Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Perol.     Perol    
Del sieu tort farai esmenda. leis q(ue)m
fes partir de se. enquerai talan qu-
eill renda. sill platz mas chansos eme. ses
respeit dautra merce. sol suefra quen
leis mentenda. equel bel nien matenda.

 

Del sieu tort farai esmenda, 1 1
leis que·m fes partir de se, 1 2
enquer ai talan que·ill renda, 1 3
si·ll platz, mas chansos e me, 1 4
ses respeit d'autra merce; 1 5
sol suefra qu'en leis m'entenda 1 6
e que·l bel nien m'atenda. 1 7
       
Ges per negun mal quien prenda. de
samistat nom recre. ans suefre cades
masenda. lapenel dans que men ue. fai-
 

rem degra calque be. mas non tanh                      
quieu lan reprenda. si tot ses uers qu-
ei mesprenda.

 

Ges per negun mal qui en prenda 2 1
de s'amistat no·m recre, 2 2
ans suefre c'ades m'asenda 2 3
la pen' e·l dans que m'en ve: 2 4
faire·m degra calque be, 2 5
mas non tanh qu'ieu la·n reprenda 2 6
sitot s'es vers que i mesprenda. 2 7
       
Molt hi consir nueit edia. enomen sai
conseillar. pero si sesdeuenia. gran talen
ai cun baizar. li pogues tolre ho emblar.
esi pueis sen iraisia. uolentiers lo li ren-
dria.

 

Molt hi consir nueit e dia 3 1
e no m'en sai conseillar; 3 2
pero si s'esdevenia, 3 3
gran talen ai c'un baizar 3 4
li pogues tolre ho emblar, 3 5
e si pueis s'en iraisia 3 6
volentiers lo li rendria. 3 7
       
Ben conosc quieu no(n) poiria. moncor
de samor ostar. per ira niper feunia. ni
per autra donamar. nomo cal assaiar.
aisi com li plaira sia. quieu lamarai to
tauia.

 

Ben conosc qu'ieu non poiria 4 1
mon cor de s'amor ostar 4 2
per ira ni per feunia 4 3
ni per autra don' amar; 4 4
no m'o cal assaiar, 4 5
aisi com li plaira sia, 4 6
qu'ieu l'amarai tota via. 4 7
       
Quel mon non es hom que tenha. ta(n)t
apoderat amors. que ges nouol quieu
retenha. los plazers elas honors. cauia
trobat aillors. ans uol que sai me deste-
nha. per tal que nom uol nim denha.

 

Qu'el mon non es hom que tenha 5 1
tant apoderat Amors, 5 2
que ges no vol qu'ieu retenha 5 3
los plazers e las honors 5 4
c'avia trobat aillors, 5 5
ans vol que sai me destenha 5 6
per tal que no·m vol ni·m denha. 5 7
       
Bela dona encui renha. sens ebeutatz
eualors. pos sufretz caisi mestenha. lo
dezirs elas dolors. siuals dels plazers me-
nors. mi faitz tan que ioiam uenha. sol
cauos no descouenha.
Bela dona, en cui renha 6 1
sens e beutatz e valors, 6 2
pos sufretz c'aisi m'estenha 6 3
lo dezirs e las dolors, 6 4
sivals dels plazers menors 6 5
mi faitz tan que ioia·m venha 6 6
sol c'a vos no descovenha. 6 7
       
Chansoneta uai decors. preiar midons
quet retenha. pos me retener non de-
nha.
Chansoneta, vai de cors 7 1
preiar midons que·t retenha, 7 2
pos me retener non denha. 7 3