Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 [auc] pot hom 
mil sai que lai aut berc. Car per un
sobrefais dafan. On la dolor del cor no(n)
muou. E sab ioi lira nom for eis. Tost
mauran mos paren faducs. Pero
tals a mon cor conuers. Quen leis a-
mar uolgreu morir senecs.
I.
[Pauc] pot hom 
mi·l sai que l'ai aut berc,
car per un sobrefais d'afan
on la dolor del cor non muou;
e s'ab joi l'ira no·m for eis
tost m'auran mos paren faducs;
pero tals a mon cor convers
qu'en leis amar volgr'eu morir senecs.
 o sai om tan sia en dieu ferms. Her-     
mitan monge ni clerc. Com eu sui cel
la de cui chan. Et er proat anz del an
nou. Liges sui sieus meilz que mi eis.
Sim foreu si fos reis o ducs. Tant es
en leis mos cors esmers. Que sautran
uoill nin deingn donc sia eu secs.
II.
[N]o sai om tan sia en Dieu ferms,
hermitan, monge ni clerc,
com eu sui cella de cui chan,
et er proat anz de l'annou.
Liges sui sieus meilz que mieis:
si·m for' eu si fos reis o ducs;
tant es en leis mos cors esmers
que s'autra'n voill ni·n deingn, donc sia eu secs.
 e sso cai duptat ecrems. Crec ades
em meillur em derc. Quel reproiers
causzi lautran. Me dis que tant trona
qe pluou. E sieu mi pec cinc anz o seis.
Beleu quant sera blancs mos sucs.      
Jausira sso per quer sui sers. Caman
preian safrancha cors hufecs.
III.
[D]e sso c'ai duptat e crems
crec ades e·m meillur e·m derc,
qu'el reproiers c'auszi l'autr'an
me dis que tant trona qe pluou;
e s'ieu mi pec cinc anz o seis,
be leu, quant sera blancs mos sucs,      
jausira sso per qu'er sui sers,
c'aman preian s'afrancha cors hufecs.
 e loncs sospirs e de greus gems. Me
pot trar cela cui maerc. Cades sol p(er) un
bel semblan. Nai mogut mon chantar
tot nou. Contra mon uau enom encreis.
Car genmifai cuiar mos cucs. Cor uai
sus be fas sit sofers. Sec tan quen leis
quas encobit not pecs.
IV.
[D]e loncs sospirs e de greus gems
mi pot trar cela cui m'aerc
c'ades sol per un bel semblan
n'ai mogut mon chantar tot nou.
Contra mon vau e no m'encreis,
car gen mi fai cujar mos cucs.
Cor, vai sus: be fas, si·t sofers,
sec tan qu'en leis, qu'as encobit, no·t pecs.
 nz er plus uils aus non es fers. Car-       
nauz desam leis on es ferms mains
necs.
V.
[A]nz er plus vils aus non es fers
c'Arnauz desam leis on es ferms mains necs.