Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Naimerig de pegugnan N'Aimeric de Peguilhan
  I
m       Antas uetz soi enquiriç. Si cortz cossi uerç no(n) faz.
          per qieu uueill si appellaz. Esi allor lo çausiç. Chan-
  sons o uers a qest çanç. E respond als demandanz. Com noi troba
  ni sab diuision. Mas sol nom entreuers e chançon.
Mantas vetz soi enquiriç
si cortz cossi verç non faz;
perq'ieu vueill si appellaz,
e si allor lo çausiç,
chansons o vers aqest çanç;
e respond als demandanz
c'om noi troba ni sab division
mas sol nom entre vers e chançon.
  II
q       i eu ai motz mascles auçiç. En chansonettas assaz. Emotz
  feminis pausaz. En uersetz bos egraçiz. E cortz sonez e chaçanz.
  Ai auçuç'en uerseç manz. Et auçida chansoner ab lonc son. Elmotz
  damb dos dun gran el chan dun ton.
Q'ieu ai motz mascles auçiç
en chansonettas assaz,
e motz feminis pausaz
en versetz bos e graçiz;
e cortz sonez e chaçanz
ai auçuç'en verseç manz,
et auçida chansoner ab lonc son,
el motz d'ambdos d'un gran e·l chan d'un ton.
  III
e       si eu (en) soi desmentiz. Qaissi non sia uertaz. Non er hom per
  mi blasmaz. Si per dreit ma contradiz. Anz nes sas sabers plus
  granç. Entrels bons el meus mermanç. Si daiçon port uençer
  segon raison. Qeu non ai ges tot lo sen salamon.
E s'ieu en soi desmentiz
q'aissi non sia vertaz,
non er hom per mi blasmaz,
si per dreit m'a contradiz;
anz n'es sas sabers plus granç
entre·ls bons e·l meus mermanç,
si d'aiçon port vençer segon raison,
q'eu non ai ges tot lo sen Salamon.
  IV
q       ar es de son log partiz. Donneis qi ia fu presaz. mi soi alqes
  desuiaz. De ioi tan ne stau marriz. Qentrel marriz els amanz
  Se mes un pales enianz. Qenianan lu(n)s lautre cre far son pron.
  E noi garda te(m)ps ni per qe ni con.
Qar es de son log partiz
donneis qi ia fu presaz,
mi soi alqes desviaz
de ioi, tan n'estau marriz
q'entr'el marriz e·ls amanz
se mes un pales enianz:
q'enianan l'uns l'autre cre far son pron
e no·i garda temps ni per qe ni con.
  V
q       eis ui anç qel fos faidiz. Seus fos per amor donaz. Us cordos 
  qa dreitz solaz. Nis sira e corç e couiz. per qem par qe dur dos
  tanç. Us mes non façi un anz. Qan regnaua donneis ses traiçon.
  Grieu es qi ue con es esab con fon.
Q'eis vi, anç qel fos faidiz,
s'eus fos per amor donaz
us cordos, q'a dreitz solaz
n'issira e corç e coviz;
per qe·m par qe dur dos tanç
us mes non façi un anz,
qan regnava donneis ses traiçon;
grieu es qi ve con es e sab con fon.
  VI
e       non es tan relinquiz. Si tot me sui desamaz. Qieu no(n) sia
  enamoraz. De tal qe cima (et) raiz. De preç tan qa mi es danz.
  Puis la ualors el semblanz. Son assemblat en tan bella faison.
  Com noi pot neis pensar meillur raison.
E non es tan relinquiz,
si tot me sui desamaz,
q'ieu non sia enamoraz
de tal qe cima et raiz
de preç tan q'a mi es danz,
puis la valors e·l semblanz
son assemblat en tan bella faison
c'om no·i pot neis pensar meilluraison.
  VII
a       bel cors cars gen noiriz. Adreitz e ben faisonaz. Ço qi eus 
 
  uueil dir deuinaz. Qi eu non soi ges tan ardiz. Qi eus prec qe mames
  ab anç. Uos clam merce merceianç. Suffrez qeus am e nous
  quier autre don.
Ai! Bel cors cars, gen noiriz,
adreitz e ben faisonaz,
ço q'ie·us vueil dir devinaz,
q'ieu non soi ges tan ardiz
q'ie·us prec qe m'ames; abanç
vos clam merce merceianç:
suffrez qe·us am e no·us quier autre don.
  VIII
u       es mala spina ten çanç. Al pro guillelm qes presaz. Qel apren-
da de te los moç el son. Qalqes uuilla per uers o per çançon.
Ves Malaspina ten, çanç,
al pro Guillelm q'es presaz:
q'el aprenda de te los moç e·l son,
qalqes vuilla, per vers o per çançon.