Collazione

Versione stampabilePDF version

1
 
T: Amors et gi[...] et liocs et tenps
a: Amors e  jois    e  luecs e  temps
 
2
 
T: mi fan tornar bon sen edrehc
a: mi fan tornar lo  sen er derc
 
3
 
T: d'acel gioi c’avia l'autr'an
a: d'aqel ioi  q'avia l'autr'an
 
4
 
T: can casava   lebres ab lo bou
a: qan chassava la lebra     bou
 
5
 
T: era·m vai mieltç d'amor et pieg
a: ara·m va  miels  d'amor e preis
 
6
 
T: car ben am d’aiso·m clam astrucs
a: manca
 
7
 
T: ma Non-Amatç gio ga nom enciers
a: car ben amz d'aizo·m ai non anqars
 
8
 
T: s’Amor  non vens son dur cor e·l mieu precs.
a: s'Amors no  venz son dur cor e·l mieus precs.

 9
 
T: Cel qe tut  ben pert a ensems
a: Cel qe totz bes pert a ensems
 
10
 
T: mestier  es   c’un ric  segnor   sitruo
a: mestiers l'es qe   rics segniors cerc
 
11
 
T: per restaurar la perda e·l dan
a: per restaurar la perd' e·l dan
 
12
 
T: qe·l paubre  non   valria un vou
a: qe·l paubres no·il valrian ou
 
13
 
T: però   m’ai ieu causit  e  lieis
a: per zo m'ai eu  chausit en leis
 
14
 
T: don o n’ac  lo cor ne·ls uogill clus
a: don non aic lo cor ni·ls oils   clucs
 
15
 
T: et pliu·t Amor  si la·m conqiers
a: e  pliu·t Amors si la·m conqers
 
16
 
T: trevas  tutç tenps ab totas fors del  desc.
a: crevira tostemps   ab totas fors dels des.
 
17
 
T: Pauc   pot valer om  de gioi sems
a: Pauc   pot hom valer de ioi sems
ψ: [Pauc] pot hom
 
18
 
T: per me·l sai ce  l'ai et e berc
a: per mal  sai qe  l'ai agut berc
ψ:     mi·l sai que l'ai aut  berc
 
19
 
T: car per un sobrafais d’afan
a: car per un sobrefais d'afan
ψ: car per un sobrefais d'afan
 
20
 
T: don la dolor del cor non  mou
a: don la dolor del cor no·s mou
ψ: on  la dolor del cor non  muou
 
21
 
T: e s’ab gioi l’ira   no·m non forseis
a: e sap       dellira      non for eis
ψ: e s'ab joi  l'ira   no·m     for eis
 
22
 
T: tut  m’auran miei paren  faducs
a: tost m'aura  mei  parent faducs
ψ: tost m'auran mos  paren  faducs
 
23
 
T: però tal  ab mon cor convers
a: pero tal  ha mon cor con miers
ψ: pero tals a  mon cor convers
 
24
 
T: q’en  liei amar volgra   murir senecs.
a: q'en  leis amar volgra   murir senecs.
ψ: qu'en leis amar volgr'eu morir senecs.
 
25 
 
T: Non  sai hom tan  sia e  Dieu ferms
a: Non  fai un  tant s'ieu  Dieu ferms
ψ: [N]o sai om  tan  sia en Dieu ferms
 
26
 
T: ermita  ni monges ni clerc
a: ermitan ni morgue ni clerc
ψ: hermitan   monge  ni clerc
 
27
 
T: com ieu vas cella   de cui can
a: con ieu sui se leis de cui chant
ψ: com eu  sui cella   de cui chan
 
28
 
T: et er proat ans de l’anoeu
a: e  er proat anz de l'annou
ψ: et er proat anz de l'annou
 
29
 
T: liges soi sieu  mieltç ce  mieu
a: liges sui seus  miels  qe  demieis
ψ: liges sui sieus meilz  que mieis
 
30
 
T: si·m fo   ieu si   fos reis ni ducs
a: si·m fora eu  si·m fus reis o  drutz
ψ: si·m for' eu  si   fos reis o  ducs
 
31
 
T: tant es e  lieis mon cors esmes
a: tant es en leis  mos cors en mers
ψ: tant es en leis  mos cors esmers
 
32
 
T: ce  s’autra·m vol   ieu non dic donc si’ eu secs.
a: qe  s'autra
·n voil  ni'n deing  donc si' eu secs.
ψ: que s'autra
·n voill ni·n deingn donc sia eu secs.
 
33
 
T: D'aiso   c’ai tant duptat et crems
a: D'aizo   c'ai tant duptat es rems
ψ: [D]e sso c'ai      duptat e crems
 
34
 
T: creis ades  et  miglura e·m derc
a: creis ades  e   meillur e·m derc
ψ: crec  ades  e·m meillur e·m derc
 
35
 
T: q’en  riprocier c’auçi  an (-1)
a: q'el  reproers  c'auzi  antan
ψ: qu'el reproiers c'auszi l'autr'an
 
36
 
T: me dis ce  tant trona tro plou
a: me dis qe  tant trona tro plueu
ψ: me dis que tant trona qe  pluou
 
37
 
T: e s’ieu mi pec çinc ans o sieis
a: e s'iu  mi pec cinc anz o seis
ψ: e s'ieu mi pec cinc anz o seis
 
38
 
T: ben leu can   sera blanc  mon sucs
a: ben leu tan   sera blanc  mos ivers
ψ: be  leu quant sera blancs mos sucs
 
39
 
T: gausirai ço  per cor   sui (-1)
a: jauzirai zo  per qe    sui sers
ψ: jausira  sso per qu'er sui sers
 
40
 
T: c’aman preian s’afranca  cor  ufecs.
a: c'aman preian s'afrança  cors ufecs.
ψ: c'aman preian s'afrancha cors hufecs.
 
41
 
a: De   luencs suspirs e de grieus gems
ψ: [D]e loncs  sospirs e de greus  gems
 
42
 
a: mi pot trair cella cui m'aerc
ψ: mi pot trar  cela  cui m'aerc
 
43
 
a: c'ades sol per un bel semblan
ψ: c'ades sol per un bel semblan
 
44
 
a: n'ai mogut mon chantar tot nou
ψ: n'ai mogut mon chantar tot nou
 
45
 
a: contra mon vauc e no m'encreis
ψ: contra mon vau  e no m'encreis
 
46
 
a: car gent mi fai pensar mos cucs
ψ: car gen  mi fai cujar  mos cucs
 
47
 
a: cor vai sus ben sai si·t suffers
ψ: cor vai sus be  fas si·t sofers
 
48
 
a: sec tant q'en leis  c'ai  encubi  no·t pecs.
ψ: sec tan  qu'en leis qu'as encobit no·t pecs.
 
49
 
T: Ans   er plus vili ars  non es fers
a: Pluz  er plus vils aurs non es fers
ψ: [A]nz er plus vils aus  non es fers
 
50
 
T: c’Arnaut desam lieis on  es ferm manecs.
a: c'Arnauz desam leis  ont es fermanz necs.
ψ: c'Arnauz desam leis  on  es ferms mains necs.