Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Arnautz daniels   Arnautz Daniels
    I
  Ar uei uermeills blaus blancs egruocs. uer
  giers plans plais  tertres euaus. El uotz
  dels ausels sone tint. Abdouz acort matin eta
  rt. Som met encor queu colore mon chan. Du(n)
  aital flor dolo frugs siamors. Eiois lo gars elo
  lors de noi grandros
  Ar vei vermeills blaus blancs e gruocs
  vergiers plans plais tertres e vaus
  e∙l votz dels ausels son'e tint
  ab douz acort matin e tart
  So∙m met en cor qu'eu colore mon chan
  d'un'aital flor do lo frugs si Amors
  e Iois lo gars e l'olors d'Enoi grandros.
    II
  Damor me preu pessam lo fuocs. El desiers
  dous ecoraus. El mals es amoros que(m) sint. El
  flama suaus on plus mart. Camors enquier
  lossieus daital semblan fiels francs fis merce
  ians parcedors. Carasa cort noz enois eual bla
  dres. 
  D'Amor me preu pessa∙m lo fuocs
  e∙l desiers dous e coraus
  e∙l mals es amoros que∙m sint
  e∙l flama suaus on plus m'art
  c'Amors enquier los sieus d'aital semblan
  fiels francs fis merceians parcedors
  car a sa cort noz enois e val bladres.
    III
  A mi nos camia temps ni luocs. Coseills azi
  na bes ni maus. Esieu al mieu enten uos mi
  nt jamais la bella nom regart. On mestai
  cors durme(n) ueillan. Quieu no(n) uoill gos qa(m)
  pes sas grans ualors. Esser ses lei on plus
  ualc alisandros.
  A mi no∙s camia temps ni luocs
  coseills azina bes ni maus
  e s'ieu al mieu enten vos mint
  jamais la bella no∙m regart
  on m'estai cors durmen veillan
  qu'ieu non voill gos qa∙m pes sas grans valors
  esser ses lei on plus valc Alisandros.
    IV
  Mantas uez me soltaz enuocs. Ses lei mas de
  llei uoill si uaus. Ades dir lo qart mot ol qui(n)t.
  Quel cor no(n) tei(n)g en autra part. P(er)so nai dals
  pensame(n)t ni talan. Quil mos de totz los bes
  sabers. Eueilel cor seren poilla oen fla(n)
  dres. 
  Mantas vez m'e soltaz enuocs
  ses lei mas de∙llei voill sivaus
  ades dir lo qart mot o∙l quint
  que∙l cor non teing en autra part
  per so n'ai d'als pensament ni talan
  quil mos de totz los bes sabers
  e vei le∙l cor s'er'en Poilla o en Flandres.
    V
  Mot desir qen quer fos sos cuocs. Ema ue(n)gues
  aitals iornaus. Quien uiuria ben danz pluint.
  Quel cor me ten fresc egaillart. Ua ben son
  fols que uau doncs als sercan. Enonca uoill
  mas per gieng treu aillors. Baillir lauer que
  clau tigres emandros.
  Mot desir q'en quer fos sos cuocs
  e m'avengues aitals iornaus
  qu'ie∙n viuria ben d'anz pl'vint
  que∙l cor me ten fresc e gaillart
  va ben son fols que vau doncs als sercan
  e nonca voill mas per gieng treu aillors
  baillir laver que clau Tigres e Mandros.
    VI
  Mes autres fatz souen feinz iuocs. El iorns
  sembla(n) us anoaus. Epessam cardieus nom con
  ssint. Con pogues temps breuiar abart. Que
  loncs respiegs fai languir fin aman. Lune so
  leills trop faitz loncs uostres cors. Pesam car
  plus souen nos faill resplandres.​
  Mes autres fatz soven feinz iuocs
  el iorns semblan us anoaus
  e pessa∙m car Dieus no∙m conssint
  con pogues temps breviar ab art
  que Loncs Respiegs fai languir fin aman
  Lun'e Soleills trop faitz loncs vostres cors
  pesa∙m car plus soven no∙s faill resplandres.