Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jaufre rudel de blaya   Jaufre Rudel de Blaya.
    I
  Lan quan rudel de blaya.
  li iorn son lonc e may
  mes belhs dous chans
  dauzelhs delonh. e q(ua)n
  mi suy partitz de lay. reme(m)bra(m)
  duna mor delonh. uau de tala(n)
  em broncx e clis. si que cha(n)s ni
  flor dalbespis. nom ualon plus
  queyuerns gelatz.
  Lanquan li jorn son lonc e may
  m’es belhs dous chans d’auzelhs de lonh,
  e quan mi suy partitz de lay
  remembra·m d’un'amor de lonh:
  vau de talan embroncx e clis,
  si que chans ni flor d’albespis
  no·m valon plus que yverns gelatz.
    II
  Be tenc lo senhor per ueray.
  que formet sesta mor de lonh.
  mas per un ben que me(n) eschay.
  nai dos mals quar tant suy de
  lonh. a quar no fuy lai pelegris
  si que mos fustz e mos tapis.
  fos pels sieus belhs huelhs re
  miratz.
  Be tenc lo Senhor per veray
  que formet sest'amor de lonh,
  mas per un ben que m’en eschay
  n’ai dos mals quar tant suy de lonh.
  A! quar no fuy lai pelegris
  si que mos fustz e mos tapis
  fos pels sieus belhs huelhs remiratz.
    III
  Bem parra ioys qua(n)
  li querray. per amor dieu los-
  tal de lonh. e salieys platz al-
  berguarai. pres de lieys si bem
  suy de lonh. quaissi es lo parla-
  mens fis. quan drutz lonhdas
  es tan uezis. quab cortes ginh
  iauzis solatz.
  Be·m parra joys quan li querray
  per amor Dieu l’ostal de lonh,
  e s’a lieys platz alberguarai
  pres de lieys si be·m suy de lonh;
  qu’aissi es lo parlamens fis
  quan drutz lonhdas es tan vezis
  qu’ab cortes ginh jauzis solatz.
    IV
  Iratz e dolens men partray. si-
  eu no uey sesta mor delonh. no(m)
  sai quora mais la ueyrai. que
  tan son nostras terras lonh. as-
  satz hi a pas e camis. e per aisso
  non suy deuis. mas tot sia cum
  alieys platz.
  Iratz e dolens m’en partray
  s’ieu no vey sest'amor de lonh,
  no
·m sai quora mais la veyrai
  que tan son nostras terras lonh:
  assatz hi a pas e camis
  e per aisso no
·n suy devis...
  Mas tot sia cum a lieys platz!
    V
  Iamai damor nom iauziray.
  si nom iau desta mor de lonh. q(ue)
  mielher ni gensor non sai. ues
  nulha part ni pres ni long. ta(n)t
  es sos pretz ricx e sobris. que lai
  el reng dels sarrazis. fos hieu p(er)
  lieys chaitius clamatz.
  Ja mai d’amor no·m jauziray
  si no·m jau d'est'amor de lonh,
  que mielher ni gensor no
·n sai
  ves nulha part, ni pres ni long.
  Tant es sos pretz ricx e sobris,
  que lai el reng dels Sarrazis
  fos hieu per lieys chaitius clamatz!
    VI
  Dieus que fetz tot quant ue
  ni uay. e formet sesta mor de
  lonh. mi don poder que cor ben
  ai. quieu ueya sesta mor de lo(n)g.
  uerayamen en luec aizis. si q(ue)-
  las cambras els iardis. mi rece(m)-
  blo nouels palatz.
  Dieus que fetz tot quant ve ni vay
  e formet sest'amor de lonh,
  mi don poder que cor ben ai
  qu’ieu veya sest'amor de long
  verayamen en luec aizis:
  si que las cambras e·ls jardis
  mi recemblo novels palatz.
    VII
  Uer ditz qui ma pella lechay.
  e deziros damor de lonh. que
  nulhs autres ioys tan nom plai.
  cum iauzimen damor de lonh.
  mas so quieu uuelh mes tant 
  ahis. quenaissim fadet mos-
  pairis. quieu ames e nofos a
  matz.
  Ver ditz qui m’apella lechay
  e deziros d’amor de lonh,
  que nulhs autres joys tan no·m plai
  cum jauzimen d’amor de lonh.
  Mas so qu’ieu vuelh m'es tant ahis
  qu’enaissi·m fadet mos pairis:
  qu’ieu ames e no fos amatz.