Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
arnaut daniel
Autet ebas entrels pms fols. Son
nuo de flor el rams li renc. Eno
i te mut bec ni gola. Nuillz aucels
anz brai eçanta. Cadaus. en son us. p(er) ioi
cai dels edel te(m)ps. Can mas amors mi asa
uta. Quils moz ablo son acorda.
Autet e bas entrels prims fols
Son nuo de flors el rams li renc
Eno i ten mut bec ni gola
Nuillz aucels anz brai eçanta
Cadaus
en son us
per ioi cai dels edel temps
Can mas amors mi asa uta
Quils moz ablo son acorda.
Deu o gracisc et amos oils
Que p(er)lor conoissencham uenc. Jois
cadreic auei efola. lira q(iue)u naiu elanta
Er ua sus qui quen mus. damor don
soi fis efre(m)s. Cab lei qual cor plus mada
uta. Soi liaz ab ferma co(r)da.
 Deu o gracisc et amos oills
Que per lor conoissencham uenc
Jois cadreit auci efola
Lira queu naui elanta
Er ua sus
qui quen mus
Damor don sui fis e frems
Cab lei qual cor plus madauta
Sui liaz ab ferma corda.
Merces amors qar macuoills. Tar mi
fo mas engrat mo p(re)nc. Car simart
dinz la mela. lo focs no(n) uoill q(ue) ses cha(n)t.
Mas pels us. estau clus. Qui daltrui
Ioi fan greus gems. Epustela gen fa
gauta. Cel cab lei se dels acorda.
Merces amors qar macuoills
Tar mi fo mas engrat mo prenc
Car si mart dins la mela
Lo focs non voill que seschanta
Mas pels us
estau clus
Qui d'altrui ioi fan greus gems
E pustela gen sa gauta
 Cel cab lei se des acorda.
De bon amor falsa les cuoills. Edruz es
Tornaz enfadenc. Qui di q(ue)l parlars
nol cola. Nulla re ca cor creanta. d(e) p(re)z us
car efrus. esdaco q(ue)u mot ai crems. Equi
de parlar trasaura. dreiç es qen la le(n)gas
morda.
De bona mor falsa lescueills
E druz es tornaz en fadenc
Qui di quel parlars nol cola
Nulla re ca cor creanta
De prez us
car efrus
Esdaco  queu mot ai crems
E qui de parlar trasauta
Dreiz es qu en la lenguas morda.
Vres es q(ue)u lam et es orguoills. Mas abia
uçir celar lo trenc. Canc puois sainc  pa-
ulz fez pistol. Ni nuills om de uis. Xl. Non
poc  plus neis iesus. far de tals car ab sems.
al bos aips con es plus auta. Celas com per
prof recorda.
Vres es queu l'am et es orguoills
Mas ab iauçir celar lo trenc
C'anc puois sains pauls fez pistola
Ni nulls om deius xl
Non poc plus
neis iesus
Far de tals car ab sems
Al bos aips con es plus auta
 C'elas c'om per pros recorda.
Preç eualors uostre capduoills. Es labela
cab sim retenc. Qui ma sol et eu lei sola cal
trel mon noma talenta. Anz soi brus et es
trus. als altras el cor tenc prems. Mas pel
seu ioi trep esauta. No uoill caltra ma cono(r)
da.
Prez e valors vostre capduoills
Es la bella c'ab si.m retenc
Qui ma sol et eu lei sola 
C'altr'el mon no ma talenta
Anz soi brus
et estrus
Als altras el cor tenc prems
Mas pel seu ioi trep esauta
No voill c'altra ma comorda.
Arnauz ama enon di nemps. Camors ma
frena la ganta. Q(ue) fols gaps nola comor
da.
Arnauz ama e non di nemps
C'amors ma frena la ganta
Que fols gaps no la comorda.