Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

Canso    ar(naut)z. danielh.

don mot son plane p(ri)m.(?)

fas pus ar botonon li

uim. el aussor sim. son

de color. de mainhta flor. e reuer

dis la fuelha. el chant el braylh.

son al ombraylh. dels auzeletz

per la bruelha.

Arnautz Danielh

Canso don mot son plan e prim .

fas pus ar botonon li vim,

e l’aussor sim

son de color

de mainhta flor,

e reverdis la fuelha,

e.l chant e.l braylh

son’a l’ombraylh

dels auzeletz per la bruelha.

Pels bruelhs aug lo chan el

refrim. e per quom no men fas

sa crim. obri e lim. motz de ua

lor. ab art damor. don non ai

cor quem tuelha. ans si be(m) falh.

la sec a tralh. on plus uas mesor

Pels bruelhs aug lo chan e.l refrim,

e per qu’om no m’en fassa crim

obri e lim

motz de valor

ab art d’Amor,

don non ai cor que.m tuelha;

ans, si be.m falh,

la sec a tralh,

on plus vas me s’orguelha.

Re no ual orguelh    guelha.

damador. qua des trabuca son

senhor. de luec aussor. bas elh

terralh. per tal trebalh. que de

ioy lo despuelha. dreitz es la cri(m).

(et) art e rim. sel que damor ian

Re no val orguelh d’amador

qu’ades trabuca son senhor

de luec aussor

bas elh terralh,

per tal trebalh

que de ioy lo despuelha:

dreitz es lacrim,

e art e rim,

sel que d’amor ianguielha.

Bona dona uas cuy    guielha.

azor. ges per erguelh no uau al

lor. mas per paor del deuinalh.

don ioys trassalh. fauc semblan

que nous uuelha. quanc nons

iauzim. de lur noyrim. mal mes

que lor ocuelha.

Bona dona vas cuy azor,

ges per erguelh no vau allor,

mas per paor 

del devinalh

don ioys trassalh,

fauc semblan que no.us vuelha,

qu’anc no.ns iauzim

de lur noyrim:

mal m’es que lor o cuelha.

Arai fam damor don badalh. e

non sec mezura ni talh. sols mo

engualh. quanc non auzim.

del temps caym. amadormeyns

acuelha. cor trichador. per que

mos ioys capduelha.

Ar ai fam d’amor don badalh

e non sec mezura ni talh;

sols m’o engualh

qu’anc non auzim

del temps Caym

amador meyns acuelha

cor trichador:

per que mos ioys capduelha.

Si bem uauc per tot ad esdalh.

mos pessamens lai uos assalh.

quieu clam e ualh. per ioy que(n)s

fim. lai on partim. don souen.

luelh me muelha. dirae de plor.

e de doussor. pro ai damor que(m)

Si bem vauc per tot ad esdalh

mos pessamens lai vos assalh,

qu’ieu clam e valh

per ioy que.ns fim

lai o.n partim,

don soven l’uelh me muelha

d’ira e de plor

e de doussor:

pro ai d’Amor que.m duelha.

Dona qui ques des    duelha.

tuelha. arnautz dreg cor lai ous

honor. quar uostre pretz caduella.

Dona, qui que.s destuelha,

Arnautz dreg cor

lai o.us honor

quar uostre pretz caduella.