Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  En Jaufre rudel de blaia.   En Jaufre Rudel de Blaia
    I
  ... An cant li iorn son lonc en mai. mes bels douz
  chanz dauzels delonh. e quant me soi partit
  delai. remenbram dunamor delog. uau de
  talan en bronchs e clis. si q(ue) flors ni chant dal
  bespis. nom ual plus q(ue) liuers gelatz.

 
  ... an cant li jorn son lonc en mai
  m'es bels douz chanz d'auzels de lonh,
  e quant me soi partit de lai
  remenbra·m d'un'amor de log:
  vau de talan enbronchs e clis,
  si que flors ni chant d'albespis
  no·m val plus que l'ivers gelatz.
    II
  Jamais damor no(n) iausirai. si non uau desta
  mor de longh. que genser ni meylor no(n) sai. uas nulha part ni pr
  op ni lonh. tant es sos pretz uerais e fins. que lai el renc dels sar
  razins. fos eu chaitius p(er) leis clamatz.

 
  Ja mais d'amor non jausirai
  si non vau d'est'amor de longh,
  que genser ni meylor no
·n sai
  vas nulha part, ni prop ni lonh.
  Tant es sos pretz verais e fins
  que lai el renc dels Sarrazins
  fos eu chaitius per leis clamatz!
    III
  Iratz e marritz men partrai. si ia remir lamor delonh. que p(er) 
  un ben que meneschai. nai dos mals si bem son delonh. ai com fo
  ra dretz pelegris. si ia mos flotz ni mei tapis. sion p(er) sos hoilhs
  remiratz.
  Iratz e marritz m'en partrai
  si ja remir l'amor de lonh,
  que per un ben que m'en eschai
  n'ai dos mals si be·m son de lonh.
  Ai! com fora dretz pelegris
  si ja mos flotz ni mei tapis
  sion per sos hoilhs remiratz.
    IV
  Deus q(ue) fe tot can ue euai. e formet nostramor delonh. men don 
  poder quenq(ue)ras lai. eu remir cestamor delonh. ueraiamen en tal
  aizis. si q(ue) la ca(m)bra eliardins. me resenbles totz iorns palais.
  Deus que fe tot can ve e vai
  e formet nostr'amor de lonh,
  m'en don poder qu'enqueras lai
  eu remir cest amor de lonh
  veraiamen en tal aizis:
  si que la cambra e
·l jardins
  me resenbles totz jorns palais.
    V
  Ben parra iois quant li querrai. p(er) amor deu lostal delonh. e si a
  leis plaz albergarai. pres de leis si ben son delonh. adonch parra parla
  mens fis. can drutz loindas sera uezis. cab cortes ioi iatz bel solatz.

 
  Ben parra jois quant li querrai
  per amor Deu l'ostal de lonh,
  e si a leis plaz albergarai
  pres de leis si ben son de lonh;
  adonch parra parlamens fis
  can drutz loindas sera vezis
  c'ab cortes joi jatz bel solatz.
    VI
  Verdiz q(ui) mapela lichai. e desiran damor delonh. car ta(n) bela do(n)   
  na no(n) sai. uas nulha part ni prop ni lonh. car finamor atan apris.
  q(ue) cant trobados amans fis. sab ben faire destrains priuatz.

 
  Ver diz qui m'apela lichai
  e desiran d'amor de lonh,
  car tan bela donna non sai
  vas nulha part ni prop ni lonh.
  Car fin'amor atan apris
  que cant troba dos amans fis
  sab ben faire d'estrains privatz.