autrui plazer.
 
  II
E p(er) als men cog plus anqer. car tan soven conen cha(n)ta(n)
non la puesc auzent tot nomnar. e poisai tan gran gai qan
qers brai. so qieun dic qadonc cug tener dieu o lieis do(n)t
me nos temers.
 
E per als m’en cog plus anqer:
car tan soven con en chantan
non la puesc auzent tot nomnar.
E pois ai
tan gran gai
qan qers brai
so q’ieu‧n dic, q’adonc cug tener
Dieu o lieis dont me nos temers.
 
  III
Bon sap qi de mi donz menqier qi eu noi faz ges feigme(n)
semblan e creis men gaugz cant naug parlar neusde lai
on nos fai nos metrai qant direts de lieis tal plazer. cossius
nera datz grans auers.
 
Bon sap qi de midonz m’enqier,
q’ieu no i faz ges feigmen semblan;
e creis m’en gaugz cant n’aug parlar;
neus de lai
on nos fai
nos me trai
qant direts de lieis tal plazer
cossi‧us n’era datz grans avers.
 
  IV
Gran effors fai dieus qem suffer. cab se nolan puega baiza(n)
mas no vol tolre. mi tort far. ni seschai qe nesmai for
eu fai pos lieis no(m) pren nol cal temer qe ia tant plasa
teners.   
Gran effors fai Dieus, qe‧m suffer
c’ab se no la npuega baizan!
Mas no vol tolre mi tort far
ni s’eschai
q’en esmai
for eu fai
pos lieis no‧m pren, nol cal temer
qe ia tant plasa teners.
 
  V
Si de ben amar lieis mes mer qeu sai qe si pel mon sespan.
qautras men faran fachurar. don mesglai q(ue)n farai cobrirai
anz donc mon g(?)n ben gauzen verhoc si nera mieus.
lo poders.
 
Si de ben amar lieis m’esmer
q’eu sai, qe si pel mon s’espan,
q’autras m’en faran fachurar
don m’esglai
qu’en farai?
Cobrirai
anz donc mon gn ben gauzen ver?
Hoc ! si n’era mieus lo poders.
 
  VI
Mas totz temps fo e totz temps er qe granz amors no(n) ten gara(n)         
grans merauillias son damar. qen dirai samors gai gar ua
un bai. ai la sia nomo lais vezer cel dieus qem na datz jauzer
sers.
                        
Mas totz temps fo e totz temps er
qe granz amors non ten garan.
Grans meravillias son d’amar
q’en dirai
s’amors gai
gar va un bai?
ai las! Ia no m’o lais vezer,
cel Dieus qe‧m n’a datz jauzer sers!
 
  VII
Q aisi tiron ues man esqer. cil ricqe plus cortes sen fan. qades
poignion en lausengiar eil verai son em plai qur iatrai celsqe
semblan sens ferm poder. par cortes. si no(m) caz e vers.
 
Q’aisi tiron ves man esqer
cil ric qe plus cortes sen fan
q’ades poignion en lausengiar;
e‧il verai
son em plai,
qur, i a trai
cels qe semblan sens ferm poder
par cortes si no‧m caz e vers. 
 
  VIII
Domna uostre domini ser. crezes me qieus am ses engan
emembreus plus qe len cuzar li doutz bai. ar morai. sin dic
mai. aicun fail qan pens del douz ser. lo sens e lauzirs el
vezers.
 
Domna, vostre domini ser
crezes mi q’ie‧us am ses engan,
e membre‧us plus qe l’encuzar
li doutz bai
ai morai
sin dic mai
ai c’un fail qan pens del douz ser
lo sens e l’auzirs e‧l vezers.
 
  IX
Qan la chandelam fes vezer. uos baza(n) rizen a cars sers.
Joglar ades lo iorn es ser me tiral cors uostre uezers.
 
Qan la chandela‧m fes vezer
vos bazan rizen, a cars sers.