Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

    I
  Lo ferm uoler quel cor mintra. Nom po t
  ges becs escoinssendre ni ongla. De lau
  sengier que pert per mal dir s arma. Epuois
  no(n) laus batrab ram ni ab uerga. Siuals afrau
  lai on non aurai oncle. Jausirai ioi en uergier
  o dins cambra.
  Lo ferm voler qu'el cor m'intra
  no.m pot ges becs escoinssendre ni ongla
  de lausengier que pert per mal dir s'arma
  e puois non l'aus batr'ab ram ni ab verga
  sivals a frau lai on non aurai oncle
  jausirai joi en vergier o dins chambra.​
    II
  Qan mi souen della cambra on a mondan sai
  que nuls no(n) intra. Amic son tut plus que fraire
  ni oncle. No(n) ai membre nom fremisca neis lo(n)
  ga. Aissi com fau lenfans denan la uerga. Tal
  paor a que sia prop de sarma
  Can mi soven de la chambra
  on a mon dan sai que nuls non intra
  amic son tut plus que fraire ni oncle
  non ai membre no.m fremisca neis l'ongla
  aisi com fai l'enfans denan la verga
  tal paor a que sia prop de s’arma
    III
  Del cors li fos non de larma. Quem cosentis a
  sellat dinz sa chambra. Que plus me nafral
  car que colps de uerga. Car lo sieus sers lai on
  il es no(n) intra. Delleis serai si con es carns et
  ongla. Eno(n) creirai castic damic ni doncle.
  Del cors li fos no de l’arma
  que.m consentis a sellat dins sa chambra
  que plus me nafra’l cor que colps de verga
  car lo sieus sers lai on il es non intra
  de leis serai si con es carns et ongla
  e non crerrai castic d’amic ni d’oncle.
    IV
  Anc la seror de mon oncle. No(n) amei plus ni
  tant per aquestarma. Caitan uezis com es lo detz
  de l ongla. Sa lei plagues uolgresser de sa cha(m)
  bra. De mi pot far lamors quinz el cor mintra.
  Miels a son uol com fortz de freuol uerga.
  Anc la serror de mon oncle
  non amei plus ni tant per aquest’arma
  c’aitan vezis con es lo detz de l’ongla
  s’a lei plagues volgr’esser de sa chambra
  de mi pot far l’amors qu’inz el cor m’intra
  mielz a son vol com fortz de frevol verga.
    V
  Puois flori la seca uerga. Ni de nada(m) foro fr
  aire ni oncle. Tan fin amors co(m) cella q(ue)l cor
  mintra. No(n) cuitz qanc fos en cors no neis en
  arma. On queu estei fors en plan o dins cha(m)
  bra. Mos cors nos part delei tan co(m) ten lo(n)gla.
  Puois flori la seca verga
  ni de n’Adam foro fraire ni oncle
  tan fin’amors con cella qu’el cor m’intra
  non cuitz qu’anc fos en cors no neis en arma
  on qu’eu estei fors en plan o dins chambra
  mos cors no.s part de lei tan com ten l’ongla.
    VI
  Aissi sen pren esen ongla. Mos cors en lei
  co(m) les cors en la uerga. Quil mes de ioi tors
  e palais echambra. Eno(n) am tant paret fraire
  ni oncle. Quen parauis n aura doble ioi mar
  ma. Si ia nuils hom per ben amar laintra.
  Aissi s’enpren e s’enongla
  mos cors en lei co l’escors’en la verga
  qu’il m’es de joi tors e palais e chambra
  e non am tant parent fraire ni oncle
  qu’en paravis n’aura doble joi m’arma
  si ja nuls hom per ben amar la intra.
    VII
  Arnautz tramet son chantar doncle dongla.
  Ab grat dellei qe de sa uerga larma. Son desir
  at qab pretz dinz cha(m)bra intra.
  Arnautz tramet son chantar d’oncle d’ongla
  ab grat de lei que de sa verga l’arma
  son desirat qu’ab pretz dinz chambra intra.