Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
                                               I
  A Mics en gran cosirier.
  sui per uos e en grieu
  pena. e del mal qieu
  en sufier. non cug qe uos sen
  tas gaire. doncs per qeus metes
  amaire. pos a mi laissas tot lo
  mal. qar amdui no partem p(er)
  egal.
  Amics, en gran cosirier
  sui per vos e en grieu pena,
  e del mal q'ieu en sufier
  on cug qe vos sentas gaire.
  doncs, per qe·us metes amaire
  pos a mi laissas tot lo mal?
  Qar amdui no partem per egal?
                                               II
  D On amors ha tal mestier. pos
  .ii. amics en cadena. qel mal
  qan e la legrier. sen chascus so
  illes ueiaire. qieu pens e no sui
  gabaire. qe la dura dolor coral.
  ai ieu tota a mon cabal.
  Don', amors ha tal mestier
  pos .ii. amics encadena,
  qe·l mal q'an e l'alegrier
  sen chascus soilles veiaire;
  q'ieu pens - e no sui gabaire -
  qe la dura dolor coral
  ai ieu tota a mon cabal.
                                              III
  A Mics sac ses un cartier. de la do
  lor quem mal mena. ben uiras
  mon en conbrier. mas nous cal
  del mieu dan gaire. qe qan no
  men puesc estraire. c(om) qe man
  uos es comunal. an me ben o
  mal atretal.
  Amics, sacses un cartier
  de la dolor que·m malmena
  ben viras mon enconbrier,
  mas no·us cal del mieu dan gaire
  qe - qan no m'en puesc estraire -
  com qe·m an, vos es comunal,
  an me ben o mal atretal.
                                              IV
  D Onna qar ist lauzengier. qe 
  man tout sen e alena. so nostr
  angoissos gerrier. lais men no
  per talen uaire. qar nos son p(re)s
  qab lur braire. nos han basti
  tal ioc mortal. qe no iauzem
  iauzen iornal.
  Donna, qar ist lauzengier
  qe m'an tout sen e alena
  so nostr'angoissos gerrier
  lais m'en no per talen vaire,
  q'ar nos son pres; q'ab lur braire
  nos han basti tal ioc mortal
  qe no iauzem iauzen iornal.
                                              V
  A Mics nul gratz uos refier. q(ua)r
  le mieus ditz uos refrena. de
  uezer me qeus enqier. e si uos
  fas plus gardaire. del mieu
  qez ieu non uueilh faire. be
  us tenc per sobre plus leial. q(ue)
  no son cil del ospital.
  Amics, nul gratz vos refier
  quar le mieus ditz vos refrena
  de vezer me qe·us enqier;
  e si vos fas plus gardaire
  del mieu qez ieu non vueilh faire,
  be·us tenc per sobreplus leial
  que no son cil de l'Ospital.
                                            VI
  D Onna ieu tem a sobrier. qaur
  perdi uos en arena. qe p(er) ditz
  de lauzengier. nostramors
  tornes en caire. per so deg te
  ner en gaire. trop plus q(ue) uos
  per san marsal. qar es la res qi
  plus mi ual.
  Donna, ieu tem a sobrier
  q'aur perdi vos en arena,
  qe per ditz de lauzengier
  nostr'amors tornes en caire;
  per so deg tener en gaire
  trop plus que vos, per San Marsal,
  qar es la res qi plus mi val.
                                           VII
  A Mics tan uos sai aleugier. en
  fach damoroza mena. q(ue)z ieu
  cuidi de cauallier. siaz deue(n)
  gutz camiaiyre. e deg uos o
  ben retraire. qar ben pareis
  qe pensas dal. pueis del mieu
  pensamen nos cal.
  Amics, tan vos sai aleugier
  en fach d'amoroza mena
  quez ieu cuidi de cavallier
  siaz devengutz camiaiyre;
  e deg vos o ben retraire,
  qar ben pareis qe pensas d'al
  pueis del mieu pensamen nos cal.
                                           VIII
  D Onna iamais esparuier. no(n)
    po(r)t ni catz ab serena. sanc
  pueis qem des ioi entier. fui
  de null autran qistaire. ni no
  sui aital bauzaire. mas per
  enueial deslial. mo aleuon
  em fan uenal.
  Donna iamais esparvier
  non port ni catz ab serena
  s'anc pueis qe·m des ioi entier
  fui de null autr'anqistaire,
  ni no sui aital bauzaire;
  mas per enveia·l deslial
  m'o alevon e·m fan venal.
                                             IX
  A Mics creirai uos per aital. qai
  sius aia totz temps leial.
  Amics, creirai vos per aital
  q'aisi·us aia totz temps leial.
                                               X
  D Onna aissi maures lial. qe
  ia mais no pensarai dal.
  Donna, aissi m'aures lial
  qe ia mais no pensarai d'al.