Collazione

Versione stampabilePDF version
  I II III IV V VI VII VIII IX
ACDaIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J 1 2 3 4 5 6 7(-v.51)   9
Q 1 2 3 4 5   7    
RU 1 2 3 4 5 6 7 8  
c 1 2 3 4 5 6 7(-v.56) 8  

1
A:  Maintas vets sui enqueritz
C:  Mangtas vers suj enqueritz
Da: Maintas vez  son enqueriz
I:  Mantas  vetz son enquezitz
J:  Maintas ves  soi enqueritz
K:  Mantas  vez  son enquezitz
Q:  Mantaç  veç  son enqerriç
R:  Maintas ves  soy enqueritz
U:  Mantas  vez  sui enquiriz
c:  Mantas  vetz soi enquiriç

2
A:  en cortz cossi  vers  non  fatz;
C:  en cort  cossi  vers  no   fatz;
Da: en cort  co     viers non  fatz;
I:  en cortz consi  vers  non  fatz;
J:  en cortz coissi vers  non  fatz;
K:  en cortz consi  vers  non  fatz;
Q:  en corç  cosi   vers  non  faç;
R:  en cort  cossi  vers  no   fas;
U:  en cort  com si vers  non  faz;
c:  si cortz cossi  verç  non  faz;

3
A:  perq'ieu  voill  sia apellatz,
C:  perq'ieu  vuelh  sia pellatz,
Da: perqen    voilla sia pellatz,
I:  perqu'ieu voill  sia pellatz,
J:  perqu'ieu voilh  sia pelatz,
K:  perqu'ien voill  sia pellatz,
Q:  perq'eu   meil   sia pellatç,
R:  e vuelh   que    sia pelatz,
U:  perq'ieu  vueilh sia apellaz,
c:  perq'ieu  vueill si  appellaz,

4
A:  e sia lor  lo chausitz,
C:  e sia lurs lo chausitz,
Da: e sia lors lo causitz,
I:  e sia lors lo causitz,
J:  e sia lor  lo chauzitz,
K:  e sia lors    causitz,
Q:  e sia lor  lo chausiç,
R:  e sia lur  lo chauziet,
U:  e si allor lo chausiz,
c:  e si allor lo çausiç,

5
A:  
chanssos o  vers aquest chans;
C:  chanso   o  vers aquest chans;
Da: chansons o  vers aquest chans;
I:  chansos  o  vers aquest chanz;
J:  chanso   ho vers aquest chans;
K:  chansos  o  vers aquest chanz;
Q:  chanços  o  vers aqest  chanç;
R:  chanso   o  vers aquest chans;
U:  chanzon  o  vers aqest  chanz;
c:  chansons o  vers aqest  çanç;

6
A:  e respon  als demandans

C:  e respon  als demandans
Da: e respont als demanz
I:  e respont als demandanz
J:  e respon  als demandans
K:  e respont als demandanz
Q:  e respon  als demandanç
R:  e respon  als de mos ams
U:  e respond als demandanz
c:  e respond als demandanz

7
A:  c' om  non troba ni sap devision

C:  qu'om  non troba ni sap devezio
Da: c' om  non troba ni sap devezion
I:  c' om  non troba ni sap devizion
J:  c' om  non troba ni sap devezio
K:  c' om  non troba ni sap devizion
Q:  c' om  noi troba ni sap devision
R:  c' om  non troba ni sap devezio
U:  c' om  non troba ni sab divison
c:  c' om  noi troba ni sab division

8
A:  mas  cant lo nom entre  vers e chansso.

C:  mas  sol  lo nom entre  vers e chanso.
Da: mas  sol  lo nom entre  vers e chanson.
I:  mas  so   lo nom entre  vers e chanson.
J:  mas  quan lo nom entre  vers e chanso.
K:  ma   sol  lo nom entre  vers e chanson.
Q:  mas  sol  lo nom entren vers e chanson.
R:  mais sol  lo nom entre  vers e chanso.
U:  ma   sol     nom entre  vers e chanzon.
c:  mas  sol     nom entre  vers e chançon.

9
A:  Q'  ieu  ai motz mascles auzitz

C:  Qu' ieu  ai motz mascles auzitz
Da: Qu' ieu  ai moz  mascles auzitz
I:  Qu' ieu  ai motz mascles auzitz
J:  Qu' ieu  ai motz mascles auzitz
K:  Qu' ieu  ai motz mascles auzitz
Q:  Q'  eu   ai motç mascles auçir
R:  Q'  ieu  ai motz mascles auzitz
U:  E s'ieu  ai motz mesclaz auziz
c:  Q'  ieu  ai motz mascles auçiç

10
A:  en chansonetas  assatz,

C:  e  chansonetas  assatz,
Da: en chansonetas  assaz,
I:  en chansonetas  assatz,
J:  e  chansonetas  asatz,
K:  en çansonetas   assatz,
Q:  en chançonetas  asaç,
R:  en chansonetas  assatz,
U:  en chanzonetta  assaz,
c:  en chansonettas assaz,

11
A:  e motz femenis  pausatz

C:  e motz femenis  pauzatz
Da: e moz  femenins pauzatz
I:  e motz femenins pauzatz
J:  e motz femenius passatz
K:  e motz femenins pauzatz
Q:  e motç femeinç  trobatç
R:  e motz femenis  pauzatz
U:  e moz  feminis  pausaz
c:  e motz feminis  pausaz

12
A:  en versetz bos  e grazitz;

C:  e  verses  bos  e gen digz;
Da: en versetz bons e grazitz;
I:  en versetz bons e grazitz;
J:  e  versetz bons e grazitz;
K:  en versetz bons e grazitz;
Q:  en vertes  bonç e graçis;
R:  en verses  bos  e grazitz;
U:  en versez  bos  e grasiz;
c:  en versetz bos  e graçiz;

13
A:  e cortz  sonets e trotans

C:  e cortz  sonetz e cochans
Da: e cortz  sonetz e cointatz
I:  e croitz sonetz e coitanz
J:  e cortz  sonetz e trotans
K:  e croiz  sonetz e coitanz
Q:  e tortç  sonetç e toçanç
R:  e cortz  sonetz e trotans
U:  e cortz  sonet  e trotanz
c:  e cortz  sonez  e chaçanz

14
A:  ai     auzitz en versetz manz,

C:  ai ieu auzitz e  verses  mans,
Da: ai     auzitz en versez  manz,
I:  ai     auzitz en versetz mantz,
J:  ai     auzitz e  versetz manis,
K:  ai     auzitz en versetz mantz,
Q:  ai     auçit  en verteç  mainç,
R:  ai     auzir  en vers    prezans,
U:  ai     ausit  en verset  manz,
c:  ai     auçuç' en verseç  manz,

 

15
A:  ai auzit  chanssoneta ab lonc so,

C:  et auzida chansoneta  ab lonc so,
Da: et ausida chansonec   ab lonc son,
I:  et auzida chansonec   ab lonc son,
J:  auzidi chansonem   ab lonc so,
K:  et auzida chansonec   ab lonc so,
Q:  açida  chançoneta  ab lonc son,
R:  chansos ay auzidas ab lonc fo,
U:  audita chansonet   ab lonc son,
c:  et auçida chansoner   ab lonc son,

16 
A:  e·ls motz d'amdos  d'un gran e
·l chan  d'un to.
C:  e·ls motz d'amdos  d'un gran e·l chant d'un to.
Da: e·ls motz d'amdos  d'un gran e·l chant d'un ton.
I:  e·ls motz d'amdos  d'un gran e·l chant d'un ton.
J:  e·ls motz d'amdos  d'un gran e·l casz    un to.
K:  e·ls motz d'amdos  d'un gran e·l chant d'un ton.
Q:  e·ls motç d'amdos  d'un gran e·l chan  el   son.
R:  e·ls mos  ab dos   d'un lonc e·l chans d'un to.
U:  e    moz  d'ambdos d'un gra  e·l can   d'un ton.
c:  el   motz d'ambdos d'un gran e·l chan  d'un ton.

17
A:  E  s'ieu en sui desmentitz

C:  E  s'ieu en so  desmenatz
Da: El s'ieu en soi desmentitz
I:  E  s'ieu en sin desmentitz
J:  E  s'ieu en soi desmentitz
K:  E  s'ieu en soi desmentitz
Q:  E  s'ieu en soi desmentiç
R:  E  s'ieu en soi desmentitz
U:  E  s'ieu en sui desmentiz
c:  E  s'ieu en soi desmentiz

18
A:  c' aissi  non sia vertatz,

C:  qu'aisso  no  sia vertatz,
Da: c' aissi  non sia vertatz,
I:  c' aissi  non sia vertaz,
J:  qu'aissi  non sia vertatz,
K:  c' aissi  non sia vertatz,
Q:  c' aissi  non sia vertaç,
R:  c' aiso   no  sia vertatz,
U:  q' aisi   non sia vertaz,
c:  q' aissi  non sia vertaz,

19
A:  non er  hom per mi blasmatz,

C:  non er  hom per me blasmatz,
Da: non er  hom per mi blasmatz,
I:  non er  hom per mi blamatz,
J:  non er  hom per mi blasmatz,
K:  non er  hom per mi blasmatz,
Q:  no  ver om  per mi blasmaç,
R:  non er  hom per me blasmatz,
U:  non er  hom per mi blasmaz,
c:  non er  hom per mi blasmaz,

20
A:  si per dreich m'o  contraditz;

C:  si per dreg   m'o  contraditz;
Da: si per dreg   m'o  contradiz;
I:  si per dreg   m'o  contraditz;
J:  si per dreg   m'o  contraditz;
K:  si per dreg   m'oi contraditz;
Q:  si per dreiç  non  contradiç;
R:  si per dreg   nom  contraditz;
U:  si per dreit  m'o  contradiz;
c:  si per dreit  m'a  contradiz;

21
A:  ans n'er sos sabers plus grans

C:  ans   er sos sabers plus grans
Da: ans n'er sos sabeir plus granz
I:  anz n'er sos sabers plus granz
J:  ans n'er sos sabers plus grans
K:  anz n'er sos sabers plus granz
Q:  anç n'er son sabers plus gratiç
R:  ans n'er sos sabers      grazitz
U:  anz n'es sos sabers plus granz
c:  anz n'es sas sabers plus granç

22
A:  entre·ls bos  e·l mieus mermans,

C:  entre·ls bos  e·l mieus mermans,
Da: entre·l  bons e·l miens mermanz,
I:  entre·ls bons e·l mieus mermanz,
J:  entre·ls bos  e·l mieus mermans,
K:  entre·ls bons e·l mieus mermanz,
Q:  entre·ls pros e·l mieo  mermanç,
R:  entre·ls bos  e·l mieus mermatz,
U:  entre·l  bons e·l meus  mermanz,
c:  entre·ls bons e·l meus  mermanç,

23
A:  si d'aisso·m pot  vensser segon razo,

C:  si s'aisso·m pot  venser  segon razo,
Da: si d'aisso·m pot  venser  segon rason,
I:  si d'aisso·n pot  venser  segon rason,
J:  si d'aisso·m pot  venser  segon razo,
K:  si d'aisso·m pot  venser  segon rason,
Q:  si d'aiso·m  pot  vençer  segon raçon,
R:  qi d'aiso·m  pot  venser  segon razo,
U:  si d'aizo·poit venzer  segon raison,
c:  si d'aiçon   port vençer  segon raison,

24
A:  q' eu   non ai ges   tot lo sen Salamo.
C:  qu'eu   no  ai ges   tot lo sen Salamo.

Da: qu'eu   non ai ges   tot lo sen Salamon.
I:  qu'eu   non ai ges i tot lo sen Salamon.
J:  qu'ieu  non ai ges   tot lo sen Salamo.
K:  qu'eu   non ai ges   tot lo sen Salamon.
Q:  com     non ai ges   tot lo sen Salamon.
R:  q' ieu  non ai ges   tot lo sen Salamo.
U:  q' eu   non ai ges   tot lo sen Salamon.
c:  q' eu   non ai ges   tot lo sen Salamon.

25
A:  Car  es de son luoc  issitz

C:  Quar es de son loc   paratz
Da: Car  es de son loc   issitz
I:  Car  es de son loc   issitz
J:  Quar es de son luoc  issitz
K:  Car  es de son loc   issitz
Q:  Car  es de son luoc  periç
R:  Car  es de son loc   partitz
U:  Qar  es de son loing partiz
c:  Qar  es de son log   partiz

26
A:  dompneis que ia  fon prezatz,

C:  domners  que ia  fo  prezatz,
Da: dompneis que ia  fon presatz,
I:  dompneis que ia  fon presatz,
J:  dompneis que ia  fon prezatz,
K:  domneis  qe  ia  fon presatz,
Q:  domneis  qe  ia  fon preiatç,
R:  domneys  que son ia  prezatz,
U:  donneis  qe  ia  fo  prezaz,
c:  donneis  qi  ia  fu  presaz,

27
A:  mi sui alques desviatz

C:  mi suj alques desviatz
Da: mi son alques desviatz
I:  mi son alques desviatz
J:  me soi alques desviatz
K:  mi son alques desviatz
Q:  mi soi alqes  desviatç
R:  ne soi alques desviatz
U:  mi soi alqes  desviatz
c:  mi soi alqes  desviaz

28
A:  d'amar, tant n'estau  marritz

C:  de ioy, tant m'estau  marritz
Da: d'amar, tan  n'estauc marritz
I:  d'amar, tan  n'estauc maritz
J:  d'amar, tan  n'estauc marritz
K:  d'amar, tan  n'esauc  marritz
Q:  de ioi, tant   esaudj marriç
R:  de ioi, tan  n'estau  marritz
U:  de ioi, tan  m'estai  marriz
c:  de ioi, tan  n'estau  marriz

29
A:  q'  entr' amairitz    et   amans

C:  qu' entre maritz      et   amans
Da: qu' entr' amairitz    et   amanz
I:  qu' entr' amairitz    et   amanz
J:  qu' entr' amairitz    e    amans
K:  qu' entr' amairritz   et   amanz
Q:  q'  entr' amairanç    et   amanç
R:  car ieu   conosc que  en   mans
U:  q'  entr' el·s mariz  el·s amanz
c:  q'  entr' el marriz   e·ls amanz

30
A:  s'es mes us  pales engans:

C:  s'es mes us  pales enjans:
Da: s'es mes us  pales enianz:
I:  s'es mes uns pales enianz:
J:  s'es mes us  pales engans:
K:  s'es mes uns pales enianz:
Q:  c'es mes us  pales enianç:
R:  s'es mes us  pales engans:
U:  s'es mes un  pales enians:
c:  se   mes un  pales enianz:

31
A:  q'  enganan cre l'us  l'autre far  son      pro

C:  qu' enjanan     l'us  l'autre cre  far son  pro
Da: qu' enianan cre l'un  l'autre far  son      pron
I:  qu' enianan cre l'un  l'autre far  son      pro
J:  qu' enganan cre l'us  l'autre far  son      pro
K:  qu' enianan cre l'un  l'autre far  son      pron
Q:  q'  enianan cre l'un  l'autre far  son      pron
R:  que enganan cre l'us  l'autre far  son      pro
U:  q'  enianan     l'uns l'autre crei far son  pron
c:  q'  enianan     l'uns l'autre cre  far son  pron

32
A:  e no·i gardon temps ni per que ni co.
C:  e no·i guardo temps ni per que ni quo.

Da: e no·i gardan temps ni per que ni con.
I:  e no·i gardin temps ni per que ni con.
J:  e non  gardon tems  ni per que ni co.
K:  e non  gardan temps ni per que ni com.
Q:  e no·i garda  tems  ni per qe  ni con.
R:  e no·y garda  temps ni per que ni co.
U:  e no·i gard   temps ni per qe  ni cum.
c:  e no·i garda  temps ni per qe  ni con.

33
A:  Q' ieu vi, anz que fos faiditz,

C:  Qu'ieu vi, anz que fos faiditz,
Da: Qu'ieu vi, ans que fos faiditz,
I:  Qu'ieu vi, ans que fos faiditz,
J:  Qu'ieu vi, ans que fos faiditz,
K:  Qu'ieu vi, ans que fos faiditz,
Q:  Q' eu  vi, anç qe  fos faidiç,
R:     Ieu yi, ans que fos faizitz,
U:  Q' eu  vi, anz qel fos faidiz,
c:  Q' eis vi, anç qel fos faidiz,

34
A:  si  ·us  fos per amor  donatz

C:  si       fos per amor  donatz
Da: si  ·us  fos per amor  donatz
I:  si  ·us  fos per amor  donatz
J:  si  ·us  fos per amor  donatz
K:  si  ·us  fos per amor  donatz
Q:  si  ·us  fos per amor  donatç
R:  que  si  fos per amors datz
U:  s'eu     fos per amor  donaz
c:  s'eus    fos per amor  donaz

35
A:  us  cordos,  q' a  dreich solatz

C:  us  cordos,  qu'a  dreg   solatz
Da: us  cordons, c' a  dreg   solatz
I:  us  cordos,  c' a  dreg   solatz
J:  us  cordos,  qu'a  dreit  solatz
K:  vos cordos,  c' a  dreg   solatz
Q:  uns qordons, c' a  dieg   solatç
R:  us  cordo,   que   bel    solatz
U:  us  coidos,  q' as dreiz  sollaz
c:  us  cordos,  q' a  dreitz solaz

36
A:  n' issi'  acortz e  covitz,

C:  n' issir  acortz e  covitz;
Da: n' issi'  acortz e  covitz;
I:  n' issi'  acortz e  covitz;
J:  n' issi'  acortz e  convitz;
K:  n' issi'  acortz e  covitz;
Q:  ne issir  acortç e  convitç;
R:  n' issi'a e riey    covitz;
U:  n' issi   cortz  e  conviz;
c:  n' issira e corç e  coviz;

37
A:  per qe·m par que dur dos tans

C:  per quem par que dur dos tans
Da: per qe·m par que dur dos tanz
I:  per quem par que dur dos tanz
J:  per quem par que dur dos tans
K:  per qe·m par que dur dos tans
Q:  per qim  par qe  dur dos tans
R:  per que  par que dur dos tans
U:  per qe·m par qe  dur dos tanz
c:  per qe·m par qe  dur dos tanç

38
A:  us  mes non    fazia  us  ans,
C:  us  mes no     fazia  us  ans,

Da: us  mes no     fazi  ·us  anz,
I:  
uns mes non    fazi  ·us  anz,
J:  us  mes non    fazia  us  ans,
K:  vos mes non    fazia  us  ans,
Q:  un  mes no     façia  uns ans,
R:  .i. mes no sol far    .i. ans,
U:  un  mes non    fazi  ·us  ans,
c:  us  mes non    façi   un  anz,

39
A:  qan   reignava  dompneis ses trahizo;

C:  quan  renhava   domneys  ses tracio;
Da: cant  reignava  dompneis ses trasion;
I:  que   reingnava domneis  ses traison;
J:  quant renhava   dompneis ses ochaiszo;
K:  qant  reingnava domneis  ses traison;
Q:  can   reinava   domneis  ces tracion;
R:  can   renhava   domneis  ses nassiorz;
U:  qan   reignava  donneis  ses traizo;
c:  qan   regnava   donneis  ses traiçon;

40
A:  greu  es  qui  ve   cum es   e    sap cum fo.

C:  et    este    vius  qui vi   ni   sap quo fo.
Da: greu  es  qui  ve   con es   e    sap con fon.
I:  greu  es  qui  ve   com es   e    sap con fon.
J:  greu  es  qui  ve   com es   e    sap com fo.
K:  greu  es  qui  ve   com es   e    sap con fon.
Q:  greu  es  qi   ve   com es   et   sap con fon.
R:  es    me  greu q'   ieu vi   e    sap com fo.
U:  grieu es  qi   ve   con es   e    sab con fo.
c:  grieu es  qi   ve   con es   e    sab con fon.

41
A:  Mas non es  tant relenquitz,

C:  E   non es  tan  relenquitz,
Da: E   non es  tan  relinquitz,
I:  E   non es  tan  relinquintz,
J:  Mas non es  tant relenquitz,
K:  E   non es  tant relinquitz,
R:      Non es  tau  relenquitz,
U:  E   non es  tan  relinquiz,
c:  E   non es  tan  relinquiz,

42
A:  si tot me sui desamatz,

C:  si tot mi suj dezamatz,
Da: si tot mi soi desamatz,
I:  si tot mi sui desamaz,
J:  si tot me soi deszamatz,
K:  si to  mi soi desamatz,
R:  si tot me suy dezamatz,
U:  si tot me sui desamaz,
c:  si tot me sui desamaz,

43
A:  q' ieu  non sia enamoratz

C:  qu'ieu  no  sia enamoratz
Da: q' ieu  non sia enamoratz
I:  qu'eu   non so  enamoratz
J:  qu'ieu  non sia enamoratz
K:  qu'ieu  non si  enamoratz
R:  q' ieu  no  sia enamoratz
U:  q' eu   non sia ennamoraz
c:  q' ieu  non sia enamoraz

44
A:  de tal q'  es cima e  razitz

C:  de tal qu' es cima e  razitz
Da: de tal qu' es sim  e  raitz
I:  de tal qu' es sim  e  ratz
J:  de tal qu' es sim  e  razitz
K:  de tal qu' es sim  e  raitz
R:  de tal que es sim  e  razitz
U:  de tal qe     cima e  raiz
c:  de tal qe     cima et raiz

45
A:  de pretz tant c' a  mi es dans,

C:  de pretz tan  qu'a  me es dans,
Da: de pretz tant c' a  mi es danz,
I:  de pretz tant c' a  mi es danz,
J:  de pretz tant qu'a  m' es dans,
K:  de pretz tant c' a  mi es danz,
R:  de pretz per  c' a  mi es dans,
U:  de prez  tan  q' an mi es danz,
c:  de preç  tan  q' a  mi es danz,

46
A:  puois la valors e
·l semblans
C:  pus   la valors e·l semblans
Da: pueis la valors e·l semblanz
I:  pois  la valors e·l semblanz
J:  pueis la valors e·l semblans
K:  pois  la valors e·l semblanz
R:  can   la valor  e·l semblans
U:  pui   la valorz e·l semblanz
c:  puis  la valors e·l semblanz

47
A:  son assemblat  en tant bella faisso

C:  son assemblatz en tan  bella faisso
Da: son assemblat  en tan  bella faisson
I:  son asenblat   en tan  bella faisson
J:  son assemblat  en tan  bella faisso
K:  son asemblat   en tan  bella faisson
R:  son assemblar  en tan  bella faisso
U:  son asemblat   en tan  bella faisos
c:  son assemblat  en tan  bella faison

48
A:  c' om no
·i pot plus penssar meilluraso.
C:  qu'om no·i pot neys pessar  meluirazo.
Da: c' om no·i pot neis pensar  meillurazon.
I:  c' om no·i pot neis pensar  meillurason.
J:  c' om no·i pot plus pensar  meilhuraszo.
K:  c' om no·i pot neis pensar  meillurason.
R:  c' om no·i pot ges  pensar  melhuiyrazo.
U:  c' om no·i pot neis pensar  meilluraison.
c:  c' om no·i pot neis pensar  meilluraison.

49
A:  Ai! Bels cors cars, gen noiritz,

C:  Ai! Belh cors cars, gen noiritz,
Da: Ai! Bels cors cars, gen noiritz,
I:  Ai! Bels cors cars, gen noiritz,
J:  Ai! Bels cors cars, gen noiritz,
K:  Ai! Bels cors cars, gen noiritz,
Q:  Ai! Bels cors cars, gens norriç,
R:  Ai! Bel  cors gay,  gen noiritz,
U:  Ai! Bel  cor  cars, genz noriz,
c:  Ai! Bel  cors cars, gen noiriz,

50
A:  adreitz e    gen   faissonatz,

C:  e       gent adregz e be fagz,
Da: adreitz e    beinz faissonatz,
I:  adreg   ben  afoissonatz,
J:  adreitz e    gent  faisonatz,
K:  adreg   ben  afaissonatz,
Q:  adreich e    bell  fachonaç,
R:  adretz  e    ben   faissonatz,
U:  adreiz  e    ben   faizonaz,
c:  adreitz e    ben   faisonaz,

51
A:  so q' ie
·us vuoill dir devinatz,
C:  so qu'ieu   vuelh  dir devinatz,
Da: so qu'e·us  voill  dir devinatz,
I:  so qu'e·us  voill  dir devinatz,
K:  so qu'e·us  voil   dir devinatz,
Q:  so qe·us    voil   dir divinatç,
R:  so que      vuelh      devinatz,
U:  ço qe·us    voilh  dir devinaz,
c:  ço q'ie·us  vueil  dir devinaz,

52
A:  q' ieu non sui ies tant arditz

C:  qu'ieu no  suy ges tan  arditz
Da: qu'eu  non son ges tant arditz
I:  qu'ieu non son ges tan  arditz
J:  qu'ieu non soi ges tant arditz
K:  qu'eu  non son ges tan  arditz
Q:  q' eu  no  sai ges tan  ardiç
R:  qi ges no  soi     tan  arditz
U:  q' ieu non soi ges tant ardiz
c:  q' ieu non soi ges tan  ardiz

53
A:  q'ieu    prec que m' ames;  enans

C:  vos      prec     me ametz; abans
Da: qu'e·us  prec que m' ames;  abanz
I:  qui·us   prec que m' ames;  abanz
J:  qu'ie·us prec que m' ames;  enans
K:  qu'e·us  prec que m' ames;  abanz
Q:  qe·us    prec qe  m' amas;  abanç
R:  qu'e·us  prec qu' ey ames;  abans
U:  q'ie·us  prec qe  m' ames;  abanz
c:  q'ie·us  prec qe  m' ames;  abanç

54
A:  vos clam merce merceians:

C:  vos clam merce meceyans:
Da: vos clam merce merceianz:
I:  vos clam merce merceianz:
J:  vos clam merce merceians:
K:  vos clam merce merceianz:
Q:  vos qer  merce merceians:
R:  vos clam merce mercejians:
U:  vos clam merce merceanz:
c:  vos clam merce merceianç:

55
A:  sofretz  q'ie
·us  am e no·us    qier  autre do
C:  sufretz  qu'ie·us am e no·us    quier autre do
Da: suffretz qu'e·us  am e no·us    quier autre don
I:  sufretz  qu'e·us  am e nos      quier auter don
J:  sufres   qu'ie·us am e no·us    quier autre do
K:  sufretz  qu'e·us  am e nos      quier autre don
Q:  sofreç   qe·us    am q'eu no·us qer   autre don
R:  sufretz  q'ie·us  am e no·us    qier  autre do
U:  sufrez   qe·us    am e non uus  qier  autre don
c:  suffrez  qe·us    am e no·us    quier autre don.

56
A:  e  ia  d'aquest no
·m devetz dir de no.
C:  ges d'aquest no·m devetz dir de no.
Da: e  ia  d'aquest no·m deves  dir de non.
I:  e  ia  d'aquest non  devetz dir de non.
J:  e  ja  d'aquest no·m devetz dir de no.
K:  e  ia  d'aquest no·m devez  dir de non.
Q:  ni ia  de chest non  deveç  dir de non.
R:  e  ia  d'aquest no·m devetz dir de no.
U:  e  ges d'aiso   non  devez  dir de no.

57
A:  Vas Malespina  ten, chans,

C:  Vas Malespina, vai  chans,
Da: Ves Malespina  ten, chanz,
I:  Ves Malespina  ten, chanz,
K:  Ves Malespina  ten, chanz,
R:  Vas Malspina   ten, chanso,
U:  Ves Malaspina  ten, zanz,
c:  Ves Malaspina  ten, çanç,

58
A:  al pro  Guillem  q' es  prezans:

C:  al pro  Guillem  qu'es  prezatz:
Da: al pro  Guillem  qu'es  prezanz:
I:  al pro  Guillem  qu'es  prezanz:
K:  al pro  Guillem  q' es  prezanz:
R:  al pros Guillem  qu'es  prezans:
U:  al pros Guilhelm q' es  prezaz:
c:  al pro  Guillelm q' es  presaz:

59
A:  q' el  aprenda  de te   los motz e
·l so,
C:  qu'elh enprenda de totz los motz e·l so,
Da: qu'el  aprenda  de te   los motz e·l son,
I:  qu'el  aprenda  de te   los motz e·l son,
K:  qu'el  aprenda  de te   los motz e·l son,
R:  qu'el  aprenda  de tu   los motz e·l so,
U:  qe il  aprenda  de te   los moz  e·l son,
c:  q' el  aprenda  de te   los moç  e·l son,

60
A:  
calqe
is  vuoilla, per vers o per chansso.
C:  qualques vuelha,  per vers o per chanso.
Da: calques  voilla,  per vers o per chanson. 
I:  calsques voilla,  per vers o per chanson.
K:  calsques voilla,  per vers o per chanson.
R:  calques  vuelha,  per vers o per chanso.
U:  qalqes   vuilla,  per vers o per chanzon.
c:  qalqes   vuilla,  per vers o per çançon.

61
A:  Na Biatriz  d'Est, l'enans

C:  Na Beatriz  d'Els, l'enans
Da: Na Biatritz d'Est, l'enanz
I:  Na Biatritz d'Est, l'enanz
J:  Na Biatris  d'Est, l'enans
K:  Na Biatriz  d'Est, l'enanz

62
A:  de vos mi plaz,  qe
·is fai grans,
C:  de vos mi platz, que   son grans,
Da: de vos mi platz, qu'es fa  granz,
I:  de vos mi platz, qu'es fa  granz,
J:  de vos mi plaz,  qu'es fai grans,
K:  de vos mi platz, qu'es fa  granz,

63
A:  e  a vos lauzar  si  son pres tuich li bo:

C:  en   vos lauzar  sen son pres tug   li bo:
Da: e  a vos lauzar  si  son pres tuich    bon:
I:  c' a vos lauzar  si  son prez tuit  li bon:
J:  qu'a vos lauszar si  son mes  tug   li bo:
K:  c' a vos lauzar  si  son pres tuit  li bon:

64
A:  perq'ieu  ab vos dauri  mon vers-chansso.

C:  perque    de vos dauri  mo  vers-chanso.
Da: perqu'eu  ab vos dauria mon vers-chanson.
I:  perqu'eu  ab ves dauri  mon vers-chanson.
J:  perqu'ieu ab vos dauri  mon vers-chanso.
K:  perqu'ieu ab vos dauri  mon vers-chanson.