Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Dautra guiza edautra razon. mau*
achantar que no sol. enous cuge*
que demon dol. esper afar bona chanson
mas mestier mes. quieu fassa merceia*
amans chantan. leis que mencolpa tor*
quieu nai lezer. questiers non parla*
tres.
 
I.
Dautra guiza e d’autra razon
m’av[en] a chantar que no sol,
e no·us cuge[tz] que de mon dol
esper a far bona chanson,
mas mestier m’es qu’ieu fassa merceia[r]
a mans, chantan leis que m’encolp’a tor[t]
qu’ieu n’ai lezer, qu’estiers non parl’a[b] tres.
Merce dei trobar eperdon. sil dreitz uzat
ges nom destol. calque demerceiar nom
tol. ia saluet merces lo lairon. cautre
ben nol podia saluar. ieu nonai plus
uas ma uida confort. que sil dreit cai
nom ual uaillam merces.
 
II.
Merce dei trobar e perdon
si·l dreitz uzatges no·m destol
cal que de merceiar no·m tol;
ia salvet Merces lo lairon
c’autre ben no·l podia salvar:
ieu non ai plus vas ma vida confort
que, si·l dreit c’ai no·m val, vailla·m Merces.
Donx ha hom dreg enamor non. mas
cuidarion so li fol. quelaus encolpara
sis uol. quar li franses no son guasco(n).
equar la naus frais ans que fos abar.
las peraital colpa soi pres demort. que
dals percrist nosai canc tort lagues.
 
III.
Donx ha hom dreg en amor? Non,
mas cuidarion so li fol,
qu'ela·us encolpara, si·s vol,
quar li Franses no son Guascon
e quar la naus frais ans que fos a Bar:
las! per aital colpa soi pres de mort,
que d’als, per Crist, no sai c’anc tort l’agues.
Ar conosc ieu esap mi bon. com nos pa
rt leu de so que uol. ans na cor plus
humil emol . si tot lestrai un tems son
don. permeus o dic canc nopuec dezam
ar. cela q(ue)m tol deltot ioi edeport. ans me
dezafortis ades on peger mes.
IV.
Ar conosc ieu, e sap mi bon,
c’om no·s part leu de so que vol,
ans n’a cor plus humil e mol
si tot l’estrai un tems son don:
per me·us o dic c’anc no puec dezamar
cela que·m tol del tot ioi e deport,
ans me dezafortis ades on peger m’es.
Huei mais senhor companhon. perdieu
ans que deltot mafol. preiatz lieis don
mamor nol tol. que naia merce com
del son. ediguas tug pos no laus aus
nomnar. bella prendetz per nos narnaut
*ar endefes.
 
V.
Hueimais, senhor companhon,
per Dieu, ans que del tot m’afol,
preiatz lieis, don m’amor no·l tol,
que n’aia merce com del son,
e diguas tug, pos no l’aus aus nomnar:
bella, prendetz per nos n’Arnaut [...
...chant]ar en defes.