Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

 Arnautz daniels   Arnautz Daniels
    I
  Douz braitz ecritz. Ecans esons euoutals.
  Aug dels ausels qen lor latin fan precs.
  Quecs ab sa par atressi com nos fam. Alas a-
  migas encui entendem. Edoncs ieu quen
  la gensor entendi. Dei far zanson sobre totz
  de tal obra. Qui noi ai mot fals ni rimes
  tranpa.
​  Douz braitz e critz
  e cans e sons e voutals
  aug dels auzsels q'en lor latin fan precs
  quecs ab sa par, atressi com nos fam
  a las amigas en cui entendem:
  e doncs ieu, qu'en la gensor entendi,
  dei far zanson sobre totz de tal obra
  qui no'i ai mot fals ni rim'estranpa.
    II
  Non fui marritz. Ni no(n) prezi destoutas lo
  iorn quin trei el chastel dinz los decs. Lai
  on estai midons don ai tal fam plus qe no(n)
  ac lo neps de san guill(elm). Mil ues lo iorn me
  trebaill em destendi. P(er) la bella que totas
  autras sobra. Tant con ual mais granz gauz
  quira ni rampa.
  Non fui marritz
  ni non prezi destoutas
  lo iorn qu'intrei el chastel dinz los decs,
  lai on estai midons don ai tal fam
  plus qe non ac lo neps de san Guillelm:
  mil ves lo iorn me trebaill e'm destendi
  per la bella que totas autras sobra
  tant con val mais granz gauz qu'ira ni rampa.
    III
  Ben fui grazitz. Emas paraulas coutas. P(er)
  so que ges al causir no(n) fui pecs. Euolgi ma
  is penre fin aur qe ram. Lo iorn qui eu ema
  domnas baisem. Em fes escut de so(n) bel ma(n)
  tel jndi. Que lausengiers fals langas de
  colora. Non o uison don tan mals motz es
  campa.
  Ben fui grazitz
  e mas paraulas coutas,
  per so que ges al causir non fui pecs,
  e volgi mais penre fin aur qe ram
  lo iorn qu'ieu e madomnas baisem
  e'm fes escut de son bel mantel jndi,
  que lausengiers fals, langas de colora,
  non o vison don tan mals motz escampa.
    IV
  Dieus lo causitz. P(er) cui foron asoutas las
  faillidas que fos longins lo secs. Uoilla qe(n)
  sems ieu emidons iasam. Dinz la chambra on en
  sems nos mandem. Uns rics couenz don tan
  ric ioi atendi. Quel sieu bel cors baisan rizen
  descobra. Equel remir contral lum de la la(m)pa.
  Dieus lo causitz
  per cui foron asoutas
  las faillidas que fos Longins lo secs,
  voilla q'ensems ieu e midons iasam
  dinz la chambra on ensems nos mandem
  uns rics covens don tan ric ioi atendi
  que'l sieu bel cors baisan, rizen descobra
  e qu'el remir contra'l lum de la lampa.
    V
  Los des chausitz ab las lengas esmoutas. Non
  dopt ieu ges sil semgnor dels galecs. San fag
  faillir per ques dregs soblasmam. Car so(n) pa-
  ren pres romieu so sabem. Raimo(n) lo fil al co(m)-
  te et aprendi. Qe grieu fara reis feranz de p(ret)z
  cobra. Si mantenen nol solue nol descampa.
  Los deschausitz
  ab las lengas esmoutas
  non dopt ieu ges, si'l semgnor dels Galecs
  san fag faillir, perqu' es dregs s' o blasmam,
  car son paren pres romieu, so sabem,
  Raimon lo fil al comte, et aprendi
  Qe grieu fara reis Feranz de pretz cobra
  Si mantenen nol solv'e no'l descampa.
    VI
  Quieu lagra uist mas restei per tal obra.
  Cal coronar fun del bon rei de stampa.
  Qu'ieu l'agra vist, mas restei per tal obra,
  c'al coronar fun del bon rei d' Estampa.