Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

PUs en raimuns ar(naut)z. de

en turc malecx.   maru(elh)

defen naynan e sos decx.

(et) ieu serai uielhs e ca

necx. ans quem acort en aitals

precx. don puesca uenir ta(n) gra(n)s

pecx. al cornar lagra mestiers

becx. ab que trasques del cor los

crecx. e pueys pogra leu uenir

secx. que fums es fort quem in

trels plecx.

Arnautz de Maruelh

Pus en Raimuns en Turc Malecx   

defen n’Aynan e sos decx,

e ieu serai vielhs e canecx

ans que m’acort en aitals precx

don puesca venir tan grans pecx:

al cornar l’agra mestiers becx

ab que trasques del cor los crecx;

e pueys pogra leu venir secx

que fums es fort que mi.ntre.ls plecx.

Ben lagra ops que fos becutz.

el becx que fos loncx (et) agutz. q(ua)r

lo corn es fers e pelutz. que se

tapon en la palutz. (et) anc un

iorn non estet mutz. de prop li

relhen lolis glutz. per so me dis

corn lairendutz. e qui sabora lais

condutz. iamais nos coue sia

Ben l’agra ops que fos becutz

e.l becx que fos loncx e agutz,

quar lo corn es fers e pelutz

que se tapon en la palutz,

e anc un iorn non estet mutz.

De prop li relhen lo lis glutz

per so me dis: «corn, l'ai rendutz»

e qui sabora lais condutz

iamais no.s cove sia drutz.

Quar proi agra dazauz    drutz.

assays. de pus leus q(ue) ualgr(an)

mais. e si en bernatz sen estrais.

per cristanc noi fes que sauays.

si paor lin pres ni esglays. quar

sil trobes de uos lor ays. sil escau

detal colhel cays. e nos coue q(ue)

dona bays. selh que corna lo corn

Quar pro.i agra d’azauz assays,

de pus leus que valgran mais;

e si en Bernatz s’en estrais,

per Crist, anc no.i fes que savays,

si paor li.n pres ni esglays:

quar si.l trobes de vos lo rays,

si l’escaudet al colh e.l cays;

e no.s cove que dona bays

selh que corna lo corn putnays.

Ges so sapchatz ieu.   putnays.

nom acort. als digz den raimu(n)

de durfort. quar si cornessa p(er) de

port. leu trobera fors contrafort.

e la pudor agral tot mort. que ol

pus fort que fems en ort. e qui

que ja lon desconort. bernatz de

cornes fai gran tort. lauzatz ne

dieu queus na estort.

Ges so, sapchatz, ieu no m’acort

als digz d’en Raimun de Durfort,

quar si cornessa per deport

leu trobera fors contrafort

e la pudor agra.l tot mort,

que ol pus fort que fems en ort;

e qui que ja lo.n desconort,

Bernatz de Cornes, fai gran tort.

Lauzatz ne Dieu que.us n’a estort!

Benes estortz de gran perilh. q(ua)r

retrag fora uostre filh. e a tugh

aquels de cornilh. si la cornes en

lefonilh. en loc fer don nom me

rauilh. entre lesquinel pentenil.

lai on se sangna de rouilh. q(ue) gra(n)

cor a ques nestendilh. ia tan no

sabra de grondilh. nol compisses

lo grunh el cylh.

 

Ben es estortz de gran perilh

quar retrag for’a vostre filh

e a tugh aquels de Cornilh;

si la cornes en l’efonilh,

en loc fer don no.m meravilh,

entre l’esquin’e.l pentenil,

lai on se sangna de rovilh,

que gran cor a que.s n’estendilh:

ia tan no sabra de grondilh

no.l compisses lo grunh e.l cylh.

Bernatz de cornes uos estrilh.

al corn cornar ses gran dozilh. ab

que trauc la penel pentilh. pueys

poira cornar ses perilh.

Bernatz de Cornes vos’estrilh

al corn cornar ses gran dozilh

ab que trauc la pen’e.l pentilh:              

pueys poira cornar ses perilh.