Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
⸿Raembautz daurenga. Raembautz d’Aurenga
  I
Un uers farai detal mena. on uuoill
que mos tors paresca. Mas tant ai
ricaenten denssa. p(er) que nestauc enbis
tenssa. Q(ue) non puosca co(m)plir mon gaug.
tant tem cun sol iorn non uiua. ta(n)t es
mos desirs faitz lens.
 
Un vers farai de tal mena
nn vuoill que mos tors paresca,
mas tant ai ric’entendenssa
per que n’estauc en bistensa
que non puosca complir mon gaug;
tan tem c’un sol iorn non viva
tant es mos desirs faitz lens.
 
  II
Inz emon cor si semena. Us uolers caug
qem cresca. Dun ioi qem met tal crezen
sa. que dals non ai souinenssa. ni res
qez agues nom fai gaug. anz lais e
mos cors esquiua. Autre ioi que deme
nosens.
 
Inz e mon cor si semena
us volers caug qe‧m cresca
d’un ioi qe‧m met tal crezensa
que d’als non ai sovinenssa,
ni res qez aggues no‧m fai gaug;
anz lais e mos cors esquiva
autre ioi que de me no sens.
 
  III
Ren non sai que tant gran pena. quinz
elcor mi nais em tresca. non trais hom
ses penedenssa. Cum ieu qen bella par
uenssa. Non ai tort doncs p(er) q(ue)nai gaug.
car us uolers men abriua. qem ditz
qez enautra non poing.
 
Ren non sai que tant gran pena
q’inz el cor mi nais e‧m tresca,
non trais hom ses penedenssa
cum ieu q’en bella parvenssa
non ai tort doncs per que n’ai gaug?
Car us volers m’en abriva
qe‧m ditz qez en autra non poing.
 
  IV
Ben ma nafrat ental uena. Est amors
qeram uen fresca. don nuills metges
de proenssa. Nadius nom pot far ualen
sa. ni merzina qem fassa gaug. ni ia
non cre qem escriva. Lo mal qinz elcor
mesescoing.
 
Ben ma nafrat en tal vena
est amors q’era‧m ven fresca
don nuills metges de Proenssa;
nadius no‧m pot far valensa
ni merzina qe‧m escriva
lo mal q’inz el cor m’esescoing. 
 
  V
Camors ma mes tal catena. plus douz
mes que mels nibresca. qand mos pe(n)
sars mi comenssa. pois pens que desirs
men uenssa. Ueus p(er) que torn en plor
mon gaug. Euauc cu(m) fai res pensiua.
Car non aus mostrar mon besoing.
 
C’amors ma mes tal catena
plus douz mes que mels ni bresca
qand mos pensars mi comenssa
pois pens que desirs m’en venssa.
Veus per que torn en plor mon gaug
e vauc cum fai res pensiva
car non aus mostrar mon besoing.
 
  VI
Benai ma uolontat plena. dautal sen
que sen trebesca. Ecuig que maia tene(n)
sa. car nuills hom mais p(er) pliuenssa.
nomen poiria faire gaug. dompna si(m)
fossetz arziua. tost saubra senfol men
peroing.
 
Ben ai ma volontat plena
d’au tal en que s’entrebesca;
e cuig que m’aia tenensa
car nuills hom mais per plivenssa
nomen poiria faire gaug
dompna, si‧m fossetz arziva
tost saubra sen fol m’en peroing.
 
  VII
Mas ill non sap cal estrena. madada ni
cum madesca. car tant fos pretz sobre
genssa. Quill non cre qieu p(er)temenssa
auses ies delieis auer gaug. Car es ta(n)t
nominatiua. Tem si lo dic que men
vergoing.
 
 
Mas ill non sap estrena
m’a dada ni cum m’adesca;
car tant fos pretz sobregenssa
q’ill non cre q’ieu per temenssa
auses ies de lieis auer gaug;
car es tant nominativa
tem, si‧l o dic, que m’en vergoing.
 
  VIII
Cus bos graus talans afrena. Mon cor
car ses aiga pesca. pois non li puosc ap(re)
senssa. dir dieus len don conoissenssa.
alieis tal cami torn engaug. q(ue)st uers
farai qem caliua. dir lai on ab lieis
pretz faioing.
 
 
C’us bos graus talans afrena
mon cor car ses aiga pesca.
Pois non li puosc a prenssa
dir Dieus l’en don conoissenssa
a lieis tal ca mi torn en gaug
quest vers farai qe‧m caliva
dir l’ai on ab lieis pretz fa ioing.
 
  IX
Rics sui silenten ena gaug. Mas ieu
Nonsai p(er) qem uiua. Sil conois epois
non o soing.
 
 
Rics sui si l’enten en a gaug
mas ieu non sai per qe‧m viva
si‧l conois e pois non o soing.
 
  X
Non deig entendre mal mon gaug. Qel
bos espers uol que uiua. El mals mer
ma don non ai soing.
 
Non deig entendre mal mon gaug
qe‧l bos espers vol que viva
el mals m’erma don non ai soing.