Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Dautra guizae    ar(naut)z. daniel.
dautra razo. ma uena
chantar que no sol. e
nous cugetz que de mo(n)
dol. esper a far bona chanso. mas
mestiers mes quieu fassa mercey
ar. amoutz chantan lieys qui
mencolpa tort. quieu nai lezer
questiers non parlabtres.
I.
D'
autra guiza e d’autra razo .
m’aven a chantar que no sol,
e no·us cugetz que de mon dol
esper a far bona chanso
mas mestiers m’es qu’ieu fassa merceyar
a moutz, chantan lieys qui m’encolp’a tort,
qu’ieu n’ai lezer, qu’estiers non parl’ab tres.
Merce dey trobar e perdo. tal q(ue)
de merceyar nom col. ia saluet
merce lo lairo. quautre be nol
podia saluar. ieu no(n) ai ues ma
uida cofort. que sil dreyt quay
nom ual ualham merces.
II.
Merce dey trobar e perdo,
tal que de merceyar no·m col;
ia salvet Merce lo lairo
qu’autre be no·l podia salvar;
ieu non ai ves ma vida cofort
que, si·l dreyt qu’ay no·m val, valha·m Merces.
Don a hom dreg en amor no.
mas cujarion so li fol. quelans
en colpara sis uol. quar li fran
ces no son guasco. e quar la naus
frays ans de bar. las per tal col
pa suy pres de mort. que dals
per crist no sai quieu tort la
III.
Don a hom dreg en amor? No,
mas cuiarion so li fol,
qu’ela·ns encolpara, si·s vol,
quar li Frances no son Guasco
e quar la naus frays ans de Bar;
las! per tal colpa suy pres de mort,
que d’als, per Crist, no sai qu’ieu tort l’agues.
Ar conosc ieu e sap    gues.
mi bo. quom nos part leu de so
que uol. ans na cor plus humil
e mol. si tot lestrai un temps so(n)
do. per mius o dic quanc nom
puec dezamar. selha quem tolh
ioy e deport. ans ma fortis ades
on pieger mes.
IV.
Ar conosc ieu, e sap mi bo,
qu’om no·s part leu de so que vol,
ans n’a cor plus humil e mol
si tot l’estrai un temps son do:
per mi·us o dic qu’anc no·m puec dezamar
selha que·m tolh ioy e deport,
ans m’afortis ades on pieger m’es.
Hueymais senhor e conpanho.
per dieu ans que del totmafol.
preyatz lieys don mamor nos
tol. quen aya merce cum del so.
e diguas tug pus ieunon laus
nomnar. bela prendetz per nos
narnaut encort. e no metatz
son chantar en deues.
V.
Hueymais, senhor e conpanho,
per Dieu, ans que del tot m’afol,
preyatz lieys, don m’amor no·s tol,
que n’aya merce cum del so,
e diguas tug, pus ieu non l’aus nomnar:
bela, prendetz per nos n’Arnaut en cort
e no metatz son chantar en deves.