Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
[.] Bla dolchor del temps
nouel. Foillo libosc eli
aucel. Chan ton chascus eu
lor lati. Segon louers del no
uel chan. Adonc esta ben com
saisi. Dacho dont hom aplus
                             [talan
[.]b la dolchor del temps novel
foillo li bosc e li aucel
​chanton chascus en lor lati
​segon lo vers del novel chan;
adonc esta ben com s'aisi
d'acho dont hom a plus talan.
  II
[.] Elai don plus mes.
bon ebel. Non uei mesager
nisagel. Per que mon cor 
non dorm niri. Ninom aus
traire adenan. Tro que eu
sacha ben defi. Sel es aissi co(m)
eu deman.
[.]e lai don plus m'es ​bon e bel
​non vei mesager ni sagel,
per que mon cor no·n dorm ni ri
​ni no·m aus traire adenan
​tro que eu sacha ben de fi,
s'el'es aissi com eu deman.
 
  III
[.] A nostra mor ua en aissi. Com
la branca de lal bespi. Que
sta sobre larbren trenan. La
nuoit ablaploia ez algel. Tro 
lendeman quel sol sespan.
par lafueilla uerz elramel.
[.]a nostr'amor va enaissi
com la branca de l'albespi
que sta sobre l'arbr'entrenan
​la nuoit ab la ploia ez al gel,
tro l'endeman qu'el sol s'espan
par la fueilla verz el ramel.
  IV
[.] N quer me menbra
dun mati. Que nos fezem de
guerafi. Equen donet un do(n)
tan gran. Sa drudari es on a
nel. En quer melais dieus
​uiure tan. Caia mas mans
soz so mantel.​
[.]nquer me menbra d'un mati
que nos fezem de guera fi
e que·​n donet un don tan gran:
sa drudari e son anel;
enquer me lais Dieus viure tan
c'aia mas mans soz so mantel.
  V
[.] Ueu non ai soing de lor lati.
Quem parta de mon bon ue
zi. Queu sai de paraulas com
uan. Abun breu sermon ques
espel. Que tal seuan damor
gaban. Nos nauem lapessa
el cou\l/tel.
[.]u'eu non ai soing de lor lati
​que·m parta de mon bon vezi,
​qu'eu sai de paraulas com van,
ab un breu sermon que s'espel
​que tal se van d'amor gaban,
nos n'avem la pessa e·l coultel.