Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
                         arnat
                          daniel
                           N cest
                          sonet
                           cond e
                         leri fa
ç moç ecapus edoli Esera(n)
uerai ecert Can naurai pas
sat lalima Camors mar
ues plane daura Mon can
tar que delei muo Cui p(re)z
manten egouerna.
Arnat Daniel
 
En cest sonet cond e leri
Faç moç e capus e doli
E seran verai e cert
Can n'aurai passat la lima
C'amors marves plan' e daura
Mon cantar que de lei muo
Cui prez manten e governa.
Edes meillor et esmeri Car
la gençor serui ecoli Del mo(n)
çous dic en apert Seus so
del pe tro equel cima Esi
tot uental frei daura La
mors que dal cor mi muo
Mite caut oplus iuerna.
Edes meillor et esmeri
Car la gençor servi e coli
Del mon çous dic en apert
Seus so del pe tro e quel cima
E si tot venta.l freid'aura
L'amors que dal cor mi muo
Mi te caut o plus iverna.
Canlam de cor ela
Queri Cap trop uoler cuit
Lamtoli Som re per ben
amar pert Quels fis cors
sobre trascima Lo meus to
ç eno sessaura Tan ade uer
fait renuo Cobrador ae
tauerna.
Can l'am de cor e la queri
C'ap trop voler cuit la.m toli
S'om re per ben amar pert
Qu'els fis cors sobre trascima
Lo meus toç e no s'essaura
Tan a de ver fait renuo
C'obrador a e taverna.
Mil messas naug en proferi
Een faz lum de cer e doli
Que deus men dobon es
cert Delei quem uenç sez
escrima Can remir sa crin
saura Eson blanc cors fre
cs enuo Mais lam qui que(m)
 des lucerna.
Mil messas n'aug e.n proferi
E en faz lum de cer'e d'oli
Que deus m'en do bon es cert
De lei que.m venç sez escrima
Can remir sa crin saura
E son blanc cors frecs e nuo
Mais l'am qui que.m des lucerna.
Ges per mal trait quen so
feri De ben amar nom de
stoli Caissin faç los moz
e.l rima Peiç trac aman q
uom qui laura Canc plus
non amet un uo Cel de
 mon cli no dierna.
Ges per mal trait que.n soferi
De ben amar no.m destoli
C'aissi.n faç los moz e.l rima
Peiç trac aman qu'om qui laura
C'anc plus non amet un uo
Cel de mon cli no dierna
Nouoil deroma lemperi
Ni com men faça postoli
Quen lei non aia reuert
Per cui mart locors enri
ma E si midonz nom re
staura L'amor qui dal cor
mes muo Mi auci esi en
ferna.
No vuoil de Roma l'emperi
Ni c'om me.n faç apostoli
Qu'en lei non aia revert
Per cui m'art lo cors e.n rima
E si midonz no.m restaura
L'amor qui dal cor m'esmuo
Mi auci e si enferna.
Eoso nart nauz camas lau
ra Ecaz la lebrab lobuo
Enadi contra suberna.
Arnat daniel.
Eo so n' Arnauz c'amas l'aura
E caz la lebr'ab lo buo
E nadi contra suberna.