Aston

Versione stampabilePDF version

Cora qu'amors vuelha,
ieu chan,
qu'autra flor ni fuelha
no y vauc gardan.
Ben es dregz que·m duelha,
aman,
pus vas me s'orguelha
silh, cui me coman.
Perdut ai
e cobrarai,
ges no·m recre per tan,
qu'aissi·s va·l segles camjan.
 
Deus m'ajut e·m valha,
qu'antan
aic d'amor ses falha,
mais no·n ai oguan;
qu'era·m mou baralha
tan gran
al cor, e·m trebalha
dormen e velhan.
Per qu'o fai?
Qu'al mielhs qu'ieu sai
la serv e la reblan;
per so vei qu'ieu m'i ai dan.
 
Mos cors salh e trembla
soven,
m'amia lo m'embla
si qu'ieu non o sen;
qu'ilh m'ama, so·m sembla.
Comen?
Que·ls sieus ditz assembla
al meu pensamen.
Donc dirai
que mout mi plai
sufrir aquel turmen,
don eu tan ric joi aten.
 
Nuls hom be non ama
ni gen,
que d'amor si clama,
si tot mal l'en pren;
com plus m'enliama
greumen,
e m'art e m'aflama,
n'ai melhor talen.
Aissi·m trai
mos volers lai
el fol contenemen
on m'es mantas vetz parven.
 
Ben bas fora meza
valors,
deportz e gayeza,
si no fos amors,
que mante proeza
totz jors
e fai que corteza
car pren los melhors.
No s'eschai
d'ome savai
li venga tan d'onors
que d'amor senta dolors.
 
Era·us quier, amia,
socors,
qu'enansas morria
qu'en quezes alhors.
Assatz trobaria
auctors;
vos etz ses fadia
caps de las melhors.
Mos cors jai
en gran esmai
entre sospirs e plors;
mas tot m'es jois e doussors.
 
Peirols fai
fin e verai
lo sonet per amors
on sos cors estai totz jors.