Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
 
idem               
DEl seu tort farai esmenda.
 
 
 
leis qim fe partir dese. Qe(n) car
 
 
 
ai talan qeil renda. Sil plaz
 
 
 
 
ma chanzon eme. Senz respeich dal[1]
 
 
 
t(ra) merce. Sen sofra qen leis men
 
 
 
tenda. Eqel bel nien mate(n)da.
 
 
 
ʃ Ges p(er)negus mal qe(m) p(re)nda.
Des amistat no(m) recre.
Anz sofre qeqe me re(n)da.
La pena elda(n) qeme(n) ue
Far me degra qalq(e) be
Mais no(m) tai(n)g qe lan repre(n)da
Setot ses uers qil mespre(n)da.
ʃ Qeu sai qester no(n) poria.
 
Demidonz mo(n) cor ostar.   
P(er)ira nip(er)fel nia
Ni p(er)altra do(m)na amar
Nome(n) cal pl(us) essaiar.
Mas aissi coill plaz sia.
Qeu lamarai tuta uia.
 
ʃ Molt enco(n)sir nuoit edia
Ninom(en) sai co(n)seillar.
E p(er)cho ses deuenia.
Li pogues tolre oenblar                
Esill pois sen irassia.                
 \ De sa bocha Vn doulz baisar /[2]
Volu(n)tres loli re(n)dria.    
              
ʃ No(n) es negus ho(m) cui tegna.
Tant apoderat amors.
Qera uol qem desouegna.
Lo ric ioi el bel socors.
Cauia trobat aillors.
Ezalei plaz qe(m) d(e)streigna.
P(er) tal q(e) no(m) uol nu(m) deigna.
 
ʃ Bona dona encui regna.
Jois eiouenz (et) honors
Sofrirez donc q(e) mete(n)gna.
Lodesirers el dolors.
Sauals dels plazers menors
Me fais ta(n) q(e) ioi me(n) uegna.
Si cab uos no desconuegna.
 
 
ʃ Chanzoneta uai decors.
Amidonz dir qes reteigna.
Pois mi retener n(on) deigna.
 
[1] «respeich dal su abrasione.»  Bertoni 1912, p. 153, n. 1.
[2] Verso aggiunto in margine da una mano successiva.