Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jaufre rudels.                              XVI.   Jaufre Rudels.                              XVI.
    I
  Q An lo rius de la fontana. Ses clarzis si
     com far sol. Epar la flors aiglentina
  El rossignolez el ram. Uoluer refraing et ap -
  lana. Son douz chantar et afina. Dretz es qeu
  lo mieu refraingna.
  Qan lo rius de la fontana
  s'esclarzis, si com far sol,
  e par la flors aiglentina
  e.l rossignolez el ram
  volver refraing et aplana
  son douz chantar et afina,
  dretz es q'eu lo mieu refraingna.
    II
  A mors de terra londana. P(er) uos totz lo cors
  mi dol. Enon puosc trobar metsina. Sieu no(n)
  uauc al sieu reclam. Ab atraic damor dousa -
  na. Dinz uergier osouz cortina ab desidera -
  da compaigna.
  Amors de terra londana,
  per vos totz lo cors mi dol.
  E no.n puosc trobar metsina
  s'ieu non vauc al sieu reclam
  ab atraic d'amor dousana
  dinz vergier o souz cortina
  ab desiderada compaigna.
    III
  P uois del tot men fail azina. Nom merau -
  ill sieu na flam. Car anc genser cristiana.
  Non fon ni dieus no(n) lauol. Juzena ni sarra -
  sina. P(er) ques ben pasuz de mana. Qui ren
  de samor guazai(n)gna.
  Puois del tot m'en fail azina,
  no.m meravill s'ieu n'aflam:
  car anc genser cristiana
  non fon, ni Dieus non la vol,
  juzena ni sarrasina.
  Per qu'es ben pasuz de mana
  qui ren de s'amor guazaingna!
    IV
  D e desir mos cors no fina. Uas cella re(n) q(ue)u
  plus am. Ecre quel uolers mengana. Si co -
  bezesa lam tol. Que plus es poingnes de spi -
  na. La dolors que ab ioi sana. Don ia no(n) uo -
  ill com men plaingna.
  De desir mos cors no fina
  vas cella ren qu'eu plus am,
  e cre que.l volers m'engana
  si cobezesa la.m tol;
  que plus es poingnes d'espina
  la dolors que ab ioi sana:
  don ia non voill c'om m'en plaingna.
    V
  Se nes breu de pargamina. Tramet lo u(er)s
  qe chantam plan et en lengua romana. Esa -
  pcha gens crestiana. Qe totz piteus euiana.
  Ual mais per leis ebretaingna.
  Senes breu de pargamina
  tramet lo vers qe chantam
  plan et en lengua romana.
  E sapcha gens crestiana
  qe totz Piteus e Viana
  val mais per leis e Bretaingna.