Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Aissi comensa de jaufre rudel d(e) blaya.   Aissi comensa de Jaufre Rudel de Blaya.
    I
  Q                            uan  lo rius de
                                la fontana. ses
                                clarzis si cum
                                far sol. e par
                                la flors aigle(n)-
                                tina. el rossinho-
                                let el ram. uolf
                                e refranh eza-
  plana. son dous chantar el afi-
  na. beys dregz q(ui)eu lo mieu refra-
  nha.
  Quan lo rius de la fontana
  s'esclarzis, si cum far sol,
  e par la flors aiglentina
  e·l rossinholet el ram
  volf e refranh ez aplana
  son dous chantar e·l afina,
  beys dregz qu'ieu lo mieu refranha.

 

    II
  A mor de terra lonhda-
  na. per uos tot lo cor mi dol. e no(n)
  puesc trobar mezina. si no(n) aluos
  tre reclam. ab maltrait damor
  doussana. dins uergier o part
  cortina. ab dezirada companha.

 
  Amor de terra lonhdana
  per vos tot lo cor mi dol.
  E non puesc trobar mezina
  si non al vostre reclam
  ab mal trait d'amor doussana
  dins vergier o part cortina
  ab dezirada companha.
    III
  P us tot iorn men falh aizina.
  nom merauilh sin ai fam. quar
  anc genser crestiana. no fo ni di-
  eus non o uol. iuzia ni sarrazi-
  na. ben es selh paguatz de mana.
  qui de samor ren guazanha.

 
  Pus tot iorn m'en falh aizina
  no·m meravilh si n'ai fam:
  quar anc genser crestiana
  no fo, ni Dieus non o vol,
  iuzia ni sarrazina.
  Ben es selh paguatz de mana,
  qui de s'amor ren guazanha.
    IV
  D e dezir mos cors no fina. uas
  selha res quieu pus am. e cre q(ue)l
  uoler menguana. si cobezeza lam
  tol. que pus es ponhens despina.
  la dolors que per ioy sana. don ia
  no uuelh quom men planha.

 
  De dezir mos cors no fina
  vas selha res qu'ieu pus am,
  e cre que·l voler m'enguana
  si cobezeza la·m tol;
  que pus es ponhens d'espina
  la dolors que per ioy sana:
  don ia no vuelh qu'om m'en planha.
    V
  Q uan pensar men fai aizina. a
  doncs la bays elacol. mas pueys
  torn en reuolina. per quem nesp(er)t
  en aflam. quar so que floris no(n)
  grana. lo ioy que mi natayna.
  tot mos cuiatz afaitanha.

 
  Quan pensar m'en fai aizina
  adoncs la bays e la col
  mas pueys torn en revolina
  per que·m n'espert en aflam
  quar so que floris non grana
  lo ioy que mi natayna
  tot mos cuiatz a faitanha.
    VI
  S enes breu de paraguamina.
  tramet lo uers en cantan. en pla-
  na lengua romana. an ugo bru
  per filolh. bom sap quar gent
  peitauina. de berri e debretanha.
  sesiau per lieys enguizana.

 
  Senes breu de paraguamina
  tramet lo vers, en cantan
  en plana lengua romana,
  an Ugo Bru per Filolh;
  bo·m sap quar gent peitavina,
  de Berri e de Bretanha,
  s'esiau per lieys en Guizana.