Edizione Diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.2vC]
 
a[1]                             B fina ioia comenza
                               louers qui bels motz
                               asona. ederen nona
                               faillenza. mas nomes
                               bon que la preigna.
                               tals cui mos chanz no(n)
                               coueingna. qeu non
                               uoil auols chantaire.
      sel qe tot chan desfaisona. mon douset
      son torn embram.
D   amor aic ensouinenza. els bels ditz ren
      plus non dona. mas p(er)bona atendanza.
      esper calquns iois men ueingna. el se-
      gles uol con si capteingna. segon qe pot
      sempres faire. cap brieu temps plus a
      sazona. caprop daco don ac fam
B   el semblan naic en paruenza. qe gen ma-
      cueil comrazona. mas del plus nom fai co(n)-
      senza. nitaing qieu tan aut mi seingna.
      [2]on couen us emperaire. ni tan rics iois
      men deueingna. pro fai car sol gen miso-
      na. ni car sofre qeu la am.
M  out fai uasmi gran temenza. car tan pa-
      uc siabandona. iois qe naissi trop bisten-
      za. moutmostra mal entreseingna. si con
      liplaira miteingna. qe tant nom fai gra(n)
      mal traire. selsoi qe non len caisona. ta(n)t
      nom ten engreu liam.
S    es pezat fis penedenza. et estortz qui
      non perdona. et ieu fas longa bistenza.
      per tal perdon que nom deingna. assaiz
      cug que mal men preingna. que p(er)dutz
      es des esperaire. percai esperanza bona. p(er)
      nostre don mi reclam.
B   es fis de gran ualenza. mos cors saqest
      mabarona. per cui toz preiz creis egenza.
      esap pauc quilamen seingna. que ia nu-
      il autram sosteingna. tam bella filla da-
      maire. ni tant consel plou ni trona.
      nonac tal elling dasam.
A   ls comtes man en proenza. louers esai
      anarbona. lai on pren iois mantene(n)
 
[c.2vD]
 
      za. segon daques p(er)cui reingna. et eu
      trop sai qim reteingna. tal domna don
      soi amaire. non ges alalei gascona. se-
      gon las nostras aman.

 
[1] Lettera miniata assente ma presente a piccola a margine.
[2] Davanti a on un segno di richiamo, ripetuto davanti a ni, indica che il verso incominciante con ni è stato erroneamente posposto.