Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
Ab la douzor del temps nouela foillan li buesc e li auzel.
chantan chascus. en son latï. segon louer del nouel chant
ad adoncs estai be com saizi. dezo dont a maior talan.e lui
deu .
Ab la douzor del temps novel
foillan li buesc e li auzel
chantan chascus ​en son latï
segon lo ver del novel chant;
adoncs estai be com s'aizi
de zo dont a maior talan.
  II
De lai don plus mi non hai messatger ni segle. p(er) qe mos cors dol
e non ri ni non men aus traire. enan. entro q(e) ieu sapcha ben la
fi sil es aissi qom el deman.
De lai don plus mi
non hai messatger ni segle
per qe mos cors dol e non ri
ni non m'en aus traire ​enan
​entro qe ieu sapcha ben la fi, 
s'il es aissi qom el deman.
  III
La nostramors. uai enaissi. com la brancha del albespi qestai
sus en larbre treman. la noig a la ploie algel. tro lendeman.
qel sols espan. p(er) las foillas. uertz. (et) ramoi.
La nostr'amor vai enaissi
​com la brancha de l'albespi
q'estai sus en l'arbre treman
la noig a la ploi'e al gel,
tro l'endeman ​q'el sol s'espan
per las foillas vertz et ramoi.
  IV
Ancar mi menbra dun mati qenos feiron de guerra fin. eqi
donetz un don tan gran. sa drudarie son anel. anqar mi lais
dieus uiure tan. qaia mass mans sus son mantel.
Ancar mi menbra d'un mati
qe nos feiron de guerra fin 
e qi donetz un don tan gran:
sa drudari e son anel;
​anqar mi lais Dieus viure tan
q'aia mass mans sus son mantel.
  V
Que non ai soing destran lati. qem parta demon bonuezi qieu
sai de paraulas. com uan dun breu sermon. qi mi a ple. qi tals
sen uan damors gaban. nos nauen lo pan el cotel.
Que non ai soing d'estran lati
qe·m parta de mon bon vezi, 
q'ieu sai de paraulas ​com van, 
d'un breu sermon qi mi aple:
qi tals sen van d'amors gaban,
nos n'aven lo pan e·l cotel.