Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

Jaufre rudel   Jaufre Rudel
    I
  Lan quan li iorn Jaufre rudel.
  son lonc enmai. mes bel dous ch
  ans dauzels de lonh. equan me soi partitz
  de lai. remembram dunamor de lonh. ue(n)t
  de talan en broncx eclis. si cauzels ni flor
  dalbespis. nom platz plus que liuers ge
  latz.
  Lanquan li jorn son lonc en mai
  m’es bel dous chans d’auzels de lonh,
  e quan me soi partitz de lai
  remembra·m d’un’amor de lonh:
  vent de talan enbroncx e clis,
  si c’auzels ni flor d’albespis
  no·m platz plus que l’ivers gelatz.
    II
  Iamais damar nom iauzirai. si nom
  gaug destamor de lonh. q(ue) genser ni me
  illor non sai. uas nuilla part ni pres
  ni lonh. tant es sos pretz uerais efis. lai el
  regne dels sarrazis. fos ieu per leis caitius
  clamatz.
  Ja mais d’amar no·m jauzirai
  si no·m gaug d’est’amor de lonh,
  que genser ni meillor no
·n sai
  vas nuilla part, ni pres ni lonh.
  Tant es sos pretz verais e fis
  lai el regne dels Sarrazis
  fos ieu per leis caitius clamatz!
    III
  Iratz eiauzens men partrai quan ben re -
  mir lamor de lonh. que perun be que men
  eschai. nai dos mals si bem soi de lonh. ai
  com fora dreitz pelegris. si ia mos flox ni
  mos tapis. fos per sos bels hueils remiratz.
  Iratz e jauzens m’en partrai
  quan ben remir l’amor de lonh,
  que per un be que m’en eschai
  n’ai dos mals si be·m soi de lonh.
  Ai! com fora dreitz pelegris
  si ja mos flox ni mos tapis
  fos per sos bels hueils remiratz.
    IV
  Dieus que fes tot quant es efai. eformet
  estamor de lonh. mi do poder quenquera
  lai. eu remir cestamor de lonh. ueraiame(n)
  ental iauzis. si que la cambra el iardis.
  mi semble maios epalaitz.
  Dieus que fes tot quant es e fai
  e formet est’amor de lonh,
  mi do poder qu’enquera lai
  eu remir cest'amor de lonh
  veraiamen en tal jauzis:
  si que la cambra e
·l jardis
  mi semble maios e palaitz.
    V
  Bem parra iois quan li querrai. per
  amor dieu lamor de lonh. esalei platz
  alberguarai. pres delei si bem soi delonh.
  adonx parra parlamen fis. quan drutz
  loindas er tan uezis. ab bels digz et ab
  bels solatz.

 
  Be·m parra jois quan li querrai
  per amor Dieu l’amor de lonh,
  e s’a lei platz alberguarai
  pres de lei si be·m soi de lonh;
  adonx parra parlamen fis
  quan drutz loindas er tan vezis
  ab bels digz et ab bels solatz.